İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Nazan EROL

Telefon 0 224 513 45 21 - 1126
E-mail ik@gemlik.bel.tr
Adres Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1
Bu Yönetmeliğin amacı; Gemlik Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2
Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 • Belediye: Gemlik Belediyesini,
 • Başkan: Gemlik Belediye Başkanını,
 • Başkanlık: Gemlik Belediye Başkanlığını,
 • Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
 • Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
 • Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
 • Personel: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

ifade eder.

Görev Yetki ve Sorumluluklar
Müdürlüğün görevleri
MADDE 5
 • Müdürlüğün genel görevleri :
  • Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü örnek bir birim haline getirmek, Çalışanlarımızın çalışma yaşamı ile ilgili sorunlarına kalıcı çözümler bularak, çalışma yaşamını daha yaşanabilir kılmak ve motivasyonu yüksek, özverili çalışanlar elde etmek, İhtiyaç duyulduğu ölçüde kalifiye elaman alımı yaparak hizmette kaliteyi artırmak, Kaliteli hizmet için kaliteli personel mantığı ile hizmet içi eğitim konusuna önem vermek, belediyemizin İnsan kaynakları Politikasını belirlemek ve birimi ile ilgili Kalite Sistem Dökümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini oluşturmak ve sürekliliğini sağlamaktır. Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmektir.
 • İnsan Kaynakları Bürosu’nun Görevleri:
  • Belediyenin hizmet politikasını gerçekleştirme amacı doğrultusunda, gerekli sayıda istenen ve beceri düzeydeki personeli, doğru zamanlarda, gerek duyulan işler için hazır bulundurma amacı ile insan kaynaklarına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek, Hizmet politikası ve stratejilerine uygun olarak insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, İnsan Kaynakları Politikasını belirlemek.
  • Memur, Sözleşmeli ve İşçi personelin işe giriş, çalışma, ayrılma ve özlük haklarıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, Memur Personelin kademe ilerlemesi, derece yükseltilmesi, emekli keseneği yükseltilmesi ve intibak işlemlerini, işçi personelin puantaj ve yevmiye değişikliği işlemleri ile tüm personelin izin ve emeklilik işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
  • Tanımlanan işler için uygulanacak performans değerlendirme kerterlerinin oluşturulmasını ve sonuçlarının belirlenerek değerlendirilmesini sağlamak.
  • Birimlerde gerçekleştirilmek olan işlerin yapılarında ortaya çıkan değişikliklere bağlı oluşan personel ihtiyaçları ve işten ayrılmalar paralelinde ihtiyaç analizlerinin yapılmasını ve işe alım faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek.
  • SGK, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara yapılacak bildirimleri zamanında yapmak,
  • Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak ve süreç kontrolünü sağlamak amacı ile müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlar ve Üst Yöneticinin onayına sunmak,
  • Kadro ihtiyaçlarını tespit etmek, kadro iptal, ihdas ve değişiklik cetvellerinin hazırlanarak onaylatılmasını sağlamak, İş ve nakil taleplerine cevap vermek,
  • Kurum içi ve kurumlar arası nakil yapılacak personel ile yurt içi ve yurt dışında geçici ve sürekli görevlendirecekler için gerekli işlemleri yürütmek,
  • Her türlü personel davaları için gerekli bilgilerin toplanmasını, dosyaların hazırlanmasını ve davaların personel görevleri açısından incelenmesini sağlamak,
  • İcra dairelerinden gelen yazılara göre personel maaşlarından yapılacak borç kesintilerini uygulayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
  • Çalışanların bilgilerinin güncel tutulmasını ve bu sayede kişilerin kendi bilgilerinde gerçekleşen değişiklikler sonucunda sahip olabilecekleri hakların zamanında uygulamaya geçirilmesini sağlamak,
  • Personelin göreve devamının izlenmesini sağlamak ve personelin işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit edip disiplini sağlayıcı önlemleri almak,
  • Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun olarak cezayı gerektiren davranışları ve verilecek cezaları tespit etmek ve yasalara uygun olarak işlemlerin yürütülmesini ilgili müdürlükler aracılığı ile sağlamak.
  • Personele ilişkin onay ve kararları tebliğ etmek veya edilmesini sağlamak.
  • Müdürlüğün yıllık Bütçe Teklif Tasarısını Hazırlamak, Kalite politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin gerçekleşmesini sağlamak.
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç ve personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, Biriminde kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak,
  • Devlet Memurları Kanunu gereği; Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) programlarını, eğitim sürelerini, yapılacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek,
  • Müdürlüğe ait Personel alacakları ve kesintileri süresinde hesaplamak; tetkiklerini yapmak ve onaylayarak ödeme emri belgesini ve ek belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndererek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak,
  • Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik yönetmeleri tanımlamak (çalışan memnuniyeti anketi v.b.), bu yöntemlerin uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilerek yayınlanmasını sağlamak,
  • Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
 • Eğitim Bürosu’nun Görevleri
  • Personelin belediyede yaptığı veya ileride yapacağı işin gereklerine (kariyer planlarına) ve Belediye’nin personel politikasına uygun olarak dönemsel bazda hizmet içi eğitim programları hazırlamak,
  • Eğitimlerin programlandığı şekilde yapılmasını sağlamak, etkinliğinin takibini koordine etmek ve hizmet içi eğitim kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,
  • Çalışanları, yapmakta olacakları işlerde belirli bir davranışa ve organizasyondaki rollerine doğru geliştirmek için oryantasyon (uyum- alıştırma) eğitimlerinin verilmesini organize etmek,
  • Verimliliği yükseltmek, personelin mesleki ufkunu genişletmek ve süreç içindeki etkinliğini arttırmak için geliştirme ve yetiştirme programlarını organize etmek,
  • Staj ve stajerler ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
  • Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları :
MADDE 6
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürünün görev ve yetkileri:
  • Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
  • Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  • Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
  • Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  • Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
  • Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
  • Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
  • Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
  • Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
  • Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
  • İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.
  • Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
  • Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek,
  • Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
  • Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
  • Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürünün sorumlulukları:
  • Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
  • Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili olup, Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.
Şef veya büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları : MADDE 7
 • Müdürlükte görevli Şefler veya büro sorumluları, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.
 • Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.
Memur ve işçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8
Müfettişler;
 • Müdürlükçe yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında yapmakla görevlidirler. Yaptıkları işin günlük beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de yaparlar.
 • Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.
Personelin çalışma düzeni
Son Hükümler
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.