1- TEKLİFLER:

1/1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 199 ada 2 nolu, 198 ada 1 nolu ve 256 ada 1 nolu parsellere ve Arkeolojik Sit Sınırı Düzeltilmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2023 Yılı Ek Gelir Gider Bütçesi ile ilgili yazısı.

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Küçükkumla Karayolu Güneyinde Muhtelif Alanlara Ait; Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Kayhan Mahallesi, 264 ada 45 ve 17 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Kayhan Mahallesi, 965 ada 202 parsele (eski 172-173 parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi, 143 ada 1 (E:941) ve 143 ada 3 (E:940) nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümleri değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 155 ada 8-9-10-11 (kısmi) -13 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik (Bursa) Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.02.2019 tarih 50 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ nin 11.03.2019 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin gönderilen plan inceleme raporu hakkında 150 (yüzelli) gün içinde gerekli işlemlerin yerine getirilip sonuçlandırılması ile ilgili yazısı.

1/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi Halönü Sokak (Katlı otopark) No: 2/23 nolu dükkanın, Gemlik Yardım Gönüllüleri Derneği’ne ücretsiz tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

2- RAPORLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mah. 2249 ada 9 parsel (1622,85 m2) ve 2249 ada 10 parsel (905,40 m²) nolu taşınmazların kamulaştırma programına alınarak kamulaştırılması ile ilgili raporu.

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mah. 185 ada 33 parselde bulunan taşınmaz park alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu 

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mah. 2563 ada 7 parselde bulunan, İmar planında park ve fay hattında kalan taşınmazın kamulaştırması ile ilgili raporu 
 
2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılı için hazırlanan Tam Maliyet Esaslı Evsel Katı Atık Toplama Tarifesi ile ilgili raporu. 
 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 21 ada 9 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırması talebi ile ilgili raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 2684 ada 1 parsel (eski 405 ada 1 parsel) ,2684 ada 3 parsel (eski 405 ada 17 parsel) 2684 ada (eski 405 ada 42 parsel) 2684 ada 2 parsel ( 405 ada 43 parsel) sayılı, mezarlık olarak kullanılan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendine istinaden Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili raporu. 
 
2/7- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Balıkçılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında, Belediye Kanunu’nun 75.maddesine istinaden ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili 29.11.2023 tarihli raporu.
 
2/8- İmar Komisyonu’nun, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı kapsamında kalan, muhtelif ada ve parsellerde 18. Madde uygulamasına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 14.11.2023 tarihli raporu. 
 
2/9- İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2021/1091 E. Sayılı dosyası kapsamında, 2022/1692 K. sayılı kararı ile, Orhaniye Mahallesi 16 ada 24, 25, 27, 102, 106, 108, 124, 126, 127, 139, 142, 143, 144 Parsellere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği işleminin iptaline karar verildiğinden İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi talebi ile ilgili 21.11.2023 tarihli raporu. 

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi, 2656 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 21.11.2023 tarihli raporu.

2/11- İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa) Sağlık Tesisi Alanı ve Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği yapılması hususunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 21.11.2023 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi 1172 ada 5 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebi ile ilgili 21.11.2023 tarihli raporu.