GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MÜDÜRLÜKLER

  Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Cemalettin UYSAL

Telefon : 0 224 5134549
Email : parkbahce@gemlik.bel.tr
Adres : Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı; Gemlik Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2- (1)Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün belediye mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde, İmara açılmış açık yeşil alanların (park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, yeşil yol, yaya yolu, piknik alanları, ağaçlandırma alanları...vb.) İlçe halkının eğlenme, dinlenme, oyun, spor gibi rekreatif gereksinmelerini karşılayarak, aynı zamanda kentin fiziksel yapısına yönelik açık ve yeşil alanlarda yapılan faaliyetleri kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3- (1)Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Belediye : Gemlik Belediyesi,
  b) Başkanlık : Gemlik Belediye Başkanlığını,
  c) Başkan Yrd. : Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,
  ç) Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,
  d) Müdür : Park ve Bahçeler Müdürünü,
  e) Personel : Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm personeli,
  ifade eder.

 • Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  Müdürlüğün Görevleri
  MADDE 5- (1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları:

  a) Belediye sınırları içinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

  b) İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik, müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,

  c) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak,

  ç) İlçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak projelendirmek, uygulamaları yapmak veya yaptırmak,

  d) Ağaçlandırma çalışmaları (genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak veya yaptırmak,

  e) İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yapmak veya yaptırmak,

  f) Nakledilmesi gereken ağaçların naklini yapmak,

  g)Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak,

  ğ) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

  h) Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

  ı) Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, bank, piknik masası, çocuk oyun grubu, spor aletleri gibi donatıların temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

  i) Vatandaşların talepleri doğrultusunda tehlike arz eden durumlarda budama, kesim, ilaçlama, vb. işlerini yapmak,

  k) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizat satın alınması, bunların işletilmesi ile şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,

  l) Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek,

  m) Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul camii, spor kuruluşları, yurtlar, Üniversite ile diğer Kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmak,

  n)İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,

  o)Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamak,

  ö) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmektir.

   

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  MADDE 6- (1)Park ve Bahçeler Müdürünün görev ve yetkileri:
  a) Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
  b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  c) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
  ç) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  d) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
  e) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
  f) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
  g) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
  ğ) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
  h) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
  ı) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
  i) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
  j) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
  k) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek,
  l) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
  m) Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
  n) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.

  (2) Park ve bahçeler müdürünün sorumlulukları:

  a) Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
  b) Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili olup, Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.

  Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  MADDE 7- (1)Teknik Personelin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

  a) İmar planları ile ayrılmış park ve yeşil alanlar, spor ve rekreasyon alanları ile ağaçlandırılacak alanların uygulamalarının yapılabilmesini sağlamak için inceleme, etüt, planlama, danışmanlık, proje ve diğer teknik hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
  b) Belediyenin park ve yeşil alanları ile spor ve rekreasyon alanlarına yönelik mastır planları ile uzun, orta ve kısa dönemli çalışma programlarını hazırlamak,
  c)Park, spor alanı, yeşil alan yapılmasına yönelik kent halkından gelen talepleri incelemek, çalışma programları kapsamında değerlendirmek,
  ç)Uygulama projelerinin metraj, keşif, birim fiyat analiz ve tarifleri, yaklaşık maliyetleri, teknik şartname hazırlıkları ile ihale dosyası hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak,
  d)Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel materyal (ağaç, süs bitkisi, mevsimlik çiçek vb.) tarımsal mücadele ilaçları, bitkisel toprak ve gübre temin etmek ya da satın almak,
  e) Parklar ve yeşil alanları; burada bulunan kent mobilyalarını, ağaç ve süs bitkilerini tahrip eden kişi ve kuruluşları tespit etmek, kişi ve kuruluşların verdikleri hasarlar konusunda gereğini yapmak,
  f) Yapısal düzenlemeleri tamamlanmış park ve yeşil alanların ağaç, çalı, fidan dikimlerini yapmak, çim ve çiçeklik alanlarını oluşturmak vb. bitkisel uygulama hizmetlerini yapmak, yaptırmak,
  g) Mevcut yeşil alanlarda, çim ve çiçeklik alanlarda düzenleme yapmak, ağaç dikmek,
  ğ) Park ve yeşil alanlarda rutin yeşil alan bakım hizmetleri yapmak yaptırmak,
  h) İmar planı ile ayrılmış ağaçlandırma alanlarında ağaçlandırma çalışmaları yapmak, yaptırmak,
  ı) Kent içi yol ve refüj ağaçlandırma çalışmaları ile yol ağaçlarının budama vb. bakım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
  i) Nakledilmesi gereken ağaçların ağaç nakil makinesi ile taşınmasını sağlamak,
  k) Sorumluluğundaki işlerin yürütülmesi için ekipler kurmak ve ekiplerin teknik bilgilenmesini, ihtiyaç duydukları alet ve malzemenin teminini sağlamak,
  l) Müdürlüğün ve büronun görevlerini yerine getirmek için yapılacak olan mal ve hizmet alım ile yapım işlerinde gereksinimleri tespit ve talep etmek, iş kalemlerini tarif etmek, teknik ve idari şartname ile sözleşme tasarısını hazırlamak veya hazırlanmasına yardım etmek, gerektiğinde muayene ve kabul komisyonları oluşumuna yardım etmek ve komisyonlarda görev almak,
  m) Parklara konulacak oyun aletlerinin, spor aletlerinin, bankların, piknik masalarının vb. park mobilyalarının hazırlanması veya satın alınması, konulacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işlerini yapmak,

  (2)Büro Personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen, giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak,
  b) Dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak,
  c) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını sağlamak,
  ç) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
  d) Memur ve işçi personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  e) Bölümlerden gelen yevmiye puantajlarının icmali, ikramiye puantajlarını ve tahakkukunu hazırlamak,
  f) İşçilere ait aylık çalışma onayı almak,
  g) Belediye sınırları dışında görevlendirilecek eleman ve araçların onayını almak ve harcırahlarına esas gerekli tahakkuk evraklarını hazırlamak,
  ğ) Araç sevk ve idare görevlisine emir vererek müdürlüğe ait tüm araç ve iş makinelerinin sigorta, trafik muayenesi v.b işlemlerinin geçerlilik sürelerini takip ederek gerekeni yapmak,
  h) Görev alanına giren ve müdür, teknik personel tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.

   

  (3)Ekip Başı (Çavuş) :İşçilerin dağıtımını yapmak, parklar, yeşil sahalar, refüjler, piknik yerleri, yol ağaçlandırmaları, çocuk bahçeleri ile bunların bakım, dikim ve muhafaza işlerinin takibi konusunda Teknik Personele ve Müdüre karşı sorumludur.

  (4)Şoför :Kendisine teslim edilen vasıtaların en ideal şekilde kullanılmasından sorumlu olup, kasıt ve ihmal sonucu hasara uğratılan vasıtaların zararından mesul tutulur. Vasıtasını görev harici hiçbir hususi işte kullanamaz aksi halde hakkında kanuni işlem uygulanır.

  (5)Park Bahçe İşçisi :Verilen işleri noksansız yapmakla mükelleftir. Müdürlüğe ait her çeşit iş kolunda görevlendirilir ve itiraz etmeden verilen işleri yapar. Park, çocuk bahçeleri ve yeşil sahaların gerek yeniden tanzimi ve gerekse eskilerin onarılması ve yaşatılması için lüzumlu olan toprak taşıma, moloz atma, çukur açma, kamyon yükleme ve boşaltma, gübre aktarma ve nakletme, yeşil sahalardaki otların biçilmesi vs. gibi tüm park hizmetlerinde çalışır.

   

 • Müdürlüğün Çalışma Düzeni

  Personelin çalışma düzeni
  MADDE 8- (1)Müdürlükte görevli tüm personel;

  a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler, açıklama yapamazlar, kurumun evrak güvenliğini sağlarlar,
  b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit, adil ve iyi muamele yaparlar, iş ve işlemleri en seri şekilde yaparlar, kamu personeline uygun kıyafet, tutum ve davranışta olurlar, mesai ve disiplin kurallarına uyarlar.
  c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler,
  ç) Görev yaptığı birimdeki resmi evrakları, bilgi ve belgeleri gereği gibi muhafaza ederler, Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,
  d) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,
  e) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.
  Bilgi verme yasağı
  MADDE 9- (1)Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve basına açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Müdürden veya bilgi edinme prosedürü çerçevesinde yetki verilen görevliden alırlar.

  (2) Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 • Son Hükümler

  Yönerge çıkarılması
  MADDE 10- (1)Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve müdürlüğün yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya Başkanlık Makamı yetkilidir.

  Önceki düzenlemelerin iptali
  MADDE 11- (1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bu konuda daha önce mevcut ve yürürlükte olan yönetmelikler yürürlükten kalkar.

  Yürürlük
  MADDE 12- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Meclisinin kabulü ve usulüne uygun olarak ilanı ile yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 13- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini, Gemlik Belediye Başkanı ve ilgili Müdür yürütür.

   

  -SON-


  NOT: Gemlik Belediye Meclisinin 04.02. 2015 tarihli ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik, Belediyemizin ilan panosunda 07.02. 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.)

 • Müdürlüğe Mesaj Bırakın

  Ad Soyad :  
  Email :  
  Mesajınız :    
  Güvenlik Kodu :
   
       
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA