GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İHALELER

İhale : GEMLİK BELEDİYESİ 2013 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
Tarih : 15 Ekim 2012 Pazartesi Paylaş :


AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK BELEDİYESİ 2013 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, MOTORİN (EURO DİZEL)) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 


İhale Kayıt Numarası

:

2012/132550

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK SOSYAL YAŞAM MERKEZİ NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Gemlik Belediyesi araçları ve iş makinalarına

c) Teslim tarihi

:

01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında idarenin araçları için talep edildiği miktarda akaryakıt alınacaktır. Yüklenicinin daha önceden göstereceği Araç Tanıma Sistemli Akaryakıt istasyonlarında idarenin araçlarına ve iş makinalarına yakıt cinslerine göre litre cinsinden dağıtım yapılacaktır


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer

:

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK SOSYAL YAŞAM MERKEZİ NO:138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Tarihi ve saati

:

15.10.2012 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli, akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair EPDK hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini idareye sunacaktır.
2- İstekli Tüpraş Standartlarına uygun olmak üzere; Gemlik İlçesinde veya Belediye Sınırları içinde en az birinde araç tanıma sistemli (TAŞIT TANIMA SİSTEMİ) akaryakıt istasyonu olduğuna dair belgeyi sunucaklardır.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
İş deneyim belgeleri; benzer iş olarak Ülkemiz rafinerilerinde üretilen veya dışardan ithal edilen akaryakıt ürünleri (Benzin-Motorin) satışı işleridir. Petrol ürünleri konulu iş dışında iş deneyimi kabul edilmeyecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
UYGUN BEDEL TESPİT HESAPLAMA TABLOSU


CİNSİ

B=Teklif Edilen Birim Fiyat Tl/Lt

E=(CXD) +1                                       

A=(BxE)Tl/Lt

F=Miktarı (lt)

Tutarı(Tl) (AxF)

 

 

C=Km

D=Katsayı

(CxD)+1        

                 

 

                   

95 Oktan Kurşunsuz Benzin

 

 

0,0025

 

 

23500

 

 

Euro Dizel

 

 

0,0025

 

 

303200

 


 
1. İstekliler akaryakıt istasyonu ile idare(Belediye hizmet binası) arası GİDİŞ+DÖNÜŞ MESAFESİNİ GÖSTERİR İSTEKLİNİN KENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ KROKİLİ TAAHHÜTNAME VE/VEYA KROKİ VE TAAHHÜTNAMEYİ teklifleri dahilinde sunmaları zorunludur.
2. Fiyat dışı unsurlarda Km. cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile
çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek kat sayı bulunacak ve uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tesbitinde;
A : Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif
birim fiyatı;
B : Teklif edilen birim fiyatı;
C : Akaryakıt istasyonunun Km. cinsinden idareye uzaklığı;
D : Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km. için arttıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir;
E : (C*D)+1
F : Malın miktarı
Her türlü akaryakıt için A=B*((C*D)+1) formülü kullanılarak; "Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu" doldurulacaktır.
1 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

Not: İdaremiz akaryakıt istasyonu ile Belediye hizmet binası arası mesafeyi resen ölçerek hesaplamayı kontrol etme yetkisine sahip olup, km.mesafesinde uyuşmama yada hesaplamada aritmetik hata olması halinde idaremizce düzeltilmiş hesaplama tablosuna göre işlem yapılacaktır.
 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GEMLİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA