GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | İHALELER

İhale : Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz (dubleks mesken) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır
Tarih : 18 Eylül 2015 Cuma Paylaş :


GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

            1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz (dubleks mesken) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 18/09/2015 Cuma günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

 

Cins/İmar Durumu

Tahmini   Bedel

Geçici Tem.

Kurşunlu Mahallesi

---

1819

 

12410,40 m²de  (20/1158 Arsa Payı olan Bina)

Dubleks Mesken

130.000,00 TL

3.900,00 TL

      
2 – İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;          

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti(Nüfus Müdürlüğünden)
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli   kaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve  borcunun bulunmadığına dair belge
 12. Şartname alındı makbuzu
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 14. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli 6 Ay taksitle ödenecektir. Tamamının peşin  ödenmesi halinde %10 ıskonto yapılacaktır.
4 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 18/09/2015 Cuma  günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 150,00 TL’ yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.           
8 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA