1- TEKLİFLER:

1/1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Engürücük Mahallesi, 1458 ada 29 parsele (E:562) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında, vatandaşların deprem risk analizi yaptırabilmek amacıyla müdürlüğümüzden talep ettikleri belgelerin temin edilmesinin herhangi bir ücrete tabi tutulup tutulmayacağı ile ilgili yazısı. 
 
1/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesinde, 3402 Sayılı kanunun gereğince yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 (Altı) adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazısı.
 
2-RAPORLAR
 
2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Mahallesi (Manastır) Gül Caddesinde bulunan ATM alanı kiralama talebi ile ilgili 11.01.2023 tarihli raporu.

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Merkez Balıkçı Barınağı ve Kayıkhane Mevkii Mendirekte, barınma ve ürün boşaltma ücret tarifesi ile ilgili raporu.

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin 29.12.2022 tarih ve 2022/00040 sayılı dilekçe ile talepte bulunduğu, arama kurtarmada kullanılacak ihtiyaç malzemesi /ekipman desteği verilmesi ile ilgili 18.01.2023 tarihli raporu.

2/4- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 134 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı kadastral yola, uygun görülen bir sokak veya cadde ismi verilmesi ile ilgili raporu.

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 07.03.2022 tarihli 2022/43 sayılı meclis kararı ile belirlenen ayni yardım miktarında artış yapılması ile ilgili 11.01.2023 tarihli raporu.

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 553 ada 41, 44, 47 ve 143 parsel numaralı taşınmazlar imar planında otopark alanında kaldığından Belediyemize ait hisselerin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi ve ilgili Tapu Müdürlüğüne tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili 26.01.2023 tarihli raporu. 


2/7- İmar Komisyonu’nun, Otopark Yönetmeliği ile ilgili 19.01.2023 tarihli raporu.
 
2/8- imar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 226 ada 4 parselde bulunan 6 kat yapılaşma koşullarındaki parselin, plan değişikliği yapılarak bitişik nizam 5 kat konut alanına alınması ile ilgili 19.01.2023 tarihli raporu.
 
2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Kurtul Mahallesi, 1353 ada 6 parsel ve 1354 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 12.01.2023 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Encümeni’nin 28.04.2022 tarih 257 sayılı kararına istinaden, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-1-C nolu pafta, 1849 ada 72 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 12.01.2023 tarihli raporu.
 
2/11- İmar Komisyonu’nun, Bursa ili Gemlik İlçesi hisar Mahallesi 207 ada 128 parselin Mimari Projesi ile ilgili 19.01.2023 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda plan hükümlerindeki zaiyat bedeliyle ilgili plan notunun (10. Madde), yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 24.01.2023 tarihli raporu.

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili raporu.

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 121 ada 40 parsel 1201,00 m² yüzölçümlü taşınmazda, vatandaşa ait hissenin %40 ‘ın altında olması sebebiyle 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre satışının yapılması ile ilgili 02.02.2023 tarihli raporu. 
 
2/15 - Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Kent içerisinde herhangi bir caddeye, bir parka veya kültürel bir yapıya Naci Pehlivan isminin verilmesi ile ilgili 02.02.2023 raporu.

2/16- İmar Komisyonu’nun, Kurşunlu Mahallesi 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna Yapılan İtirazlar Doğrultusunda Yapılan Plan Değişikliğine gelen itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/17- İmar Komisyonu’nun, 01.02.2023 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;
• Bursa ili, Gemlik İlçesi, 3 adet trafo alanının uygulama imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin değerlendirilmesi, 
• İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İlişkin Askı İtirazları Doğrultusunda Yapılan Plan Değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi,
• Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin 2021/1091 Esas nolu dosyası kapsamında 2022/1692 sayılı kararı doğrultusunda; Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16 ada 106 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bağımsız bölüm maliki olan davacılar tarafından, Orhaniye Mahallesi 16 ada 24-25-27-102-106-108-124-126-127-139-142-143-144 parseller ile 342 ada 19-49 parsellere ilişkin, askı süresi içinde yapılan itirazın zımnen reddine dair kararın iptaline kara verilmesine ilişkin değerlendirme,
• Hazırlatılan 1/1000 ölçekli Kurşunlu Revizyon İmar Planı’nın değerlendirilmesi,
Taleplerine yönelik değerlendirmeler devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi ile ilgili raporu.

2/18- Hukuk Komisyonu’nun, Kültür İşleri Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili raporu.

2/19- Hukuk Komisyonu’nun, Muhtarlıklar ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili raporu.
 
2/20 Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçe Kalemlerinden “İlan Giderleri” nin Kültür İşleri Müdürlüğüne aktarılması ile ilgili müşterek raporu.
 
2/21- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İş Deneyim Belgesi Harcı ile ilgili 21.02.2023 tarihli raporu.

2/22- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (c) bendi kapsamında işbirliği hizmet protokolü düzenlenmesi ile ilgili raporu. 

 

Mehmet Uğur SERTASLAN
Belediye Başkanı