GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MÜDÜRLÜKLER

  Emlak ve Istimlak Müdürlüğü
Yusuf ÇELİK

Telefon : 0 224 5134521 - 1161
Email : emlakistimlak@gemlik.bel.tr
Adres : Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Gemlik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Belediye: Gemlik Belediyesini,
  b) Başkan: Gemlik Belediye Başkanını,
  c) Başkanlık: Gemlik Belediye Başkanlığını,
  ç) Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
  d) Müdürlük: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,
  e) Müdür: Emlak ve İstimlak Müdürünü,
  f) Personel: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

  ifade eder.

 • Görev Yetki ve Sorumluluklar

  Müdürlüğün görevleri
  MADDE 5- (1) Müdürlüğün genel görevleri :

  a) Belediyemiz gayrimenkullerinin idaresiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,
  b) Tapu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  c) Satış ve kiralama ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  ç) Belediye tüzel kişiliği adına kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek,
  d) Gayrimenkul harici tescile tabi hakların takibi ve işletilmesi,
  e)Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

   

  (2) Emlak Şefliğinin Görevleri:
  a)Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,
  b)Belediyeye ait gayrimenkullerin imar durumlarını tetkik ederek tapuya tescillerini sağlamak ve bilgisayara kaydetmek,
  c)Kiraya verilen bütün Belediye mülklerini kontrol etmek, yapılan sözleşmeler gereğince Belediye gayrimenkullerinin kullanımını sağlamak,
  ç)İhale Yasasına göre ihaleye çıkartılması gereken gayrimenkullere ait dosyaları tam ve noksansız olarak düzenlemek,
  d)Hazineden veya diğer kamu kurumlarından Belediyeye devredilmesi gereken yerlerin devir işlemlerini yapmak ve bunlara ait dosyaları noksansız olarak düzenlemek,
  e)Şuyulu yerlerin satışlarında Encümen’e sunulmak üzere gerekli işlemleri tamamlayarak dosyalarını hazırlar.
  f)Belediyeye ait yerlerin kat karşılığı verilmesi halinde sözleşmesinin yapılması ve inşa anında sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
  g)Belediyeye ait gayrimenkulleri ve kiraya verilen yerleri en az ayda bir defa yerinde kontrol ederek, şahıs değiştirip değiştirmediğini tespit etmek, değiştirenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
  ğ)Kiraya verilen her gayrimenkulü aksi bir karar olmadığı sürece mukavelesini yapmak, kiralayana teslim etmek, mukavelelerin zamanında yapılmasını sağlamak,
  h)Kiralanan yere ait idari şartname oluşturulması işlemini gerçekleştirmek,
  ı)Kiracılara ait devir ve fesih işlemlerini gerçekleştirmek, Her ne suretle olursa olsun kiralarda zaman aşımına meydan vermemek,
  i)İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
  j)Belediye mülkiyetinde bulunan alan ve binalarla ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca ortak hizmet protokollerini yapmak,
  k)Belediye mülkiyetinin bulunduğu sitelerde yapılan site toplantılarına katılmak,
  l)Vatandaştan gelen istek ve önerilerle ilgili gerekli arazi kontrollerini ve çalışmaları yaparak vatandaşa geri bildirim yapmak,
  m)Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturmak,
  n)Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak,
  o)Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,
  ö)Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis /devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak,
  p)Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak,
  r)Belediyeye ait işgal edilmiş taşınmazların işgalcilerinden ecri misil bedellerini tahsil etmek ve tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak,
  s)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  (3) Kamulaştırma Şefliğinin Görevleri:
  a)Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek,
  b)Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,
  c)Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
  ç)Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak,
  d)2442/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 30. maddesine göre kamu kurumu ve tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal veya irtifak haklarının, bedelde karşılıklı olarak anlaşıldığı taktirde bedelin ödenerek Encümen Kararı ile taşınmaz malları ilgili kurumlarla görüşerek devir etmek, devir almak işlemlerini yapıp yürütmek tapu işlemlerini sonuçlandırmak,
  e)Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 17. maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak,
  f)2981/3290 Sayılı Yasa'nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak,
  g)Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak,
  ğ)Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konulardaki görevleri yürütmek,
  h)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  (4) Harita Bürosunun Görevleri:
  a)Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak,
  b)İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak,
  c)Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
  ç)3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak,
  d)Hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, bu çalışmaların arazi ve büro kontrolleri yapmak,
  e)Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,
  f)Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, istemi doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımına tahsis etmek,
  g)Fen İşleri Müdürlüğü’nün istemleri doğrultusunda yol alanlarını tespit ederek yol yapımına tahsis etmek,
  ğ)Belediye mülklerinin üzerindeki işgallerin tespitini yapmak, boşaltılmasını sağlamak,
  h)Belediyece yapılacak belediye binalarına ait, istikamet ve projelerine göre ruhsat alınarak yapılan yapının zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve su basman vizesi işlemlerini yapmak,
  ı)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 6- (1) Emlak ve İstimlak müdürünün görev ve yetkileri:

  a) Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
  b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  c) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
  ç) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  d) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
  e) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
  f) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
  g) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
  ğ) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
  h) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
  ı) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
  i) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
  j) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
  k) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek,
  l) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
  m) Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
  n) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.

  (2) Emlak ve İstimlak müdürünün sorumlulukları:

  a) Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
  b) Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili olup, Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.

  Şef veya büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 7- (1)Müdürlükte görevli Şefler veya büro sorumluları, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.

  (2)Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

  Memur ve işçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 8- (1)Müdürlükçe yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında yapmakla görevlidirler. Yaptıkları işin günlük beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de yaparlar.

  (2)Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

 • Müdürlüğün Çalışma Düzeni

  Personelin çalışma düzeni
  MADDE 9- (1)Müdürlükte görevli tüm personel;

  a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler, açıklama yapamazlar, kurumun evrak güvenliğini sağlarlar,
  b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit, adil ve iyi muamele yaparlar, iş ve işlemleri en seri şekilde yaparlar, kamu personeline uygun kıyafet, tutum ve davranışta olurlar, mesai ve disiplin kurallarına uyarlar.
  c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler,
  ç) Görev yaptığı birimdeki resmi evrakları, bilgi ve belgeleri gereği gibi muhafaza ederler, Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,
  d) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,
  e) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.
  Bilgi verme yasağı
  MADDE 10- (1)Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve basına açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Müdürden veya bilgi edinme prosedürü çerçevesinde yetki verilen görevliden alırlar.

  (2) Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 • Son Hükümler

  Yönerge çıkarılması
  MADDE 11- (1)Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve müdürlüğün yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya Başkanlık Makamı yetkilidir.

  Önceki düzenlemelerin iptali
  MADDE 12- (1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bu konuda daha önce mevcut ve yürürlükte olan yönetmelikler yürürlükten kalkar.
  Yürürlük
  MADDE 13- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Meclisinin kabulü ve usulüne uygun olarak ilanı ile yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 14- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini, Gemlik Belediye Başkanı ve ilgili Müdür yürütür.

   

  -SON-


  NOT: Gemlik Belediye Meclisinin 02.09. 2015 tarihli ve 203 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik, Belediyemizin Web sitesinde ve ilan panosunda 06.09. 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.)

 • Müdürlüğe Mesaj Bırakın

  Ad Soyad :  
  Email :  
  Mesajınız :    
  Güvenlik Kodu :
   
       
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA