GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MÜDÜRLÜKLER

  Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sabri EMRE

Telefon : 0 224 5134521 - 1131
Email : saglik@gemlik.bel.tr
Adres : Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Belediye: Gemlik Belediyesini,
  b) Başkan: Gemlik Belediye Başkanını,
  c) Başkanlık: Gemlik Belediye Başkanlığını,
  ç) Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
  d) Müdürlük: Sağlık İşleri Müdürlüğünü,
  e) Müdür: Sağlık İşleri Müdürünü,
  f) Personel: Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

  ifade eder.

 • Görev Yetki ve Sorumluluklar

  Müdürlüğün görevleri
  MADDE 5- (1) Müdürlüğün genel görevleri :
  a) Belediyenin Sağlık işleriyle ilgili tüm hizmetlerini yürütmek,
  b) Sokak hayvanları ve veterinerlik ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
  c) İlaçlama ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
  ç) Defin hizmetlerini yürütmek,
  d) Hasta nakil hizmetlerini yürütmek,
  e) Çevre sağlığı ve çevre koruma hizmetlerini yürütmek,
  f) Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmektir.

  (2) İdari Büronun Görevleri:
  a) Gelen evrakı teslim almak; tetkiki ve incelemesini yaparak tasnif etmek,
  b) Kurum dışına gönderilecek evraka Giden Evrak Kayıt numarası vererek Evrakı zarflamak ve ilgili yere göndermek,
  c) Posta evrakının Dış Posta Zimmet Dosyası ile elden giden evrakın Dış Zimmet Defterine kaydının yapılarak Belediye birimlerine, resmi kurum ve kuruluşlara, özel ve tüzel kişilere ulaştırmak veya ulaştırılmasını sağlamak,
  ç) Posta gönderme işlemlerini yapmak.
  d) Belediyenin tüm birimleriyle yazışma kuralları, kodlama, dosyalama ve evrak işlemleri konusunda uygulama birliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  e) Birimin ihtiyaçları doğrultusunda Destek hizmetleri müdürlüğüne gerekli taleplerin yapılması ve gelen faturaların düzenlenmesi,
  f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  (3)Defin Hizmetleri Bürosunun Görevleri:
  a) Belediye sınırları içinde gerçekleşen ölüm olaylarında cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, gasil ve nakil için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  b) Cenaze ve defin hizmetleri ile ilgili ilçe belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
  c) Cenaze nakli ile ilgili hizmetleri yapmak,
  ç) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  (4)Veterinerlik Hizmetleri Bürosunun Görevleri:
  a) Hayvanları koruma kanunu gereğince; hayvan barındırma merkezlerinde sağlık ve bakım hizmeti vermek. (Kısırlaştırma, Kastrasyon, Aşılama, İç-Dış Parazit Uygulaması Sahiplendirme, Kimliklendirilerek Kayıt Altına Alma ve Tekrar Alındıkları Yere Geri Bırakılma vs.)
  b) Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek,
  c) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak,
  ç) Ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,
  d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamak,
  e) Hayvan nakliyeciliği yapanlarla ilgili gerektiğinde kontrol yapmak,
  f) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dünya sağlık örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerilerini de dikkate alarak bilimsel bir mücadele ile ilaçlama işini yapmak, ( Hamamböceği, Pire, Bit ve Kene Mücadelesi )
  g) Sıhhi ve 2 nci ile 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden, gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme ile ilgili olanları toplum sağlığı açısından denetlemek, gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
  ğ) İlçedeki gıda satışı yapılan yerler ile ilgili şikâyetleri denetlemek ve yazışmalarını yapmak,
  h) Kasap, market, tavuk satış yerleri besin pazarları sakatat dükkanları, süt-süt ürünleri malzemesi ve benzeri yerlerdeki hayvansal kökenli gıda maddelerini denetlemek, bozuk olanları imha etmek, şüpheli gördüğü gıda maddesinden numune alarak laboratuara göndermek,
  ı) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  5) Halk Sağlığı Bürosunun Görevleri
  a) Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenerek, yapılan çalışmaların ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak
  b) İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile iş birliği yapılarak koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak,
  c) Hasta Nakil Hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, İlçemizde hizmet veren kamuya ait okul, cami vb. ortak kullanım alanlarının haşere ilaçlamasını ve dezenfeksiyonunu sağlamak,
  c) İlçe hıfzısıhha komisyonuna katılmak, İlçe tarım müdürlüğü ve İlçe sağlık grup başkanlığı ile koordineli çalışmak,
  ç) Hasta nakil aracı ve polis nezaretini sağlayarak akıl hastası vatandaşlarının naklini sağlamak,
  d) Çevre sağlığı ve koruma hizmetleri, Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak,
  e) Sağlık İşleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlamak, Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek,
  f) Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkileri yok etmek,
  g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 6- (1)Sağlık işleri müdürünün görev ve yetkileri:

  a) Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
  b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  c) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
  ç) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  d) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
  e) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
  f) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
  g) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
  ğ) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
  h) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
  ı) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
  i) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
  j) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
  k) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek,
  l) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
  m) Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
  n) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.

  (2) Sağlık işleri müdürünün sorumlulukları:

  a) Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
  b) Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama
  hususunda yetkili olup, Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.

  Şef veya büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 7- (1)Müdürlükte görevli Şefler veya büro sorumluları, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.

  (2)Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

  Memur ve işçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 8- (1)Müdürlükçe yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında yapmakla görevlidirler. Yaptıkları işin günlük beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de yaparlar.

  (2)Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

 • Müdürlüğün Çalışma Düzeni

  Personelin çalışma düzeni
  MADDE 9- (1)Müdürlükte görevli tüm personel;

  a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler, açıklama yapamazlar, kurumun evrak güvenliğini sağlarlar,
  b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit, adil ve iyi muamele yaparlar, iş ve işlemleri en seri şekilde yaparlar, kamu personeline uygun kıyafet, tutum ve davranışta olurlar, mesai ve disiplin kurallarına uyarlar.
  c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler,
  ç) Görev yaptığı birimdeki resmi evrakları, bilgi ve belgeleri gereği gibi muhafaza ederler, Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,
  d) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,
  e) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.
  Bilgi verme yasağı
  MADDE 10- (1)Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve basına açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Müdürden veya bilgi edinme prosedürü çerçevesinde yetki verilen görevliden alırlar.

  (2) Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 • Son Hükümler

  Yönerge çıkarılması
  MADDE 11- (1)Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve müdürlüğün yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya Başkanlık Makamı yetkilidir.

  Önceki düzenlemelerin iptali
  MADDE 12- (1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bu konuda daha önce mevcut ve yürürlükte olan yönetmelikler yürürlükten kalkar.
  Yürürlük
  MADDE 13- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Meclisinin kabulü ve usulüne uygun olarak ilanı ile yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 14- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini, Gemlik Belediye Başkanı ve ilgili Müdür yürütür.

  -SON-

  NOT: Gemlik Belediye Meclisinin 01 / 04 / 2015 tarihli ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik, Belediyemizin Web sitesinde ve ilan panosunda 05.04. 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.)

 • Müdürlüğe Mesaj Bırakın

  Ad Soyad :  
  Email :  
  Mesajınız :    
  Güvenlik Kodu :
   
       
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA