1/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; İlçemizde, Engelsiz Yaşam Projesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili 12.11.2019 tarihli raporu.

1/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemizde geçici Hafriyat Döküm sahalarının oluşturulması ile ilgili 15.11.2019 tarihli raporu.

1/3 Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Küçük Kumla’da yeni açılacak bir caddeye İzzet Kaptan isminin verilmesi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu. 

1/4- Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma adına gerekli olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin alınabilmesi için; İlgili meslek odaları ile Gemlik Belediyemiz arasında teknik işbirliği sağlamak amacıyla protokol taslağı hazırlanması ve bu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu. 

1/5- Hukuk Komisyonu’nun, Halka Afet Bilinci dersleri vermek suretiyle afet kültürünü oluşturmak, olası afetlerde müdahalelerde bulunmak ve afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarına destek hizmetleri veren Bursa MAG-DER (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak hizmet protokolü yapmak ve imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili 15.11.2019 tarihli raporu. 

1/6- Hukuk Komisyonu’nun, Mimari Estetik Komisyonu oluşturulması ve Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 18.11.2019 tarihli raporu.

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey plan notlarında konut alanlarında ve koruma planları içerisinde kalan parsellerde zemin katların bağımız kullanılması, taban alanları kısıtlamasının kaldırılması ve çatı arasına yapı yapılamaz plan notu ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

1/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada, 11, 15, 24, 26 ve 20 parselin doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

1/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 1421 ve 1422 adaların güneyindeki mevcut asfalt yola göre hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 24.05.2019 tarihli raporu.

1/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi ve Kurtul Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliği teklifi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

1/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi 1340 ada 7 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 28.11.2019 tarihli raporu.
 
1/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarındaki Değişen İmar Yönetmelikleri Doğrultusunda Tescilli Bina Bulunmayan Ticaret Alanlarına İlişkin İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

1/13- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz tüm mahallerinde çatı eğimi % 33 ‘ü geçmemek ve çatı arasına piyes yapmamak kaydıyla inşaat ruhsatı almadan çatı yapılmasına izin verilmesi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

1/14- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi sınırlarında, Küçükkumla 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı kapsamında değişen imar yönetmelikleri doğrultusunda parsel büyüklükleri hakkında hükümlerin değerlendirilmesi ile ilgili 28.11.2019 tarihli raporu. 

1/15- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye mahallesi 31 pafta 115 ada 3 parsel numaralı 268,54 m² yüzölçümlü imar planında belediye hizmet alanında kalan taşınmazın belediye hizmet alanından çıkartılarak eski imar planına dönüştürülmesi ile ilgili 28.11.2019 tarihli raporu.

1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 194 ada 14 parselde bulunan taşınmazın imar planında yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili 29.11.2019 tarihli raporu. 

1/17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cihatlı Mahallesi Toplu Projesi 2. Etap 208 daire Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve bu konuda Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi ile ilgili 05.12.2019 tarihli raporu.
 
1/18- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı ve Yeni Mahalle 45, 208, 213, 214, 263, 267, 271, 272, 278, 279, 283, 284 ada muhtelif parsellere ait ve Demirsubaşı Mahallesi 22, 208, 209, 210, 224 ,229, 240, 241, 242 adalarda yer alan muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin, Bursa 3.İdare Mahkemesi'nin 21.10.2019 tarih 2018/1205 E. sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden İYUK 28. hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili 05.12.2019 tarihli raporu.

1/19- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı ve Yeni Mahalle 45 ,208, 213, 214, 263, 267, 271, 272, 278, 279, 283, 284 ada muhtelif parsellere ait ve Demirsubaşı Mahallesi 22, 208, 209, 210, 224 ,229, 240, 241, 242 adalarda yer alan muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin, Bursa 3.İdare Mahkemesi'nin 21.10.2019 tarih 2018/1204 E. sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden İYUK 28. hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili 05.12.2019 tarihli raporu.
 
1/20- İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.12.2018 tarih ve 3112 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kuzey 1.Etap Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili 05.12.2019 tarihli raporu.

1/21- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Encümeni’nin, 06.05.2016 tarih 415 sayılı kararı ile onaylanan İmar Kanunu 18.Madde uygulaması sonucu oluşan 1243 ada 2 parsele yönelik Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin 29.08.2019 tarih 2018/1498 esas sayılı yürütmeyi durdurma kararına yönelik gereğinin yapılması ile ilgili 05.12.2019 tarihli raporu.

1/22- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Hizmetleri Gönüllülük Yönetmeliği ile ilgili 06.12.2019 tarihli raporu.
 
1/23- Hukuk Komisyonu’nun, Gıda Kurtarma Derneği ile Belediyemiz arasında 2 (iki) yıl süreyle “Gıda Bankacılığı Bağış Aracılık İşbirliği Protokolü” imzalanması ve uygulanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili 06.12.2019 tarihli raporu. 
 
1/24- Hukuk Komisyonu’nun, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hisar Mahallesi sakinlerinin kurs taleplerinin karşılanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Ortak proje yapılması ve ilgili kurumlarla protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili 06.12.2019 tarihli raporu.