KIRTASİYE MALZEMELİ OKUL ÇANTASI SATIN ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIRTASİYE MALZEMELİ OKUL ÇANTASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası

:

2022/661882

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. KUVAYİ MİLLİYE BULVARI NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 Kalem Kırtasiye Seti ve Okul Çantası Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde ;İdare tarafından önceden verilen sipariş listeleri doğrultusunda paketlenecek olan ürünler, öğrenci sayısı ve cinsiyetlerinin ayrı ayrı belirtildiği taşınabilir ağırlıktaki kolilerde yüklenici firma tarafından teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer

:

Hamidiye Mah. Kuvayi Milliye Bulv. No:138 16600 Gemlik BURSA

b) Tarihi ve saati

:

20.07.2022 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) İstekliler teklif ettikleri her kalemde yer alan ürünün markasının bulunduğu imzalı ve kaşeli listeyi ihale teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.
2) İstekliler teklif ettikleri her kaleme ait numuneleri ihale tarihinden  önce idareye sunmak zorundadır. İdare tarafından (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü) teslim alınan numuneler için Numune Teslim Tutanağı düzenlenecek ve bir örneği istekliye verilecektir. Her bir kalem için ayrı ayrı ve orijinal paketinde numune sunulacaktır. Numunenin üzerinde firma adı, ihale kayıt numarası ve malzeme listesinin yer aldığı etiket bulunacaktır. Etiketi olmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune Teslim Tutanağının bir örneği ihale teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.  Ayrıca Numune Teslim Tutanağını ihale teklif zarfında sunmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır
Numunelerin Değerlendirilmesi;
İsteklilerin teklif ettikleri her kaleme ait numuneler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından incelendikten sonra   teknik şartnamde istenen kriterleri sağlayan numunelere ait teklifler dikkate alınacak, diğer numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.