İHALE İLANI 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1 – Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Belediyemiz tasarrufu ve mülkiyetindeki hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlara ATM platformu yapılacak ve tüm ATM yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 5 (BEŞ) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale, 08.06.2023 Perşembe günü saat 09:45'de  Gemlik Belediyesi Başkanlık katı Encümen Toplantı Salonunda toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

Sıra
No

İl/İlçe

Mahalle

Adres

Kabin Sayısı

Tahmini Bedel
(1 yıllık)

Geçici Teminat

1

Bursa/ Gemlik

Manastır

Gül Caddesi

7

168.000-TL

5.040-TL

 2

Bursa/ Gemlik

Eşref Dinçer

Bölge Parkı

1

 12.000-TL

 360-TL

3

Bursa/ Gemlik

Hisar

Aile Sağlık Merkezi etrafı

1

 12.000-TL

 360-TL

2 - İhaleye katılabilmek için; aşağıdaki belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

A. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi

a) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,
b) Tüzel kişilerde şirkete ait kanuni adresini belirten beyan yazısı

B.İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
b) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (2023 yılında alınmış.)

  1. Noter tasdikli imza sirküleri
  2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi
  3. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi, ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması
  4. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri
  5. Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
  6. Geçici teminatın Belediyemiz Tahakkuk ve Tahsilât Servisine yatırıldığını gösterir makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde  anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen Geçici Teminat belgelerinin ihale tarihinden geçerli olmak üzere geçerlilik süresi 60 (altmış) gün olacaktır.
  7. İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce 1 adet Büyükşehir Belediyesi 3 adet Belediye ATM yeri kiralama ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair belge istenecektir.
  8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.

3- Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat  alınır. İhaleye müteakip 5 yıllık ihale bedeli üzerinden   % 6  Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Kira ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 07.06.2023  Perşembe günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.         
7 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 

Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK
Belediye Başkanı a.
Belediye  Başkan Yardımcısı