GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | Etik Komisyonu

T.C.
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 32058771.00.00 ( 01 ) 1104

14.01.2015

Konu : ETİK KOMİSYONU

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

13.04.2005 tarih 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesinde geçen;

ETİK KOMİSYONU

            Madde 29 — Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
            Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır." Hükmü gereğince Belediyemizde oluşturulacak Etik Komisyonu üyeleri ile birlikte görev sürelerinin belirlenmesi gerekmekte olup; adı geçen kurulun 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda yazılı isimlerden oluşturulmasını olur'larınıza arz ederim.

 

Faruk Bilgili
İnsan kaynakları Eğitim Müdürü V.

Uygun Görüşle Arz Ederim.
14.01.2015
Av. Kadir EROL
Başkan Yardımcısı

 

 

OLUR
14.01.2015

Refik YILMAZ
Belediye Başkanı

 

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ
Ahmet AVCI BAŞKAN Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet DEDETÜRK ÜYE Temizlik İşleri Müdürü
İlknur SERT ÜYE Yazı İşleri Müdürü
Faruk BİLGİLİ ÜYE İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü V.
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA