Hukuk İşleri Müdürlüğü

Elif DİL SEVİM

Telefon 0 224 513 45 21 - 1198
E-mail hukuk@gemlik.bel.tr
Adres Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1
Bu Yönetmeliğin amacı;
Gemlik Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2
Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 • Belediye: Gemlik Belediyesini,
 • Başkan: Gemlik Belediye Başkanını,
 • Başkanlık: Gemlik Belediye Başkanlığını,
 • Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
 • Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğünü,
 • Müdür: Hukuk İşleri Müdürünü,
 • Personel: Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

ifade eder.

Görev Yetki ve Sorumluluklar
Müdürlüğün görevleri
MADDE 5
Müdürlüğün görevleri şunlardır:
 • Gemlik Belediye Başkanlığı adına yargı mercileri nezdinde dava açmak, Belediye'ye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek,
 • Belediye başkanlığı adına suç duyurunda bulunmak ve ceza davalarını takip etmek,
 • Gemlik Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı başlatılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek,
 • Başkanlık veya Müdürlüklerden sorulması halinde, Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda iştişari mahiyette hukuki görüş bildirmek,
 • Hukuki konulardaki tebligatı tebellüğ etmek, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimlere tevdi ve takiplerini sağlamak,
 • Dava ve icra dosyaları ile diğer ilgili yazışmaları yapmak, dosyalarını düzenlemek ve kayıtları tutmak,
 • Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlık Makamınca lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirtmek,
 • Başkanlık Makamı onayı ile temyizden ve açılmış davadan vazgeçmek,
 • Mevzuatla kendisine verilen tüm görevleri yapmak,
 • Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları:
MADDE 6
Hukuk İşleri müdürünün görev ve yetkileri:
 • Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
 • Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, Dosyaların kendisine ve avukatlara tevziini yapmak,
 • Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
 • Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
 • Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
 • Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
 • Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
 • Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
 • Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personeli hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
 • Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
 • Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
 • Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek
 • Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
 • Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
 • Mahkeme ve icra masrafları, harç ve giderleri ile ilgili olarak avans çekilmesi/kapatılması ve konu ile ilgili her türlü mutemetlik görevini ifa etmek üzere Müdürlük emrinde çalışan personel arasında görevlendirme yapmak, konu ile ilgili yetkileri kullanmak,
 • İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.
Hukuk İşleri müdürünün sorumlulukları:
 • Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
 • Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili olup, Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.
Avukatların Görev Yetki ve Sorumlulukları: MADDE 7
Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 • Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine tevdi olunan bilumum davalarda ve icra takiplerinde; Belediye Başkanı’nın Belediyeyi temsilen verdiği vekâletnameye istinaden, Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkileri de kullanarak, Belediye hak ve menfaatlerini müdafaa ederler, duruşma, keşif, haciz gibi, yargı mercilerindeki işleri yürütmek, Dava ve icra takiplerine ilişkin işlemlerin devamı sırasında gerekli gördükleri tedbirleri alıp tüm yasal süreçlerini tamamlayarak sonuçlandırmak.
 • Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine tevdi olunan hukuki mütalaa taleplerini inceleyerek, yaptıkları çalışmaları Hukuk İşleri Müdürüne sunmak.
 • Kendilerine tevdi edilen işlere müteallik ihtiyaç duydukları evrak veya izahatı; ilgili idari birimden yazılı veya doğrudan sözlü olarak, süre vermek suretiyle talep etmek. Bu evrak veya izahat talepleri acele işlerden addedilir.
 • Avukatlar, Başkanlık ve Hukuk İşleri Müdürü tarafından istenildiğinde, uhdelerindeki dosyaları ile ilgili bilgileri zamanında vermekle yükümlüdürler.
 • Kendilerine havale olunan dava ve icra takipleri ile ilgili dosyaları tutmak, işin kendisine verilişini gösteren belge, dilekçe ve cevap suretleri ile dosyada bulunması gereken sair belgeleri bulundurmak.
 • Avukatlar, kendilerine tevdi olunan işlerin Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat muvacehesinde tetkik edilip neticelendirilmesiyle, dosyaların muntazam muhafazasıyla ve işin hukuki zeminde neticelendirilmesiyle mükelleftirler.
 • Hukuk İşleri Müdürlüğünden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara Hukuk İşleri Müdürlüğü adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek.
 • Yasa ve Yönetmelik gereği görevlendirildikleri komisyonlarda ve görevlendirildikleri çalışmalarda hazır bulunmak.
 • Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden belediyeye yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak.
 • Sözleşmeli avukatlar, bu yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve yetkilerin yanında sözleşme ve eki hükümlerine de uymak zorundadırlar.
 • Hukuk işleri Müdürü ve üst yönetim tarafından kendilerine verilen görevleri ifa etmek.
 • Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, safahatı ve o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk İşleri Müdürüne teslim etmekle yükümlüdür.
 • Yargı mercilerinde Belediyeyi temsilen görev yapan Avukatlar; Avukatlık Kanunu’nun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde görevlerini ifa etmek zorundadır.
 • Avukatlar kendilerine verilen görevlerin tam, zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk İşleri Müdürüne ve üst yönetime karşı sorumludurlar.
Şef veya büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8
Müfettişler;
 • Müdürlükte görevli Şefler veya büro sorumluları, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.
 • Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.
Memur ve işçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9
 • Müdürlükçe yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, Avukatın, Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında yapmakla görevlidirler. Yaptıkları işin günlük beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de yaparlar.
 • Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.
 • Hukuk Bürosu, Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi ve Personeli:
  • Hukuk Bürosu yeteri kadar şef, evrak takip, evrak kayıt görevlisi gibi Belediye personelinden oluşur. Hukuk Bürosu, Hukuk İşleri Müdürünün veya görevlendirdiği avukatın/şefin gözetim ve denetimi altında çalışır.
  • Hukuk İşleri Müdürü tarafından görevlendirilen Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi, kendisine tevdi edilen işlerin; emrinde çalışan personel vasıtasıyla, planlı, programlı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde yapılmasını ve zamanında neticelendirilmesini sağlar.
 • Evrak Kayıt Görevlisinin Görev ve Yetkileri şunlardır:
  • Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk İşleri Müdürüne iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek,
  • Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen evrakları öncelikle tebellüğ etmek,
  • Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen ve giden her türlü belge ve evrakı gelen-giden evrak defterine/elektronik ortamdaki programlara kaydetmek.
  • Gelen evrakları havale edilmek üzere Hukuk İşleri Müdürüne sunmak.
  • Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açtığı yeni davalara ait olan dava dosyalarını ilgili esas defterlerine, ilgili fihriste, mahkeme defterine ve elektronik ortamdaki programlara kaydetmek.
  • İlgili birimlere dağıtılacak evrakları Hukuk İşleri Müdürlüğü zimmet defterine kaydetmek.
  • Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve zimmet defterine kaydedilen evrakın ilgili birim ve makamlara dağıtımını yapmak.
  • Hukuk İşleri Müdürünün onayı ile İşlemden kalkan dava dosyalarının esas defterindeki ve elektronik ortamdaki kaydını kapatarak, arşive kaldırılmasını sağlamak.
  • Dosya arşivi ve diğer arşiv ve kayıtların düzenini temin etmek.
  • ,
  • Evrak Takip Görevlisi olmadığında, Evrak Takip görevlisine, icra takip görevlisi olmadığında icra takip görevlisine adliyeler ve icra dairelerindeki işlerde yardım etmek.
  • Avukatların zimmet defterini işleyerek avukatlara dağıtmak.
  • Hukuk İşleri Müdürü ve avukatlar tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
 • Evrak Takip Görevlisinin Görevleri ve Yetkileri şunlardır:
  • Adli mercilerdeki tüm işlemleri, Hukuk İşleri Müdürünün/avukatın talimatı uyarınca yürütüp bilgi vermek.
  • Hukuk İşleri Müdürünün veya ilgili avukatın talimatı uyarınca, Adli ve İdari yargı mercilerinde Belediye adına açılacak davaları açmak, neticesinden bilgi vermek.
  • Hukuk İşleri Müdürünün veya ilgili avukatın talimatı uyarınca, Belediye aleyhine açılmış tüm davalarda mahkemelerle yapılması gereken işleri yapmak, neticesinden bilgi vermek.
  • Hukuk İşleri Müdürü ve avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek.
  • Davaların takip edilmesinde avukatlara yardımcı olmak.
  • Açılmış ve açılacak davaların harç ve diğer masrafların ilgili yerlere yatırılmasını temin etmek. Bu giderlerin temin edilmesi ile ilgili kredi, avans ve diğer işlemleri mutemet olarak görevlendirilen personelle birlikte yapmak.
  • Avukatlardan aldıkları evrakı zamanında/süre aşımına meydan vermeden mahkemelere ve icra dairelerine tevdii etmek.
  • Yapılan işlemlere dair yargı ve idari mercilerinden alacakları belgelerin ilgili avukatlara teslim edilmesini sağlamak.
  • Yeni açılan davaların hangi mahkemeye verildiğinin ve esas numarasını tespit edip esas defterine ve dosyasına işlemek veya ilgili personele bilgi vererek işlenmesini sağlamak.
  • Hukuk İşleri Müdürünün veya ilgili avukatın talimatı uyarınca, gerektiğinde Vergi Daireleri, Basın İlan Kurumu, Tapu Kadastro Müdürlükleri vs. resmi dairelerdeki Hukuk İşleri Müdürlüğünün işlerini takip etmek, neticesinden bilgi vermek.
  • Noterlerde ihtarnamelerle ilgili işlemleri yerine getirmek.
  • Evrak kayıt görevlisi olmadığında evrak tebellüğ etmek.
  • Hukuk İşleri Müdürü ve avukatlar tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Personelin çalışma düzeni
Son Hükümler
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.