İHALE İLANI
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANBursa ili Gemlik ilçesi Gemlik Belediyesinin mülkiyetinde taşınmaz üzerinde bulunan ve yapımı yarım kalan 208 adet konutun kat karşılığı inşaat usulü ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale edilecektir.

 

1 – İDARENİN;

A) Adresi : GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hamidiye Mah. Kuvayı Milliye Bulvarı Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik-Bursa
B) Telefon ve Faks No : 0 224 513 45 21 – 0 224 513 89 92

2- İHALE KONUSU ;
A) Niteliği, Nevi ve Miktarı : Bursa Gemlik Cihatlı Mahallesi 1437 ada 12 parsel üzerine kat karşılığı 208 daire inşaat yapım işi. Toplam 208 adet daireden 120 adet daire Gemlik Belediyesine kalmaktadır.
B) Yapılacağı Yer : Cihatlı Mah. 1437 ada 12 parsel, Alanı: 12.405,21 m²
C ) İşin Süresi : Sözleşmeye müteakip 18 ay
D ) Şartnamelerin Nereden Alınacağı : İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Gemlik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde ücretsiz görebilecekleri gibi aynı zamanda şartname bedeli olan 500- TL karşılığında temin edebilirler.

E ) Taşınmaza Ait Tapu Bilgileri :
İli – İlçesi-Mah. : Bursa-Gemlik-Cihatlı Mahalle
Yüzölçümü : 12.405,21 m²
Pafta-Ada-Parsel-İmar Durumu : -/1437/12/Ayrık Nizam 7 kat

3 – İHALENİN :
A ) Yapılacağı Yer : Gemlik Belediye Başkanlığı binası Encümen Odası
B ) Tarih ve Saati : 22.02.2024 Perşembe günü saat 10:00'da
C ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale edilecektir.
D ) Muhammen Bedel : 258.000.000-TL olup geçici teminat miktarı 7.740.000-TL
E ) Bel.Teslim Edileceği Yer :İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 22.02.2024 Perşembe günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
a. Teklif Mektubu
b. Kanuni İkametgahı olması
c. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
d. Taşınmazın şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
e. 2024 yılı içinde alınmış olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
e.a ) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
e.b ) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
e.c ) Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (e.a ve e.b) deki esaslara göre temin edecekleri belge
f. Gerçek kişi olması halinde, kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait onaylı imza sirküleri, Ortak Girişim olması durumunda ise, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri
g. Geçici teminat bedeli : 7.740.000- TL olup, Geçici Teminat Belediye makbuzu veya Teminat Mektubu
h. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi
i. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
j. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler,ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak İhale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin ettikleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar)
k. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, Vergi dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge
l. Şartname alındı makbuzu
m. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

5- İsteklilerden, bu ihalede: son onbeş yıl içinde sözleşme kapsamında tek seferde toplam inşaat alanının % 25 (yirmibeş)’nden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir. Benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzeri işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri olarak belirlenecektir. Bu kapsamda; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan B/II ve/veya B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6 - İhale dokümanı Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi aynı zamanda şartname bedeli olan 500-TL karşılığında satın alınması zorunlu olup alındığını gösterir belgenin verilmesi.
7 – İhaleye teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 22.02.2024 Perşembe günü saat 09:30 a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta,kargo,telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8 – Tahmini bedel üzerinden % 3 geçici teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.
9 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
12 -İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Emine Aksel TÜMER
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı