1- TEKLİFLER:

1/1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün 12.02.2020 tarih 150 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı'na tahsisli İlçemiz Hamidiye Mahallesi 128 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısı

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mah. 2249 ada 9 parsel (1622,85 m2) ve 2249 ada 10 parsel (905,40 m²) kamulaştırma programına alınarak kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2020 yılı ücret tarifesinde yer almayan ekspertiz dosya inceleme ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2020/129 E. sayılı dosya kapsamında 16.06.2020 tarihli ara karar ile "Gemlik Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" plan notlarının 2'inci Maddesi'nin kısmen yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2019/855 Esas sayılı dosya kapsamında 30.03.2020 tarih 2020/258 K. sayılı kararı ile "Kumsaz Mevkii (Gemlik) İlave Uygulama İmar Planı"nın iptaline karar verilmiş olup, İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 13.02.2020 tarih 2019/1009 E. 2020/137 K. sayılı kararı ile Gemlik İlçesi Sağlık Tesisi Alanı ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptaline karar verildiğinden, İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.
 
2- RAPORLAR

2/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti eski Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuş “Fatin Rüştü ZORLU” ismi verildiği caddeye ve dolayısıyla adres kayıt sistemine sehven “ Fatih Rüştü ZORLU” olarak yazılmıştır. Bu yanlışlığın ortadan kaldırılması için gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması ile ilgili 13.07.2020 tarihli raporu.

2/2- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi Yaşlı Konukevi Yönetmeliği ile ilgili 16.07.2020 tarihli raporu.

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Engürücük Mahallesi 31 nolu Engürücük Sokakta hâlihazırda muhtarlık olarak kullanılan Mahalle Konağının giriş katının, Engürücük Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili 20.07.2020 tarihli Raporu. 
 
2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin ücreti gelir tarifesinin belirlenmesi ile ilgili 20.07.2020 tarihli Raporu. 
 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Yaşlı konuk evi ücreti gelir tarifesinin belirlenmesi ile ilgili 20.07.2020 tarihli Raporu. 

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi 31. Sokakta bulunan 2 katlı Konağın İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili 20.07.2020 tarihli Raporu. 

2/7- Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Şahinyurdu Mahallesi 113 ada 113 parselin 20 m²’lik kısmının "Deprem İstasyonu Ve Bahçesi" olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili 24.07.2020 tarihli raporu.
 
2/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 25 pafta 85 ada 27 parsel ile ilgili 16.07.2020 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 940 ve 941 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.01.2020 tarih ve 287 Sayılı Kararı ile yeniden değerlendirilmek üzere iadesine karar verilmesi nedeniyle, konun yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 16.07.2020 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 147 ada 6 parsel nolu taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 28.07.2020 tarihli raporu.
 
2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 596 ada 34 parselde bulunan arsanın tekrar imarlı haline döndürülmesi konusunun değerlendirilmesi ile ilgili 28.07.2020 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, Eşref Dinçer Mahallesi Tunç Sokak Güler Apt. park alanında kaldığından bu alanın kamulaştırılması yada eski haline getirilmesi ile ilgili 16.07.2020 tarihli raporu.

2/13- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 181 ada 18 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı yol bir kısmı park alanında kaldığı ve parselin imar hakkının eski haline döndürülmesi konusunun değerlendirilmesi ilgili 16.07.2020 tarihli raporu.
 
2/14- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarih ve 125 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2019 tarih 923 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği’nin 5. Plan notunun Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.02.2020 tarih 9443 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunması nedeniyle, gerekli plan notu değişikliğinin yapılması ile ilgili 16.07.2020 tarihli raporu

2/15- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesinde bulunan 1.Bayrak Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili 27.07.2020 tarihli raporu.

2/16- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Kahraman Şehit Polis Memurumuz Fethi SEKİN ’in isminin bir cadde ve sokağa verilmesi ile ilgili 27.07.2020 tarihli raporu.
 
2/17- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, AVM Binasının Belediye hizmet binası olarak kullanılmasının bölgede ciddi trafik yoğunluğu oluşturacağı ve ek tadilat maliyeti getireceğinden Yeni Belediye Hizmet Binası yapılması ile ilgili 13.07.2020 tarihli raporu. 

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı otopark ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 29.07.2020 tarihli raporu.