GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İHALELER

İhale : Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.Î.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
Tarih : 6 Mart 2015 Cuma Paylaş :


İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.Î.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 06/03/2015 Cuma günü saat 09:00'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleride ayrı ayrı yapılacaktır.
Taşınmazların kira ihalesi, Gemlik Belediyesi Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.
Sıra No İlçe/Mahalle Ada/Parsel Kira Süresi M2 Tahmini Bedel
(aylık)
Tahmini Bedel
(3 yıllık)
Geçici Teminat %3
1 Gemlik/Yeniköy Mah. 252/A Nolu Kahvehane 111/22 3 40 204 TL + %18 7.344 TL 220,32 TL
2 Gemlik/Yeniköy Mah. 252/B Nolu Kahvehane 111/22 3 40 204 TL + %18 7.344 TL 220,32 TL
3 Gemlik/Kurtul Mah. 83 Nolu Kahvehane -/1404 3 70 359 TL + %18 12.924 TL 387,72 TL
4 Gemlik/Kurtul Mah. 86/B Nolu Kahvehane -/1402 3 80 356 TL + %18 12.816 TL 384,48 TL
5 Gemlik/Muratoba Mah. 55 Nolu Kahvehane -2232 3 230 206 TL + %18 7.416 TL 222,48 TL
6 Gemlik/Hamidiye Mah. Katlı Otopark Altı 28 Nolu Dükkan 170/11 3 18,40 307 TL + %18 11.052 TL 331,56 TL
7 Gemlik/E.Dinçer Mah. Ilıcaksu Mevkii 3 Nolu Odun Deposu 422/19 3 370 286 TL + %18 10.296 TL 308,88 TL

      2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir
a- İkametgah ve Nüfus sureti
b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
c- Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
d- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
e- Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
f- İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge
g- Şartname alındı makbuzu
h- Adli Sicil kaydı
i- Yer görme belgesi
j- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
k- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
l- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
     3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.
     4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     5 - İhaleye müracaat edenler 06/03/2015 Cuma günü saat 08:30'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
     6- İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 20 TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA