GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İHALELER

İhale : Hisar Mah., Sırt Sk., 48 pafta, 206 ada, 2 parsel numaralı arsanın 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satışı
Tarih : 9 Mayıs 2013 Perşembe Paylaş :


T.C.
BURSA İLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

       Gemlik Belediyesine ait, Gemlik İlçesi Hisar Mah., Sırt Sk., 48 pafta, 206 ada, 2 parsel numaralı arsanın 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 09/05/2013 Perşembe günü saat 10:00'da Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

S.No

Mahalle/Sk.

Pafta

Ada

Parsel

 

Cinsi ve Nevi

Muh.Bedeli. TL

Geçici Tem. TL

1

Hisar Mahallesi Sırt Sokak

48

206

2

 

99,30 m2

Arsa

50.643,00 TL

1.519,29 TL


İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 • İkametgah ve Nüfus sureti
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 • Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 • İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 • Adli Sicil kaydı
 • Yer gördü belgesi
 • İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kesin teminat alınır.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 • Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 • Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

İhaleye müracaat edenler 09/05/2013  Perşembe  günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.     

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA