1- RAPORLAR
 
1/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, yaklaşık 50 hektar alanda 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi talebi ile ilgili 11.04.2022 tarihli raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 20.04.2022 tarihli raporu.

1/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine TİCK (Ticaret+Konut) alanlarında zemin katta ticaret kullanımına yönelik plan notu olarak eklenmesi ile ilgili 28.04.2022 tarihli raporu.
 
1/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili 26.04.2022 tarihli raporu. 
 
1/5- İmar Komisyonu’nun, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili 26.04.2022 tarihli raporu.

1/6- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili 26.04.2022 tarihli raporu.
 
1/7- İmar Komisyonu’nun, Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada ve parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili 26.04.2022 tarihli raporu. 

1/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 2189 ada, 4 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 28.04.2022 tarihli raporu.
 
1/9- Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları içerisinde süt sığırı yetiştiriciliği yapan ve yetiştirilen süt sığırı sayısı on ve ondan az olan aile işletmelerine Kırsal kalkınmayı desteklemek adına yem, suni tohumlama, gübre ve ilaç desteğinin verilmesi ile ilgili 27.04.2022 tarihli müşterek raporu.

1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 227 ada 4 parseldeki Gemlik Belediyesine ait hissenin satışı ile ilgili 06.05.2022 tarihli raporu.

1/11- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Sevap Sofrası Derneği’nden gelen talebinin (Belediyemiz tarafından uygun görülmesi durumunda Gemlik Katlı Otopark veya Gemlik Merkez Alışveriş Merkezi altında yer alan Belediyemize ait bağımsız bölümlerden ortak işbirliği protokolü yaparak tahsis edilmesi) değerlendirilmesi ile ilgili 10.05.2022 tarihli raporu.
 
1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2021 Mali yılına ait kesin hesapları ile ilgili raporu. 

1/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gıda Bankası (Halk Market) Projesi için Şartlı Bağış olarak nakdi yardım kabul edilmesi ile ilgili raporu 

1/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mah. 2707 ada 1 parselde bulunan imar planında park alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili raporu

1/15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz, Demirsubaşı Mahallesi 218 ada 3 parsel 223,99 m2 yüzölçümlü taşınmaz imar planlarında fay ve park alanında kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili raporu 

1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kumla Taşımacılık Kooperatifine, deniz taşımacılığında yolcu taşımak üzere kullanılacak deniz taşıtının yılda 5.000,00 TL. bedelle tahsis edilmesi ile ilgili raporu.

1/17- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesinde 3.derece arkeolojik sit alanında kalan, 1243 ada 2 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili 12.05.20222 tarihli raporu.

1/18- İmar Komisyonu’nun, 11.05.2022 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;
• Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 16 ada, 108-124 ve 146 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan inceleme raporunda tespit edilen hususların değerlendirilmesi, 
• Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Üyelerinin talepleri doğrultusunda, Gemlik’te yapılacak olan yapıların mimari tasarım ve yapım aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetmelik Komisyonunun hazırladığı öneri raporunun değerlendirilmesi, 
• Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı sonrası plan değişikliğine gelen itirazlar,
• İlçemiz, Kurtul Mahallesi, 1353 ada 6 parsel ve 1354 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi talebine dair gündem maddelerine ek süre verilmesi ile ilgili 12.05.2022 tarihli raporu,
 
1/19- Hukuk Komisyonu’nun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendi ve 18.Maddesinin (m) bendine istinaden Revize edilen “Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği” ile ilgili 13.05.2022 tarihli raporu.