GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İHALELER

İhale : Hamidiye Mah. Orhangazi Caddesi ,Mezbaha yanında bulunan 1.000 m³'lük Soğuk Hava Deposu işletme hakkı ihalesi
Tarih : 1 Ağustos 2012 Çarşamba Paylaş :


KİRALAMA

Tarih/Saat : 01/08/2012 – 09:30
Muhammen Bedeli : 800,00 TL+KDV(Aylık)
Teminat Tutarı : 2.016,00 TL

YAPILACAK OLAN İHALE

İHALENİN KONUSU : Hamidiye Mah. Orhangazi Caddesi ,Mezbaha yanında bulunan 1.000 m³'lük Soğuk Hava Deposu işletme hakkı ihalesi
KİRA SÜRESİ : 7 Yıl
MUHAMMEN BEDEL : 800,00 TL+KDV(Aylık)
İHALE USULÜ : Pazarlık usulü 51/g
GEÇİCİ TEMİNAT : 2.016,00 TL
ŞARTNAME BEDELİ : 100,00 TL
İHALENİN YERİ : Belediyemiz Encümen Toplantı Odasında
İHALE GÜNÜ- SAATİ : 01/08/2012 Çarşamba günü saat 09:30

İLGİLİLERE İLAN OLUNUR

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti.
b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
c- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
d- SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
e- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
f- Gerçek kişiler adına katılacak olanlardan,temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
g- Şartname alındı makbuzu
h- Adli sicil kaydı
i- Yer gördü belgesi
j- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi
k- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ,ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
l- Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
m- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

İhaleye müracaat edenlerin 31/07/2012 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100,00 TL'yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA