GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İHALELER

İhale : Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah. Orhangazi Cad.,Mezbaha yanında bulunan 1.000 m³ ‘lük Soğuk Hava Deposu işletme hakkı
Tarih : 18 Temmuz 2012 Çarşamba Paylaş :


İ L A NGEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah. Orhangazi Cad.,Mezbaha yanında bulunan 1.000 m³ ‘lük Soğuk Hava Deposu işletme hakkı, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile 7 yıllığına ihale edilecektir.

MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
Soğuk Hava Deposu
1.000 m³’lük
800,00 TL+ KDV (Aylık)2.016,00 TL

Soğuk Hava Deposu 18/07/2012 Çarşamba günü saat 09:45’de Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti.
b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
c- Yer gördü belgesi
d- Adli sicil kaydı
e- Gerçek kişiler adına katılacak olanlardan,temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
f- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi
g- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
h- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ,ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
i- SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
j- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
k- Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
l- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.
m- Şartname alındı makbuzu

İhaleye müracaat edenlerin 17/07/2012 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100,00 TL’yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA