GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MÜDÜRLÜKLER

  İmar ve Şeh. Müdürlüğü
Fatih KÖSE

Telefon : 0 224 5134521 - 1169
Email : imar@gemlik.bel.tr
Adres : Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Belediye: Gemlik Belediyesini,
  b) Başkan: Gemlik Belediye Başkanını,
  c) Başkanlık: Gemlik Belediye Başkanlığını,
  ç) Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
  d) Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,
  e) Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü,
  f) Personel: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

  ifade eder.

 • Görev Yetki ve Sorumluluklar

  Müdürlüğün görevleri
  MADDE 5- (1) Müdürlüğün genel görevleri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kent tasarımının ve imar planlarının yapılması ve uygulanması amacı ile gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, takibini sağlamak ve yapıların ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde oluşmasını yada uygun hale getirilmesi için gerekli kontrolleri yaparak konu ile ilgili projeleri ve uygulamalarını denetlemekle görevlidir. Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevler ile belediye ve imar mevzuatına dayanarak, belediye başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Müdürlük, üst yönetim tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle görevlidir.

   

  (2) Müdürlüğün planlama ile ilgili görevleri:
  a) İmar planlarının hazırlanması için gerekli hali hazır haritalar ile yürürlükteki 1/5000 Nazım İmar Planlarına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarını yapmak veya yaptırmak. Her türlü plan tadilatı ve müracaat taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak,
  b) Her türlü plan yapımı için gerekli olan zemin etüdü ve analitik çalışmalar gibi işlemler yapmak veya yaptırmak.
  c) Planların ve plan notlarının güncelliğinin takip edilerek uygulamalara yansıtılmasını sağlamak.
  ç) Kentsel tasarım planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini koordine etmek veya yapmak.
  d) Islah planlarında değişiklik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  e) Belediye sınırlan içinde kalan alanlarda mahalle kurulması, kaldırılması, ayrılması ve birleştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
  f) Belediye sınırı dışında kalan alanlarda mücavir alan oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordine etmek,
  g) İmar Planlan ve Belediye Mevzuatı doğrultusunda tevhit, ifraz, yola terk ve yoldan ihdas sınır düzeltme işlemlerine ilişkin belgeleri Belediye Encümenine arz etmek ve gerekli işlemleri yapmak.
  ğ) Belediye sınırlan içinde bulunan yolların projelerinin hazırlanmasını veya yüklenici firmalara hazırlatılmasını koordine etmek veya yapmak.
  h) Belediyeye ait olan mülklerde imar uygulama haritası ve parselasyon planının hazırlanarak imar uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak veya yapmak.
  ı) Vatandaşa ait parselin kotlu krokisinin hazırlanması veya vatandaş tarafından hazırlatılan kotlu krokilerin kontrol edilmesi faaliyetlerini koordine etmek.
  i) Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda onaylı imar planlan referans alınarak söz konusu arazilere ait imar durumunun hazırlanmasını sağlamak.
  j) Planlardaki değişiklikleri, düzenlemeleri, plan notlarını takip etmek, arşivlemek, güncel bir halde tutarak kullanmak.
  k) Talep halinde suret tastiği yapmak.
  l) Tehlikeli yapıları yerinde inceleme yaparak, rapor hazırlamak.

  (3) Müdürlüğün imar ruhsatları ile ilgili görevleri:
  a) Gemlik Belediyesi sınırlan içinde yapılacak yapılara ait projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, Bursa Büyükşehir İmar Yönetmeliğine ve yürürlükte olan ilgili diğer mevzuata göre ilk tetkik, tadilat ya da yenileme aşamalarında mimari, statik, sıhhi tesisat, elektrik ve mekanik açıdan gerekli kontrollerinin yapılmasını ve otopark alanlarının hesaplanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini koordine etmek.
  b) Yürürlükteki İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği çerçevesinde; kapalı otoparkların net alanını, konut ve işyerlerinin brüt alanını, bağımsız ve ortak alanlarını ayrı ayrı hesaplayarak inşaat genel alanını bulmak
  c) Yapı Ruhsatı’nın verilmesi aşamasında gerekli olan tüm belgelerin tamamlanmasını ve ilgili parselin yerinde kontrol edilmesini yaparak herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesi durumunda ise Yapı Ruhsatının düzenlenmesini sağlamak.
  ç)Zemin raporlan ve jeolojik raporlarda verilen değerlerin (zemin emniyet gerilmesi, zemin sınıfı, vb.) doğru olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek.
  d)Projenin ve kullanılan malzemelerin ilgili yönetmeliklere uygunluğunu ve seçilen kesit ve donatıların TS 498, TS 500 ve Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen minimum koşullan sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek.
  e)Mimari projede yapılan tadilatın sistemi statik yönden etkileyip etkilemediğini; inşaat mühendisi, proje müellifi veya İ.M.O.’dan bilirkişi raporu, T.U.S.’dan statik rapor, statik hesap ve çizimleri referans alarak kontrol etmek, gerekirse uygun hale getirilmesini sağlamak.
  f)Tüm belgeler tamamlandıktan sonra Yapı Ruhsatı’nı düzenleyerek ilgili kişi/kuruluşa iletilmesini sağlamak. Birer nüshasını ise Devlet İstatistik Enstitüsü’ne ve ilgili muhtarlığa iletmek.
  g)Her ayın 15’ine kadar bir önceki ay içerisinde verilen ruhsatlar ile ilgili rapor hazırlamak ve birer nüshasını SSK Bölge Müdürlüğü ve BUSKİ’ye iletmek.
  ğ)Ruhsat düzenlenecek parseli yerinde kontrol ederek inşaata başlanıp başlanmadığını tespit etmek ve eğer ruhsat alınmadan inşaata başlanmış ise Yapı Kontrol Bürosu’na bildirerek zabıt tutulmasını sağlamak.

  (4) Müdürlüğün yapı kullanma ile ilgili görevleri:
  a)Görevlendirilen heyet tarafından gerekli kontrollerin yapılmasını, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini ve yapı kullanma izninin verilmesini sağlamak.
  b)Yapı kullanma izni verilmek üzere heyet tarafından iletilen dosya ile ilgili olarak; Vergi dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na ilişik kesilmesine dair, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne de cins tashihi belgesi için gereken yazılan hazırlamak, îmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkanın da onayı ile ilgili kurumlara iletilmesini sağlamak.
  c)İlgili kuramlardan ilişik kesme ve cins tashihi ile ilgili yazılar geldikten sonra gereken harçların yatırılması sağlamak.
  ç)Gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra Yapı Kullanma İznini düzenlemek ve birer nüshasını ilgili kişi/kuruluşa, Devlet İstatistik Enstitüsü’ne ve ilgili muhtarlığa iletmek.
  d)Yapı kullanma izni almış binalara ait yapı fotoğraflarının kontrol edilerek ilgili prosedürlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  e)Yürürlükteki Yapı Denetim Kanununa istinaden yayınlanan genelgeye istinaden YÎB Formalarının güncel bilgilerini kontrol etmek.
  f)Fenni mesul değişikliklerini Yapı Ruhsatı’na işlemek ve mal sahibine tebliğ etmek.
  g)Yapı ruhsatına sahip inşaatların Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde belirtilen aşamalarında toprak ve temel vizesi verilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
  ğ)Vatandaşın kat vizesi talebine istinaden betonarmesi bitmiş olan inşaatın mah halinde, ruhsatlı onaylı mimari ve statik projesine uygunluğunun incelenip kat vizesi işlemlerinin verilmesini sağlamak.
  h)İnşaatın, duvarlar örülürken ısı yalıtım projesine uygun şekilde yapılıp yapılmadığının yerinde kontrol edilmesini ve ısı yalıtım vizesinin verilmesini sağlamak.
  ı)Vatandaşın çatı vizesi talebine istinaden çatısı tamamlanmış olan inşaatın mahallinde, ruhsatlı, onaylı mimari projesine uygunluğunun incelenip çatı vizesi işlemlerinin verilmesini sağlamak.
  i)İnşaatı tamamlanan yapılarda yapı kullanma izni verilebilmesi için gerekli kontrolleri yapmak üzere heyet görevlendirmek.

  5)Müdürlüğün denetim görevleri:
  a) İnşaat halindeki yapıların ruhsat ve projesine uygun yapılması amacı ile yapılacak denetimlerin sürekliliğini sağlamak ve takip etmek.
  b)Yürütülen yapı kontrol faaliyetleri sonucunda tespit edilen uygunsuz durumların giderilmesini, kanun ve yönetmeliklerde tarif edilen durumlarda tutanakların tutularak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  c)Kaçak yapı denetimini etkin olarak yapmak, tespiti halinde gerekli işlemleri yapmak,
  ç)Ruhsatlı yapılan binaların ruhsatına uygun olarak yapılmasını her aşamada denetlemek,
  d)Tadilat, Ruhsat Yenileme, İlave İnşaat gibi gerekli görülen durumlarda ilgili yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu yerinde kontrol etmek.
  e)Yapı denetim firmasının hak ediş talebine istinaden inşaatın ölçülebilir seviye oranına bağlı olarak 4708 sayılı yapı Denetim Kanununa ve yürürlükte olan ilgili yönetmelikler çerçevesinde hak ediş ödemesinin yapılmasını sağlamak.
  f)Fenni mesulleri istifa eden binaların seviye tespit tutanağını tutarak inşaatı mühürleyerek durdurmak ve yeni fenni mesullerin görevi üstleneceği zamana kadar inşaat faaliyetlerinin devam ettirilmemesini takip etmek.

  6)Müdürlüğün diğer görevleri:
  a) Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan tüm Asansörlerin yıllık kontrol işlemlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol sonucuna göre yapılacak uygulamaları takip etmek ve neticelendirmek,
  b) Kat irtifakı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  c) Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’na göre bina inşaat harcının belirlenmesi ve Bina İnşaat Harcı Beyannamesi’nin düzenlenmesini sağlamak,
  ç) Yürürlükteki İmar Kanunu’nun 23. maddesine göre kaldırım iştirak bedelinin yatırılıp yatırılmadığım kontrol etmek ve yatırılmasını sağlamak,
  d) Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinin c fıkrasına istinaden plan proje tasdik harcını hesaplayarak ilgili kişi/kuruluşlara yazılı olarak bildirmek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılmasını sağlamak,
  e) Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’na göre toprak hafriyat ve işgaliye harçlarını hesaplayarak ilgili kişi/kuruluşlara yazılı olarak bildirmek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılmasını sağlamak,
  f) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken harçların hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesini sağlamak.
  g) Sözlü veya iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek,
  ğ) Kamu kurum ve kuruluşlardan, mahkemelerden gelen gerekli yazışma ve işlemleri yürütmek,
  h) Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 6- (1) İmar ve Şehircilik müdürünün görev ve yetkileri:

  a)Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
  b)Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  c)Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
  ç)Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  d)Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
  e)Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
  f)Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
  g)Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
  ğ)Müdürlüğünde yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, izinlerinin takibi ve zamanında kullandırılması, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
  h)Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
  ı)İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
  i)Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
  j)Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
  k)Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek,
  l)Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
  m)Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
  n)Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe belediyeleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamak.
  o)Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
  ö)Müdürlüğe bağlı çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.
  p)İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.

  (2) İmar ve Şehircilik müdürünün sorumlulukları:
  a)Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
  b)Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili olup, üst yönetime karşı sorumludur.

  Şef veya büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 7- (1)Müdürlükte görevli Şefler veya büro sorumluları, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.

  (2)Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

  Memur ve işçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 8- (1)Müdürlükçe yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında yapmakla görevlidirler. Yaptıkları işin günlük beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de yaparlar.

  (2)Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

 • Müdürlüğün Çalışma Düzeni

  Personelin çalışma düzeni
  MADDE 9- (1)Müdürlükte görevli tüm personel;

  a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler, açıklama yapamazlar, kurumun evrak güvenliğini sağlarlar,
  b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit, adil ve iyi muamele yaparlar, iş ve işlemleri en seri şekilde yaparlar, kamu personeline uygun kıyafet, tutum ve davranışta olurlar, mesai ve disiplin kurallarına uyarlar.
  c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler,
  ç) Görev yaptığı birimdeki resmi evrakları, bilgi ve belgeleri gereği gibi muhafaza ederler, Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,
  d) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,
  e) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

  Bilgi verme yasağı
  MADDE 10- (1)Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve basına açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Müdürden veya bilgi edinme prosedürü çerçevesinde yetki verilen görevliden alırlar.

  (2) Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 • Son Hükümler

  Yönerge çıkarılması
  MADDE 11- (1)Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve müdürlüğün yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya Başkanlık Makamı yetkilidir.

  Önceki düzenlemelerin iptali
  MADDE 12- (1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bu konuda daha önce mevcut ve yürürlükte olan yönetmelikler yürürlükten kalkar.

  Yürürlük
  MADDE 13- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Meclisinin kabulü ve usulüne uygun olarak ilanı ile yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 14- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini, Gemlik Belediye Başkanı ve ilgili Müdür yürütür.

   

  -SON-


  NOT: Gemlik Belediye Meclisinin 02.09. 2015 tarihli ve 205 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik, Belediyemizin Web sitesinde ve ilan panosunda 06.09. 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.)

 • Müdürlüğe Mesaj Bırakın

  Ad Soyad :  
  Email :  
  Mesajınız :    
  Güvenlik Kodu :
   
       
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA