1- TEKLİFLER:
 
1/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili yazısı.

1/2-  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2022 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.

1/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2022 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili yazısı. 

1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Hamidiye Mahallesi 553 ada 41, 44 ve 47 parsel numaralı taşınmazlar imar planında otopark alanında kaldığından Belediyemize ait hisselerin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi ve ilgili Tapu Müdürlüğüne tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili yazısı.
 
1/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Adliye Mahallesi, köy meydanının genişletilmesi ve yol genişliğinin arttırılması amacıyla 1286 nolu parselin kamulaştırılması için alınan 17.04.2015 tarihli ve 2015/107 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili yazısı.

1/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Osmaniye Mahallesi 706 ada 129 parsel 118,00 m2 ve 706 ada 130 parsel 111,00 m2 taşınmazlar imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Hamidiye Mahallesi 564 ada 93, 199 ve 201 parsel numaralı taşınmazların BUSKİ Genel Müdürlüğüne devredilmesi ve ilgili Tapu Müdürlüğüne tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili yazısı.
 
1/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi No:239 adresinde bulunan ve Belediyemiz tarafından yaptırılan Ziraat Odası hizmet binasında halen kullandıkları yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca Gemlik Ziraat Odası Başkanlığına tahsis edilen taşınmazlara ait 10.12.2018 tarih ve 294 sayılı meclis kararı ile ilgili yazısı. 

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Kuzey.1 Etap cadde/sokakları ve mevcut mahalle sınırlarını ekte gösteren haritaya göre tekrar mahalle sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Uygulama İmar Planına ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 
 
1/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 4. İdare Mahkemesi’nin 2020/777 Esas sayılı dosyası, 2020/803 Esas sayılı dosyası ,2020/804 Esas sayılı dosyası ile Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi muhtelif taşınmazları kapsayan, Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 225 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2019 tarih ve 1949 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu 2 Nolu bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile iş bu plana karşı yapılan itirazın reddine dair Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarih ve 2020/55 sayılı kararı ile bu kararın uygun bulunmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.06.2020 tarih ve 809 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve yargılama neticesinde iptali’ talebiyle açılan davalarda, yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtilerek, İYUK madde 28.hükmü uyarınca bu karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/12- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Argos Mikines Belediye Başkanı Dimitrios KAMPOSOS tarafından Gemlik Belediye Başkanı, Gemlik Belediye Meclis Üyeleri, Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı ve aileleri ile birlikte Argos Şehrine daveti ile ilgili yazısı. 

1/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Vatandaş tarafından Belediye Başkanlığımıza verilen dilekçesinde; İlçemiz Orhaniye Mahallesi EVKO Sitesi 14 pafta, 653 ada, 174 parsel üzerindeki binada maliki olduğu dairenin riskli yapı tespiti yapılıp yıkılması sebebiyle, Bursa 3. İdare Mahkemesinin 16/02/2021 tarihli 2020/343 Esas No'lu kararını emsal göstermek suretiyle tarafına tazminat (faiz vb. başkaca ek maliyet eklenmeden sadece anaparanın) ödenmesi talebine ilişkin yazısı.
 
1/14- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik 2 Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/271 Esasına kayden, Gemlik – Kurtul Köyü 623 parsel sayılı taşınmaza belediye tarafından yapılan kamulaştırmasız el atma” davasında yapılan uzlaşma talebine dayanarak istinaf başvurusunun geri çekilmesi hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 

 2- RAPORLAR:

2/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 3 Temmuz 1979 tarihinde öldürülen Avukat M. Cengiz GÖRAL'ın hatırasını yaşatmak adına İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülen herhangi bir sokağa ya da caddeye isminin verilmesi ile ilgili 28.09.2021 tarihli raporu. 
 
2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2021 tarihli raporu.
 
2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2021 tarih 811 sayılı kararı ile onaylanmış olup, plana askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2021 tarihli raporu.

2/4- İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 596 ada 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 17.09.2021 tarihli raporu.

2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi, 293 ada 2 ve 3 parselde mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazın (Zübeyde Hanım Anaokulu) plan değişikliği ile ilgili 29.09.2021 tarihli raporu.
 
2/6- İmar Komisyonu’nun, 01.09.2021 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen; 
- vatandaş tarafından Belediye Başkanlığımıza verilen yazılı kayıtlı dilekçesinde; Hamidiye Mah. 770 Ada da bulunan 8 Nolu parselin Belediye eliyle kamulaştırıldığını, Yücel Sokak, Yağcı Sokak ve Oğlu Şehit Naci Çakır Sokak kesişiminde kalan yerin mülkiyetini geri almak isteme talebi 
- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 63-78-81 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi,
-  Kurşunlu Mahallesi, 2247 ada 31 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi,
- Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan su deposunun yapımından vazgeçilmesi doğrultusunda Orhaniye Mahallesi, 1416 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ilgili gündem maddelerine ek süre verilmesi ile ilgili 28.09.2021 tarihli raporu.