1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Meclis Üyesi Mahir DAĞ’ın 13.02.2024 tarih ve 3832 sayılı dilekçe ile ve Meclis Üyesi Mustafa KAYNATMA’nın 13.02.2024 tarih ve 3819 sayılı dilekçe ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmeleri sebebiyle boşalan Meclis Katipliğine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi uyarınca, kalan görev süresini tamamlamak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı.

1/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Meclis Üyesi Mahir DAĞ’ın, 13.02.2024 tarih ve 3832 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Hukuk Komisyonu üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, kalan görev süresini tamamlamak üzere bir üye seçilmesi ile ilgili yazısı.

1/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Meclis Üyesi Mahir DAĞ’ın, 13.02.2024 tarih ve 3832 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Doğal Afetler ve Kent Dönüşüm Komisyonu üyeliğine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, kalan görev süresini tamamlamak üzere bir üye seçilmesi ile ilgili yazısı. 

1/4- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Meclis Üyesi Mustafa KAYNATMA’nın, 13.02.2024 tarih ve 3819 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyeliğine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, kalan görev süresini tamamlamak üzere bir üye seçilmesi ile ilgili yazısı.

1/5-  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Meclis Üyesi Mahir DAĞ’ın, 13.02.2024 tarih ve 3832 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Bursa Belediyeler Birliği Meclisi Yedek Üyeliğine, ilk Mahalli Seçimlerine kadar görev yapmak üzere açık oyla bir adet yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı. 

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin 2021/242 Esas nolu dosyası 2021/728 sayılı karar ile, Bursa ili, Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 27 pafta 115 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, Gemlik Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 70 sayılı kararıyla kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 742 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline karar verilmiş olup, İYUK madde 28.hükmü uyarınca bu karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.

1/7- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Borusan Holding tarafından satın alınan ve bedelsiz olarak Gemlik Belediyesi hizmetine sunulan kompost makinasının, Belediyemize bedelsiz devri için taraflarca protokol yapılmasıyla ilgili yazısı. 

1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Ekte krokisi sunulmuş olan Hisar Mahallesi, H22A08C2B Pafta 1329 ada 11 parselin cephe aldığı ve imar planında görülen 10 m'lik yola isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin, 22.02.2024 tarihli ve 4943 sayılı dilekçe ile, Gemlik Belediye Meclisinin 08.01.2024 tarihli 2024/5 sayılı kararında yer alan, “Madde 12- İşçilik, malzeme, uygulama detayları ve bu konuların kontrolünde yaşanan aksaklıklar gözetilerek ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde yer almadığı gerekçesiyle dayanma yapılarında taş duvar kullanılmayıp bahçe duvarı olarak kullanılabilecektir.” Hükmünde değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Umurbey Mahallesi,1834 ada Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR

2/1 İmar Komisyonu’nun Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kentsel dönüşüme giren binalardaki otopark zorunluluğunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.