1- TEKLİFLER:

1/1- Yapılacak seçimler dolayısı ile açık oyla 2 kişilik tasnif heyeti teşekkül ettirilmesi. 

1/2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi hükümleri dahilinde gizli oyla 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin seçilmesi. ( 2 adet)

1/3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi hükümleri dahilinde gizli oyla meclis katibi seçilmesi. (2 asil 2 yedek)
 
1/4- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi hükümleri dahilinde gizli oyla 3 adet Belediye Encümen üyesi seçilmesi.
 
1/5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükümleri dahilinde sayısı ve süresi meclisçe belirlenmek sureti ile açık oyla yapılacak seçimle Plan Bütçe Komisyonu üye seçimi.

1/6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükümleri dahilinde sayısı ve süresi meclisçe belirlenmek sureti ile açık oyla yapılacak seçimle İmar Komisyonu üye seçimi.

1/7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükümleri dahilinde sayısı ve süresi meclisçe belirlenmek sureti ile açık oyla yapılacak seçimle Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üye seçimi.

1/8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükümleri dahilinde sayısı ve süresi meclisçe belirlenmek sureti ile açık oyla yapılacak seçimle Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üye seçimi.
 
1/9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükümleri dahilinde sayısı ve süresi meclisçe belirlenmek sureti ile açık oyla yapılacak seçimle Hukuk Komisyonu üye seçimi.

1/10- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükümleri dahilinde sayısı ve süresi meclisçe belirlenmek sureti ile açık oyla yapılacak seçimle Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üye seçimi.

1/11- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükümleri dahilinde sayısı ve süresi meclisçe belirlenmek sureti ile açık oyla yapılacak seçimle Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üye seçimi.

1/12- Marmara Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsil edecek üye seçimi. ( 1 asil 1 yedek üye) 

1/13- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu hükümleri uyarınca Bursa İli Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsil edecek üye seçimi. (2 asil 2 yedek üye)
 
1/14- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi hükümlerine göre Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin aylık ödeneğinin tespiti.
 
1/15- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden meclis başkanı ve üyelerinin huzur hakkının tespiti.

1/16- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi. 
 
1/17- Yazı İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz Küçükkumla, Mahallesi 3402 sayılı Yasanın 22-a maddesi uyarınca 1 (bir ) adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazısı.

1/18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanuna istinaden Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

1/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2019 tarih ve 2018/603 E. sayılı kararıyla Orhaniye Mahallesi 344 ada 1,2 parseller, 347 ada 1,4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı

1/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 1330 ada, 1 parselin doğusunda ve Osmaniye Mahallesi 1066 ada 4 parselin güneyindeki park alanlarında trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulamam imar planı değişikliği ile ilgili yazısı. 

1/21- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine göre hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine göre görüşülmesi.

1/22- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Çiftçi Malları Koruma ve Murakabe Heyeti seçimi.