1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine göre gizli oyla 3 adet Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı.

1/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

1/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla İmar Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

1/4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/5- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/6- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/7- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı

1/8- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/9- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 25 pafta 85 ada 27 parsel ile ilgili yazısı.

1/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 195 ada 12 parsel numaralı taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/12- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Şefliklerle ilgili yazısı
 
1/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 940 ve 941 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 
 
1/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 10.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı meclis kararında sehven yazılan “Uygun Görülmemiştir” ifadesinin “Uygun görülmüştür” şeklinde düzeltilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı otopark ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
1/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 147 ada 6 parsel nolu taşınmaza ilişkin teklif edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

1/17- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2019 Mali yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı. 
  
1/18- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi Yaşlı Konukevi açılışı ile ilgili yazısı. 
 
1/19- Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Belediyemiz Mülkiyetinde ve kullanımında olan taşınmaz mülklerin üzerine GES(Güneş Enerji Sistemleri) Kurulumu ile ilgili yazısı.
 
1/20- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 11.03.2020 tarih ve 31065 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' gereği yapılacak 'Vize Kontrolü' işlerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 177 ada 1, 2 parseller, 178 ada 1, 2 parseller, 1848 ada 2 parsel, 1938 ada 1 nolu parsel, 1940 ada 145 parsel nolu taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Umurbey Mahallesi 77 ada 1, 2 parseller ile 1940 ada 144, 145 parsel nolu taşınmazlara ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı

1/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.02.2020 tarih 9441 sayılı kararına istinaden İlçemiz Umurbey Mahallesi (eski 984 parsel) 1826 ada 12 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.01.2020 tarih 9345 sayılı kararına istinaden, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 1 ada 47, 49, 153, 188, 189 parseller ve 1319 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 
 
1/26- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereği, Belediye Meclisinin Ağustos Ayında tatil edilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/27- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali’nin 6.sının 2020 yılı içerisinde düzenlenmesi ile ilgili yazılısı.

1/28- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi Yaşlı Konukevi Yönetmeliği ile ilgili yazısı. 

1/29 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediye mücavir alanı içinde kalan yerlerde doğalgaz boru hattı, sabit ve mobil haberleşme alt yapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gereçlere ilişkin geçiş hakkı ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
1/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Engürücük Mahallesi 31 nolu Engürücük Sokakta hâlihazırda muhtarlık olarak kullanılan Mahalle Konağının giriş katının Engürücük Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Cihatlı Mahallesi, 1.Etap’ta bulunan 8 adet işyerinin satışı ile ilgili yazısı.
 
1/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz sınırları içerisinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna ek olarak K.Kumla Mah. Dinç Sokak No.13 de bulunan Belediyemize ait binanın üst katının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak amacı ile İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Şahinyurdu Mahallesi 113 ada 113 parselin 20 m²’lik kısmının "deprem istasyonu ve bahçesi" olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı. 
 
1/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 596 ada 34 parselle ilgili yazısı.

1/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Eşref Dinçer Mahallesi Tunç Sokak No:21'de bulunan binanın park alanında kaldığından bu alanın kamulaştırılması yada eski haline getirilmesi ile ilgili yazısı. 
 
1/36- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı dahilinde kalan alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi ile ilgili gerekli plan değişikliklerinin yapılması ile ilgili yazısı.

1/37 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı dâhilinde kalan alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi ile ilgili protokol yapılması ile ilgili yazısı.
 
1/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mahallesi 181 ada 18 parselle ilgili yazısı. 

2- RAPORLAR

2/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Resmi Tatil ve Hafta Tatili (Pazar) günlerinde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışmaları ile ilgili 02.03.2020 tarihli raporu. 

2/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Belediyemize ait umumi tuvaletlerin incelenerek sorunlarının çözümü konusunda bir çalışma yapılması ile ilgili 13.03.2020 tarihli raporu. 

2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta, 125 ada, 15 parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne gelen askı itirazlarının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili 18.03.2020 tarihli raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu’nun, Hisar Mahallesi 46 pafta 186 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili 18.03.2020 tarihli raporu.
 
2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 852 ada 143 parselle ile ilgili 02.06.2020 tarihli raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 215 ada 5,6,7,8 nolu parsellerin imar planlarının eski haline getirilmesi ile ilgili 02.06.2020 tarihli raporu.

2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 73 ada 38 parsel ile ilgili 02.06.2020 tarihli raporu.
 
2/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada, 192 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 02.06.2020 tarihli raporu.

2/9- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Feyziye Mahallesinde bulunan Karagöl ile ilgili 05.06.2020 tarihli raporu. 

2/10- Hukuk Komisyonu’nun, Oto Yıkama Yerleri Hakkında Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ile ilgili 11.06.2020 tarihli raporu.
 
2/11- Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemizin alacaklı olduğu; Çevre Temizlik, Emlak, İlan Reklam, Ecrimisiller, Harçlar ve Belediye mülklerine ait kira ödemeleri dahil her türlü süresi dolmuş geçmiş dönem alacaklarının yapılandırılıp taksitlendirme imkanının vatandaşımıza sunulması ile ilgili 18.06.2020 tarihli raporu.

2/12- Hukuk Komisyonu’nun, Orhaniye Mahallesi 335 ada, 294 parselde ihdas edilecek olan artık parselin uygun fiyatla satışı talebi ile ilgili 18.06.2020 tarihli raporu.

2/13- Hukuk Komisyonu’nun, Araç kiralama yerleri ile ilgili 18.06.2020 tarihli raporu.
 
2/14- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 885 ada 2 ve 3 parsellerin “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na dahil edilmesi ve Yeni Mahalle 700 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların fonksiyon değişikliği konusunun değerlendirilmesi ile ilgili 17.06.2020 tarihli raporu.

2/15- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 867 ada 1 parsel nolu taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 17.06.2020 tarihli raporu.

2/16- İmar Komisyonu’nun, Maliye Hazinesine ait İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 266 ada, 3 parsel nolu taşınmazlar imar planında Cami Alanı olduğu, ekonomiye kazandırılması için konut alanı, ticaret alanı, sosyal tesis alanı, turizm tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili 17.06.2020 tarihli raporu.
 
2/17- Hukuk Komisyonu, İmar Komisyonu ve Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 31 parsel, İbrahim Reis Sitesi ile ilgili 24.06.2020 tarihli müşterek raporu. 

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Erzurum İli Hınıslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine malzeme alınması ile ilgili 25.06.2020 tarihli raporu.

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine malzeme alınması ile ilgili 25.06.2020 tarihli raporu.

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Cem evinin içinde bulunan engelli asansörün yıllık bakımlarının belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili 25.06.2020 tarihli raporu.
 
3- MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULAR:

* 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonu’nun 01.01.2019-31.12.2019 tarihlerini kapsayan döneme ait gelir ve giderlere ilişkin Denetim Raporu’nun okunması.