1- TEKLİFLER:

1/1- Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesinde bulunan Mahalle konağının Kurtul Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

1/2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2023 Mali yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı.

1/3- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Hissedarı olduğumuz Aksa Gemlik Doğalgaz A.Ş.’nin Genel Kurul toplantılarında Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı. 

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Ekteki krokide sunulmuş olan Kurşunlu Mahallesi 2286 ada 3 parselin cephe olduğu ve imar planında gözüken10 metrelik yola, Kurtul Mahallesi 151 ada 206 parselin cephe olduğu yola 39 Nolu Kurtul Sokak İsminin verilmesi ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarih 62 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20.07.2023 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarih 60 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20.07.2023 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarih 61 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20.07.2023 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Engürücük Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli, Kurtul ve Engürücük Mahallesi Depolama Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Encümeni’nin 12.10.2023 tarih ve 843 sayılı kararına istinaden hazırlatılan İlçemiz, Engürücük Mahallesi, H22A08D3C ve H22A08C4D paftalar, 1209 ada 1 parsel, 1854, 1855, 22, 29 ve 30 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/10- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Kültür İşleri Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/11- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün, Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili yazısı.

1/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Umurbey Mahallesi 146 ada 7 parselde bulunan ve bir kısmı Gemlik Belediyesine ait olan 1050,00 m² taşınmazdaki vatandaş hissesinin %40’ın altında olması sebebiyle 2886 Sayılı İhale Kanununa göre satışının yapılması ile ilgili yazısı.
 
2 - RAPORLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Katı atık bedellerinin tahsili konusunda Belediye Meclisi’nce alınmış bulunan kararla belirlenen cetvelin yeniden incelenmesi ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu.

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Umurbey Mahallesi 1.Atatürk Caddesi No: 61 adresinde, 1858 ada 13 parselde bulunan kırsal kalkınma binasının bodrum katının belediye şirketi Gemtaş A.Ş.’ne ait olan Gemlik Tarım Anonim Şirketinin (GEMTAR) kullanımına verilmesi ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu.

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Ahmet Dural Meydanındaki eski CIUS AVM binasının ikinci katında bulunan 4 adet ofisin 10 yıllığına tahsis edilmesi talebi ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu.

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Cemil Meriç Kültür Merkezinden, 2024 yılında nikah töreni için alınacak salon ücretinin belirlenmesi ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu.

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Adliye Mahallesi 119 ada 107 parsel 1250,87m2 olan yerin muhtarlığın talebi doğrultusunda, otopark alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması veya satın alınması ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu.

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemizde kurulu olan sosyal yardımlaşma statüsünde bulunan Kardelenler Derneğinin, dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere belediyemiz mülklerinden birinin tahsis edilmesi talebi ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu.

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Artvin Şavşatlılar Derneğine masa, sandalye v.b. malzemelerin alınması talebi ile ilgili 26.04.2024 tarihli raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz, Hamidiye-Demirsubaşı Mahalleleri Tescil Harici Alan (Çarşı Deresi Köprüsü Çevresi) ve Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 8 Nolu (Kısmen) Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 17.04.2024 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun; İlçemizde bulunan otopark yüksekliğinin en az 2.80 cm olması ve temel üst kotunun yaya kaldırımı üzerinden alınması ile ilgili 25.04.2024 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun; Otopark yönetmeliğine uygun olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili 25.04.2024 tarihli raporu.

2/11- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi 226 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili 25.04.2024 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 189 ada 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili 25.04.2024 tarihli raporu.

2/13- İmar Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi sınırları içerisinde dayanma yapısı olan taş duvar yükseklik sınırının belirlenmesi ile ilgili 25.04.2024 tarihli raporu.

2/14- İmar Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 2191 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda, BUSKİ tarafından yapılacak olan tesise ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 25.04.2024 tarihli raporu.

2/15- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; 25.03.2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in uygulanabilmesi için bölge otopark alanlarının, gruplarının ve ödenecek bedellerin belirlenmesi ile ilgili 29.04.2024 tarihli müşterek raporu.

2/16- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek3.Maddesi gereğince, 2012 yılında Köy statüsünden Mahalle statüsüne değişen mahallelerimize “Kırsal Mahalle” olarak tüzel kişilik kazandırılması ve Kırsal Mahalle olarak belirlenen alanlarda değişiklik yapılması istenen dilekçelerin değerlendirilmesi ile ilgili 29 .04.2024 tarihli müşterek raporu.

2/17- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 1250 ada 5 parseldeki Mahkeme Kararı ile kesinleşen 1428.74 m² Gemlik Belediyesi hissesinin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili 30.04.2024 tarihli raporu. 

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Büyükkumla Mahallesi 13 pafta 1768 nolu parselin kamulaştırılması ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu. 

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Hamidiye Mahallesi 120 ada 157 parsel numaralı arsa üzerinde bulunan Şehit Mehmet Güngör İlköğretim (Çınar İlköğretim Okulu) Okulunun bahçesinin Maliye Hazinesine devri ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu. 

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Mülkiyeti Belediyemize ait K.Kumla Mah. 310 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Balıkpazarı Mahallesi, 290 ada 28 parselin yol olan bir kısmıyla, 3 ve 29 parsel no'lu taşınmazların konut alanlarında kalan kısımları Park alanı olarak belirlendiğinden kamulaştırılması ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu. 

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz, Osmaniye Mahallesi Eşref Dinçer Mahallesi muhtelif Ada parsellere ilişkin yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz, Yeni Mahalle 245 ada, 17 ve 18 nolu Parsellerin kamulaştırılması talebi ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 185 ada 68 ve 66 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması talebi ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 36 ada 8 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması talebi ile ilgili 02.05.2024 tarihli raporu.