1- TEKLİFLER

1/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR:

2/1- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik, Ata Mahallesi, Gemsaz Mevkii Koruma ve Geliştirme Dernek Yönetiminin talebi ile ilgili 14.03.2022 tarihli raporu.

2/2- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik’imizin Şehidi Hava Astsubay Üstçavuş Mehmet Koray PINAR’ın ailesinin ikamet ettiği cadde isminin Gül Caddesi’nden Şehit Mehmet Koray Pınar Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili 17.03.2022 tarihli raporu. 

2/3- Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Osmaniye Mahallesi 30 pafta, 657 ada, 32 parselde bulunan taşınmazla ilgili 21.03.2022 tarihli müşterek raporu.

2/4- Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili 23.03.2022 tarihli raporu.
 
2/5- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Hacı Osman Okumuş Camiinin bulunduğu alana tuvalet ve şadırvan yapımı ile ilgili 24.03.2022 tarihli raporu.

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Balıkpazarı Camii Minaresi ile ilgili raporu
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ruhsata esas işlemlerde alınan Zemin etüt raporlarının harç bedellerinin yeniden düzenlenerek yapı ruhsatı verilmesi esnasında alınması ile ilgili raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 27.01.2015 tarih 242 sayı ile onaylı Gemlik ilçesi Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamındaki “Depolama 1. Etap 18. Madde Uygulaması Alanına ilişkin plan değişikliği yapılması ile ilgili 24.03.2022 tarihli raporu.
 
2/9- İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/7 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 208 sayılı kararı ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2019 tarih ve 1504 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 24.03.2022 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 741 ada 142 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 24.03.2022 tarihli raporu.

2/11- İmar Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Hisar Mahallesi, 616 ada 101 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.
 
2/12- İmar Komisyonu’nun, 06.04.2022 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;
• Gemlik İlçesi, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kapsamında (yaklaşık 170 hektar) yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi
• İlçemiz, Umurbey Mahallesi, Çataloğlu Sokak, 253 ada 1 parselin doğusunda bulunan Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü’ne kayıtlı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
• Doğu bölgesi planlarında, Tick taban alanlarında, alt katı dükkan kullanmak istendiğinde, tamamı kullanılabilir maddesinin plan notu olarak eklenmesine dair gündem maddelerine ek süre verilmesi ile ilgili raporu, 
 
2/13 Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Engürücük ve Eşref Dinçer Mahallelerinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olmayan bölgede yer alan, Engürücük Köyiçi Mevkii ve Eşref Dinçer Mahallesi, 447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-468-469 Nolu Sokakların, Taş Ocağı Caddesine gaz arzı yoğun taleplerine istinaden, AKSA Doğalgaz A.Ş. ve diğer tüm altyapı kuruluşlarının da bölgeye yatırım yapmasını sağlayacak şekilde konunun görüşülmesine dair gündem maddesine ek süre verilmesi ile ilgili müşterek raporu, 

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 149 ada 8 parsel imar planında yolda kaldığından bu parsele karşılık Osmaniye Mahallesi 706 ada 238 parselin takası talebi ile ilgili 07.04.2022 tarihli raporu.

2/15- Hukuk Komisyonu’nun, Kadro İptal – İhdası ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Kaldırılması ile ilgili 08.04.2022 tarihli raporu.

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Bütçesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Devri ile ilgili 08.04.2022 tarihli raporu.
 
3- MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULAR:

3/1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonu’nun 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerini kapsayan döneme ait gelir ve giderlere ilişkin Denetim Raporu’nun okunması.