GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

1.4.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Nisan


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 01/04/2015 Çarşamba günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Nisan ay’ı olağan toplantısına ait gündemdir .


TEKLİFLER

1 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine göre gizli oyla 3 adet Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı.

2 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

3 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla İmar Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

4 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

5 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

6 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

7 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

8 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

9 - Fen İşleri Müdürlüğünün 1 adet 4 çeker pick-up alınması ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Eşref Dinçer Mahallesi tapunun 628 ada 192 parsel numaralı arsa üzerinde bulunan Gemlik Belediye hissesinin Maliye Hazinesine devri ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dr. Ziya Kaya Mahallesi tapunun, 622 ada 232 parsel numaralı arsa üzerinde bulunan Gemlik Belediye hissesinin Maliye Hazinesine devri ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Orhaniye Mahallesi tapunun, 6MIII pafta, 913 ada, 1 parsel numaralı arsa planda park alanında kaldığından Gemlik belediyesine ait uygun bir parsel ile değeri nispetinde takas edilmesi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 147 ada 12 ve 13 parsellerin 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 658 ada 13, 14, 15, 16, 41 ve 51 parsellerde 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükkumla Mahallesi, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1444, 1456, 1460, 1461, 1462, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 5616 parsellerde/1000 ölçekli Plan Değişikliği talebi ile ilgili yazısı .

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili yazısı

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamidiye Mahallesi 756 ada 360, 361, 362 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili yazısı

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hisar, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili yazısı

19 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine göre hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporunun 5393 sayılı yasanın 56.cı maddesine göre görüşülmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Ticaret alanlarında arka bahçeye yapılan çıkma hattı sınırları ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, çatı piyesleri ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi 444 ada 14, 64 parseller ile 623 ada 178 ve 179 nolu parsellerin birleştirilerek, 623 ada, A numaralı parselin oluşturulması ile ilgili plan değişikliği ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta, 182 ada 1, 7, 8, 9, 10, 11, 23 parseller, 183 ada, 4, 8, 9, 15, 17 parseller, 618 ada 47 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22A09D1B pafta 204, 205, 206, 207 nolu imar adalarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Eşref Dinçer, Demirsubaşı Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi yol genişlikleri ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, Bursa 2. İdare Mahkemesi 2014/1142 Esas nolu dosyasındaki yürütmeyi durdurma ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Dr. Ziya kaya Mahallesi, 33/2 pafta 644 ada 211 parsel 1/1000 ölçekli Plan değişikliği ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi 864 ada 6 parsel ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi 29 pafta 422 ada 16 parselde bulunan taşınmazın imar planındaki yolunun değişikliği talebi ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi eski 420 ada 29 parsel, yeni 1158 ada 1,2,3,…..,13 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, Engürücük Mahallesi, H22A13A2B ve H22A13B1A paftalar 1827 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi 1269 ada 7 ve 9 nolu parsele 3 metrelik yeşil bir bant atılarak plan değişikliği yapılması ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonunun 2014 yılı Eylül ayından beri uygulamaya koyulan zemin etüd raporlarında sondaj sayılarındaki değişikliğin değerlendirilmesi ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonunun İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi H22A08B1B ve H22A08B2A Pafta, 887 ada, 1 parsel ile 653 ada 149, 150, 151, 152, 153, 154 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlarla ile ilgili 25.03.2015 tarihli raporu.

16 - Hukuk Komisyonunun, Zabıta Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili 27.03.2015 tarihli raporu.

17 - Hukuk Komisyonunun, Sağlık İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili 27.03.2015 tarihli raporu.

18 - Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili 27.03.2015 tarihli raporu.

19 - Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ile ilgili 27.03.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA