1-RAPORLAR 
1/1- Hukuk komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1 adet Atık Toplama Gemisinin satış protokolünde belirtilen şartlarda satın alınmasına ve tüm işlemler için Belediye Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili 26.12.2022 tarihli müşterek raporu.

1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1237 ada 11 parselde bulunan taşınmazın 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre satışının yapılması ile ilgili 30.12.2022 tarihli raporu.
 
1/3- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 134 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı kadastral yola (TOGG Tesislerine giden yol) uygun görülen bir sokak veya cadde ismi verilmesi ile ilgili 27.12.2022 tarihli raporu.

1/4- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarih 193 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Güvenli Mahallesi Kırsal Mahalle Alanı sınırına gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 23.12.2022 tarihli müşterek raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Kumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 27.12.2022 tarihli raporu.

1/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle, Çukurbahçe Mevkii, 700 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Merkez Balıkçı Barınağı ve Kayıkhane Mevkii Mendirekte, barınma ve ürün boşaltma ücret tarifesi ile ilgili raporu.
 
1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2023 yılı yola katılım bedelleri ile ilgili 06.01.2023 tarihli raporu.
 
1/ 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2023 yılı kroki tasdik ücreti ile ilgili 06.01.2023 tarihli raporu.

1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kurşunlu Mah. 267 ada 29 parsel 44339,06 m² taşınmazda Gemlik Belediyesine ait 123690/2216953=2473,80 m²lik taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 06.01.2023 tarihli raporu

1/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 04.09.2019 tarih ve 2019/194 sayılı meclis kararına istinaden Kumla, Kurşunlu ve Gemlik sahilinde kullanılmak üzere; Gemlik Belediyesi tarafından Nilüfer Belediyesinden kiralanan gezi treninin kiralama süresinin belirlenmesi ile ilgili 06.01.2023 tarihli raporu.

1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin 29.12.2022 tarih ve 2022/00040 sayılı dilekçe ile talepte bulunduğu, arama kurtarmada kullanılacak ihtiyaç malzemesi ve ekipmanların maliyetinin tespiti için Komisyona ek süre talep edilmesi ile ilgili 05.01.2023 tarihli müşterek raporu.

1/13 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili raporu.
 
1/14- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 2385 ada 3 nolu parselde, parsel maliklerince yaptırılan plan değişikliği dosyası Gemlik Belediye Meclisimizden onaylanarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilmiş Belediyemize iade edilmiş olup, iade gerekçelerine yönelik yeni imar planı değişikliği ile ilgili raporu.

1/15 İmar Komisyonu’nun, İlçemiz tespitli kırsal yerleşim alanlarında; Köy Evleri Tip Projelerinde belirlenen standart değerlerin çekme mesafesi dolayısıyla uygulanması mümkün olmayan parsellerde ön ve yan bahçe çekme mesafelerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 
1/16- İmar Komisyonu’nun, 
- Kurşunlu 8. Etap Şuyulandırma Sınırları içerisinde plan değişikliği yapılarak Süleyman DEMİRCİ tarafından açılan dava konusu 178 ada 3 parselin yerinde korunması için plan değişikliği yapılması, 
- Gemlik Belediye Meclisinin 6.3.2019 tarihli ve 55 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.5.2019 tarihli ve 692 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin davaya konu işlemlerin iptaline karar verildiğinden, İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili raporu.

1/17- İmar Komisyonu’nun, 04.01.2023 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;
• Mülkiyeti Belediyemize ait, Şahinyurdu Mahallesi 110 ada 34 nolu parselin Kırsal Turizm Alanına yönelik imar planı değişikliği,
• Mülkiyeti Belediyemize ait, Umurbey Mahallesi 1969 ada 138 nolu parselin Kırsal Turizm Alanına yönelik imar planı değişikliği, 
Taleplerine yönelik değerlendirmeler devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi ile ilgili raporu