1-RAPORLAR

1/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Adliye Mahallesi 119 ada 107 parsel 1250,87m2 olan yerin  muhtarlığın talebi doğrultusunda, otopark alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması veya satın alınması ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu. 

1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Artvin Şavşatlılar Derneğine masa, sandalye v.b. malzemelerin alınması talebi ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu.  

1/3- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; 25.03.2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in uygulanabilmesi için bölge otopark alanlarının, gruplarının ve ödenecek bedellerin belirlenmesi ile ilgili 29.04.2024 tarihli müşterek raporu.  

1/4- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek3.Maddesi gereğince, 2012 yılında Köy statüsünden Mahalle statüsüne değişen mahallelerimize “Kırsal Mahalle” olarak tüzel kişilik kazandırılması ve Kırsal Mahalle olarak belirlenen alanlarda değişiklik yapılması istenen  dilekçelerin değerlendirilmesi  ile ilgili  29.04.2024 tarihli müşterek raporu. 

1/5- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 1250 ada 5 parseldeki Mahkeme Kararı ile kesinleşen 1428.74 m² Gemlik Belediyesi hissesinin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili 30.04.2024 tarihli raporu.   

1/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Büyükkumla Mahallesi 13 pafta 1768 nolu parselin kamulaştırılması ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.  

1/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun;  Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Hamidiye Mahallesi 120 ada 157 parsel numaralı arsa üzerinde bulunan Şehit Mehmet Güngör İlköğretim (Çınar İlköğretim Okulu) Okulunun bahçesinin Maliye Hazinesine devri  ile  ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.

1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Mülkiyeti Belediyemize ait  K.Kumla  Mah. 310 ada 1 parsel  numaralı taşınmaz ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.  

1/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Balıkpazarı Mahallesi, 290 ada  28 parselin yol olan bir kısmıyla, 3 ve 29 parsel no'lu taşınmazların konut alanlarında kalan kısımları Park alanı olarak  belirlendiğinden kamulaştırılması ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.  

1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz, Osmaniye Mahallesi Eşref Dinçer Mahallesi muhtelif Ada parsellere ilişkin yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.  

1/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz, Yeni Mahalle 245 ada, 17 ve 18 nolu Parsellerin kamulaştırılması talebi ile  ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.  

1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi,  Hisar Mahallesi 185 ada 68 ve 66 parsel numaralı  taşınmazların kamulaştırılması talebi  ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.  

1/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 36 ada 8 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması talebi  ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.  

1/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2023 Mali yılına ait kesin hesapları ile ilgili 09.05.2024 tarihli raporu. 

1/15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Umurbey Mahallesi 146 ada 7 parselde bulunan ve bir kısmı Gemlik Belediyesine ait olan 1050,00 m² taşınmazdaki vatandaş hissesinin  %40’ın altında  olması sebebiyle  2886 Sayılı İhale Kanununa  göre satışının yapılması  ile ilgili 09.05.2024 tarihli  raporu. 

1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Düğün ve nişan cemiyeti yapacak gençlerimize destek olabilmek için, Gemlik Belediyemizin Uhdesinde Bulunan Sosyal Yaşam Merkezi Düğün Salonu, Ömer Kahraman Düğün Salonu, Cemil Meriç Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi Ve Şehit Ömer Halis Demir Bölge Parkı’nın gençlerimizin düğün ve nişan cemiyetlerinde ücretsiz kullandırılması ile ilgili 09.05.2024 tarihli raporu.   

1/17- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Ekteki krokide sunulmuş olan Kurşunlu Mahallesi, 2286 ada 3 parselin cephe olduğu ve imar planında gözüken 10 metrelik  yola, Kurtul Mahallesi 151 ada 206 parselin  cephe olduğu  yola 39 Nolu Kurtul Sokak İsminin verilmesi ile ilgili  raporu.   

1/18- İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarih 62 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20.07.2023 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili raporu.  

1/19- İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarih 60 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20.07.2023 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili  raporu.  

1/20- İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarih 61 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20.07.2023 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili  raporu.  

1/21- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Encümeni’nin 12.10.2023 tarih ve 843 sayılı kararına istinaden hazırlatılan İlçemiz, Engürücük Mahallesi, H22A08D3C ve H22A08C4D paftalar, 1209 ada 1 parsel, 1854, 1855, 22, 29 ve 30 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili  raporu.

1/22- İmar Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, 08.05.2024 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen; 
İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi 2386 ada 3 parselde bulunan  ve riskli yapı olarak tespit edilmiş Mehmet Gürbüz Sitesi B Blok’un yeniden yapılaşmasına ilişkin ekte sunulmuş olan vaziyet planının,  6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinde yer alan “(8) c Riskli yapıların maliklerinin talep ve muvafakati aranır“ hükmüne istinaden değerlendirilmesi;
Talebine  yönelik  çalışmalar   devam  ettiğinden  komisyonlara ek süre verilmesi ile ilgili raporu.

1/23 İmar Komisyonu Komisyonu’nun, 08.05.2024 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen; 
• Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Engürücük Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli, Kurtul ve Engürücük Mahallesi Depolama Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yapılan itirazların değerlendirilmesi;
• İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ruhsata tabi istinat duvarlarıyla alakalı inceleme, araştırma ve kontrol şemalarını içerecek Aksiyon Planının hazırlanması;
 Taleplerine   yönelik   değerlendirmeler   devam  ettiğinden  komisyona ek süre verilmesi ile ilgili raporu.