İHALE İLANI
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN1 – Belediyemiz sorumluluğundaki 7 farklı lokasyonda bulunan aşağıda tabloda belirtilen Elektrikli Araç  Şarj İstasyon yerlerinin, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale, 16.11.2023 Perşembe günü saat 09:30'da Hamidiye Mahallesi, Kuvayı Milliye Bulvarı Sosyal Yaşam Merkezi No:138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Encümen Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Sıra
No

Ada/Parsel

Mahalle

Adres

Yüzölçümü

Muhammen Bedeli (KDV Hariç)1 yıllık

Geçici Teminat Bedeli

1

2041/13

Kurşunlu

Tahtalı Çarşı Otopark alanı

90 m2

 

 

 2

112/1

Hamidiye

Sahil Amatör Kulüp Otopark

67,5 m2

 

 

3

2657/1

Eşref Dinçer

Fen İşleri Otopark

90 m2

 

 

4

2644/27

Eşref Dinçer

Bölge Parkı

135 m2

202.800,00-TL

6.084,00-TL

5

964/1

Hisar

Özdilek Otoparkı

135 m2

 

 

6

756/426

Hamidiye

Kuvayı Milliye

90 m2

 

 

7

Tanımsız

Cumhuriyet

Saklıbahçe

180 m2

 

 

2 - İhaleye katılabilmek için; aşağıdaki belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

 1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi

1. Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,
2. Tüzel kişilerde şirkete ait kanuni adresini belirten beyan yazısı

 1. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (2023 yılında alınmış.)

 1. Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi
 3. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi, ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması
 4. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri
 5. Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
 6. Geçici teminatın Belediyemiz Tahakkuk ve Tahsilât Servisine yatırıldığını gösterir makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde  anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen Geçici Teminat belgelerinin ihale tarihinden geçerli olmak üzere geçerlilik süresi 60 (altmış) gün olacaktır.
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.
 8. Belediye’ye borcu olmadığına dair Borcu yoktur yazısı
 9. İlgili Bakanlıktan Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Belgesi

3- Kiracı,  Şarj  Üniteleri’nin elektrikli araç sahibi müşterilere kullandırımından elde edilen bir önceki aya ilişkin yıllık net satış gelirinin(“Paylaşma Esas bürüt”) %10 (Yüzde ON)’ine eşit miktarda bir tutarı (“Bürüt Üzerinden Pay”) “Kiraya verene”ödeyeceğini kabul ve beyan edecektir.
4- Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat  alınır.  İhaleye müteakip 3 yıllık ihale bedeli üzerinden   % 6  Kesin Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Kira ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 15.11.2023  Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250- TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.        
8 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Emine Aksel TÜMER
Belediye Başkanı a.
Belediye  Başkan Yardımcısı