GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AMBALAJ ATIKLARI TOPLANMASI İŞİ İLANI 

1 – İlçemiz sınırları dahilinde 35 mahalleden kaynağında ayrı toplanması ve yükleniciye ait lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinde ayrıştırılarak değerlendirme işi, 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihale edilecektir. İhale, 17.03.2022  Perşembe günü saat 09:30'da  Hamidiye Mah. Irmak Sk.  No:138 adresinde Gemlik Belediyesi Encümen Odasında yapılacaktır.

 

 

İşin Niteliği

Süresi

Başlama ve Bitirme Tarihi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat
%3 (TL)

İhale Tarihi ve Saati

 

35 Mahalleden Kaynağında Ambalaj Atığı

 

33 AY

 

01.04.2022-
31.12.2024

 

104.500-TL
+ KDV

 

3.135-TL

 

17.03.2022
09:30

           
2 – İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İhaleye iştirak edecek şahısların:
1. Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı Sureti ( Muhtarlıktan)
2. Kanuni İkametgâhlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri belgesi vb.)
3. Tebligat için yazılı adres beyanı
4. Geçici teminata ait alındı veya Banka teminat mektubu
5. Vekâleten başvurularda vekâletname
6. İsteklilerin iş ortaklığı yapması halinde, ortaklık durumunu gösterir iş ortaklığı beyannamesi, (İhale üzerine kaldığı takdirde Noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
7.Çevre Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin:
1. Geçici Teminat Alındı veya Banka Teminat Mektubu
2. 2022 Yılında almış olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
3. Vekâleten başvurularda vekâletname
4. İsteklilerin iş ortaklığı yapması halinde, ortaklık durumunu gösterir iş ortaklığı beyannamesi, (İhale üzerine kaldığı takdirde Noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
5.Çevre Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi                             
3 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 kesin teminat alınır.
4 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 16.03.2022 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100- TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.  
7 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

                                                                                                                                                  
Cengiz GÜNEŞ
Belediye Başkanı a.
Belediye  Başkan Yardımcısı