GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MÜDÜRLÜKLER

  Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ahmet DEDETÜRK

Telefon : 0 224 5134521 - 1185
Email : temizlik@gemlik.bel.tr
Adres : Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA

 • Genel Hükümler

  Amaç
  Madde 1-(1)Bu yönetmelik Gemlik Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarını belirler.

  Kapsam
  Madde 2-(1) Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Gemlik Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde uygulanır.

  Dayanak
  Madde 3-(1)Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanunu'nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4-(1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
  Belediye : Gemlik Belediyesi'ni
  Başkanlık : Gemlik Belediye başkanlığı'nı
  Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısı'nı
  Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü
  Personel : Temizlik İşleri Müdürlüğündeki tüm personeli

  ifade eder.

  Teşkilat ve Bağlılık
  Madde 5-(1)Müdürlüğe bağlı olarak başkanlık onayı ile alt birim oluşturma ve görevlerini bildirmede müdür yetkilidir. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı'nın görevlendireceği Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak görev yapar.

 • Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleri
  Madde 6-(1)Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a)Gemlik İlçesi sınırları içerisinde çevre temizliğinin yapılması ve evsel atıkların düzenli olarak toplanarak kent katı atık sıhhi depolama sahasına en seri ve sağlıklı bir şekilde naklini yapmak ve yaptırmak,
  b)Pazar yerleri temizliği, yıkanması ve geri dönüşebilen atıkların toplanmasını sağlamak. Cadde ve Sokakların sürekli temiz tutularak, İlçemizi temizliği ile ön plana çıkarmak.
  c)Atık pillerin, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak. Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği" ne yönelik çalışmaları yapmak.
  d) Başkanlık tarafından verilen digger görevleri yapmak.

  Müdürün, Görev Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 7-(1)Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
  a)Toplanan evsel atıkların kent katı atık sıhhi depolama sahasına nakil sırasında çevre kirliliğe neden olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

  b)Yüklenici firmalar tarafından hazırlanan ve her gün süpürülecek alanları da içeren çalışma programının ilgili prosedüre uygun kontrol edilmesi ve raporlanmasını sağlamak.

  c)Kurulan Pazar yerlerinin aynı akşam içerisinde yüklenici firmalar tarafından yıkanması ve süpürülmesini sağlamak.

  ç)Çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamak, Çöp konteynerlerinin özel donanımlı yıkama aracı ile ayda bir kez yıkanarak dezenfekte etmek.

  d)Belediye hizmet binalarının iç temizliğinin yapılmasını sağlamak.

  e)Piknik alanlarının yüklenici firmalar tarafından periyodik olarak temizlenmesini sağlamak.

  f)Çağdaş şehircilik anlayışı içinde estetik ve modern bir ilçe görünümü kazandırmak amacı ile hazırlanan evsel atık konteynırlarının ücreti karşılığında talepte bulunan site, apartman ve işyerlerine dağıtımını sağlamak.

  g)Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve amirlere göre çevre kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınmasını sağlamak.

  ğ)Mevcut atıkları toplama çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanların güncel teknolojinin gereklerini yansıtılmasını sağlamak.

  h)İlçe sakinlerinden gelen evsel, geri kazanım şikayetleri ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri başlatmak, problemin ortadan kaldırılmasını sağlayıcı faaliyetleri takip etmek.

  ı)Yüklenici firmalardan temin edilen ürün ya da hizmetlerinde herhangi bir aksaklık olması durumunda ilgili fırma ile görüşülerek / görüşülmesini sağlayarak gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek.

  i)Müdürlük faaliyetleri ile ilgili istatistiklerin oluşturulmasını sağlmak.

  j)Kalite / Çevre politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık böüm bütçesinin ve yatırım / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak.

  k)Harçama Yetkilisi bütçede öngörülen ödenekleri kadar harçama yapmakla sorumlu olup, harcama talimatı ile bütçesinden harcama yapabilir, yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam eder.

  l)Bölümde Kalite / Çevre Yönetim Sistemleri dökümantasyonun hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak.

  m)Bölüm ile ilgili kurluş içi / dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet pılanını hazırlamak.

  n)Personelin gerekli Eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak.

  o)Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.

  ö)Harcama yetkilisi, hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmekle ve bunu da Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yazı ile bildirmek.

  p)Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi Mali Yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve Mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren İç Kontrol Güvence Beyanı düzenler ve Birim Faaliyet raporuna ekler. Aynı zamanda yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemeleri ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak.

  r)Yürürlükte Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemlerini yaptırmalarını sağlamak.

  s)Müdürlüğe ait personel alacakları ve kesintileri süresinde hesaplamak; tetkiklerini yapmak ve onaylayarak ve ödeme emri belgesini ve ek belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndererek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.

  ş)Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olmasını kontrol etmek.

  t)Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalatmak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilerek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.

  u)Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 8- (1)Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

  a) Büro Elemanı: Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir. Müdürlük kalemindeki kayıt zimmet, gelen – evrak defterleri ile müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenlenmesini ve işlenmesini sağlar. Temizlik İşleri Müdürlüğün'ce verilen tüm görevleri yerine getirir.

  b) Bölge Sorumlusu, Kontrolör (Çavuş):
  1-Bağlı olduğu Müdüre karşı sorumludur.
  2-Müdürlük personelinin iş dağılımını yapmak.
  3-Sorumlu olduğu bölgenin günlük temizlik hizmetini yürütmek.
  4-Müdürlük bünyesinde çalışan personelin günlük (Kadro – Taşeron) işe giri, çıkışlarını takip etmek.
  5-Müdürlük bünyesinde çalışan Kadro Personelin günlük mesailerini tutmak ve Müdürlüğe bildirmek.
  6-Temizlik İşlerini denetlemek.
  7-İhtiyaca ve iş durumuna göre bölgeler arasında koordinasyonu sağlamak.

  c) Şoförler:
  1- Bağlı olduğu birim Müdürüne karşı sorumludur.
  2-Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki araçların sürücülüğünü yapar. 3- 3-Müdür ve Amirleri tarafından verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
  4-Araaçların bakımı ve temizliğiden sorumludur.
  5-Göreve çıkmadan önce aracın yakıtını, yağını, suyunu, lastik havalarını, firenlerini, far ve vb. Kontrol etmek.
  6-Trafik kurallarına uymak, araçın fenni muayanesini ve trafik sigortasını kontrol etmek.
  7-Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkililerdir.

  d-Operatörler:
  1-Bağlı olduğu brim Müdürüne karşı sorumludur. Müdür ve Amirleri tarafından verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
  2-Müdürlüğe ait iş makinelerini kullanmak. İş makinesinin bakımı ve temizliğinden surumludur.
  3-Göreve çıkmadan önce aracın yakıtını, yağını, suyunu, lastik havalarını, firenlerini, far ve vb. Kontrol etmek.
  4-Trafik kurallarına uymak, İş makinesinin fenni muayanesini ve trafik sigortasını kontrol etmek.
  5-Zimmetindeki İş makinesini başkasına kullandırmamak. Arıza yapan İş makinesini yerinden kaldırmamak ve ilgililere haber vermek, hafif onarımlarda İş makinesinin başında bulunmak.
  6-İş makinesinin arızasını geçikmeden ilgililere (Bağlı olduğu birim çavuşuna veya Müdürlüğe ) bildirmek.

  e-Temizlik İşçileri:
  1-Bağlı olduğu birim Müdürüne karşı sorumludur.
  2-Günlük belirlenen güzergahlarda görevli olduğu cadde ve sokakların temizliğini yapmak.
  3-Görev alanına giren güzergahlarda, görevli olduğu mahalle, cadde ile sokaklarda çöp konteynerlerin tekeri kırık, bozuk olup çirkin görüntü oluşturanları çavuşuna bildirmek.
  4-Katı Atıkları (Moloz, curuf gibi) toplarken araça ve çevreye zarar vermeden yüklenmesini sağlamak.
  5-Evsel Katı Atıkları çöp konteynerinden toplarken konteynerine, araç ve çevreye zarar vermeden toplanmasını sağlamak.
  6-Evsel Katı Atıklar çöp konteynerinden sonra, konteynerinin yerlerine konmasını sağlamak.
  7-Araç (Çöp Komyonu) hareket etmeden önce çöp konteyneri çevresinde çöp varsa ve araça boşaltım esnasında dökülen çöp varsa bunları temizlemek.
  8-Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.

  Görevin planlanması ve yürütülmesi
  Madde 9- (1)Müdürlükteki tüm iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan ve program dahilinde yürütülür.

  (2)Müdürlükteki göevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratte yapmak zorundadır.

 • Diğer Hükümler

  Müdürlük Birimleri Aarasındaki İşbirliği
  Madde 10- (1)Müdürlük Personeli arasındaki İşbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
  (2)Müdürlüğe gelen tüm evraklar konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir. Müdür evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

  (3)Personelin görevinden ayrılması durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyalar bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devredilir, devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz.

  Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Kooridinasyon
  Madde 11- (1)Müdürlüğün Belediye dışı, Kurum ve Kuruluşlarla yapılan yazışmaları ilgili personel ve Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

  (2) Belediye içi diğer müdürlüklere yapılan yazışmalar Müdür imzası ile yürütülür.

  Gelen ve Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlemler
  Madde 12- (1)Müdürlüğe gelen evrak kaydedilir, Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapılmakla yükümlüdür.

  (2)Yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrılarak ayrı klasörlerde saklanmak üzere arşivlenir.

  (3)Dosyalanan evrakların muhafazasında ilgili personel sorumludur.

  Denetim, Personel, Sicil ve Disiplin Hükümleri
  Madde 13 – (1)Temizlik İşleri Müdürü Personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

  (2)Temizlik İşleri Müdürü. Birinci Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda müdürlüğündeki işlemleri yürütür.

  Yürürlük
  Madde 14- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Meclisi'nin kabulü ve usulüne uygun şekilde ilanı ile yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 15- (1)Bu Yönetmelik hükümleri, Gemlik Belediye Başkanı ve Temizlik İşleri Müdürü tarafından yürütülür.

  -SON-


  NOT: Bu Yönetmelik; Gemlik Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarihli ve 37 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, 07.02.2015 tarihinde Belediye İlan Panosu ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

 • Müdürlüğe Mesaj Bırakın

  Ad Soyad :  
  Email :  
  Mesajınız :    
  Güvenlik Kodu :
   
       
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA