Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 15.07.2010 tarih M-606 sayılı Gemlik Revizyon Uygulama İmar Planı dâhilinde Belediye Encümeninin 01/09/2015 tarih ve 735 sayılı kararma istinaden Hamidiye Mahallesi 666 ada 399 numaralı parselin ayırma çapı ile kısmen uygulamaya sokulduğu düzenleme sınırının içinde, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesine göre imar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malın tevhit ve ifraz yoluyla imar plânı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu görüldüğünden, Gemlik Belediye Encümeninin 18/12/2015 tarih ve 1085 sayılı kararı ile 19.12.2015 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.