Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ahmet Hakan UĞUR

Telefon 0 224 513 45 21 - 1131
E-mail saglik@gemlik.bel.tr
Adres Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin  (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye: Gemlik Belediyesini,
 2. Başkan: Gemlik Belediye Başkanını,
 3. Başkanlık: Gemlik Belediye Başkanlığını,
 4.   Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
 5. Müdürlük: Sağlık İşleri Müdürlüğünü,
 6. Müdür: Sağlık İşleri Müdürünü,
 7. Personel: Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

 ifade eder.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görevleri

MADDE  5- (1) Müdürlüğün genel görevleri :

Belediyenin Sağlık işleriyle ilgili tüm hizmetlerini yürütmek,

 • Sokak hayvanları ve veterinerlik ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
 • İlaçlama ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
 •  Defin hizmetlerini yürütmek,
 • Hasta nakil hizmetlerini yürütmek,
 • Evde Sağlıkta Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri verilmesi,
 • Diyetisyen, Psikolog ve Hekimlik Hizmetleri,
 • Çevre sağlığı ve çevre koruma hizmetlerini yürütmek,
 • Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmektir.

(2) İdari Büronun Görevleri:

 • Gelen evrakı teslim almak; tetkiki ve incelemesini yaparak tasnif etmek,
 • Kurum dışına gönderilecek evraka Giden Evrak Kayıt numarası vererek Evrakı zarflamak ve ilgili yere göndermek,
 • Posta evrakının Dış Posta Zimmet Dosyası ile elden giden evrakın Dış Zimmet Defterine kaydının yapılarak Belediye birimlerine, resmi kurum ve kuruluşlara, özel ve tüzel kişilere ulaştırmak veya ulaştırılmasını sağlamak,
 • Posta gönderme işlemlerini yapmak.
 • Belediyenin tüm birimleriyle yazışma kuralları, kodlama, dosyalama ve evrak işlemleri konusunda uygulama birliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • Birimin ihtiyaçları doğrultusunda Destek hizmetleri müdürlüğüne gerekli taleplerin yapılması ve gelen faturaların düzenlenmesi,
 • Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

(3)Defin Hizmetleri Bürosunun Görevleri:

a) Belediye sınırları içinde gerçekleşen ölüm olaylarında cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, gasil ve nakil için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
b) Cenaze ve defin hizmetleri ile ilgili ilçe belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
c) Cenaze nakli ile ilgili hizmetleri yapmak,
ç) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

            (4)Veterinerlik Hizmetleri Bürosunun Görevleri:

a) Hayvanları koruma kanunu gereğince; hayvan barındırma merkezlerinde sağlık ve bakım hizmeti vermek. (Kısırlaştırma, Kastrasyon, Aşılama, İç-Dış Parazit Uygulaması Sahiplendirme, Kimliklendirilerek Kayıt Altına Alma ve Tekrar Alındıkları Yere Geri Bırakılma vs.)
b) Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek,
c) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak,
ç) Ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,
d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamak,
e) Hayvan nakliyeciliği yapanlarla ilgili gerektiğinde kontrol yapmak,
f) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dünya sağlık örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerilerini de dikkate alarak bilimsel bir mücadele ile ilaçlama işini yapmak, ( Hamamböceği, Pire, Bit ve Kene Mücadelesi )
g) Sıhhi ve 2 nci ile 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden, gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme ile ilgili olanları toplum sağlığı açısından denetlemek, gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
ğ) İlçedeki gıda satışı yapılan yerler ile ilgili şikâyetleri denetlemek ve yazışmalarını yapmak,
h) Kasap, market, tavuk satış yerleri besin pazarları sakatat dükkanları, süt-süt ürünleri malzemesi ve benzeri yerlerdeki hayvansal kökenli gıda maddelerini denetlemek, bozuk olanları imha etmek, şüpheli gördüğü gıda maddesinden numune alarak laboratuara göndermek,
ı) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

            5)  Halk Sağlığı Bürosunun Görevleri

a) Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenerek, yapılan çalışmaların ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak
b) İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile iş birliği yapılarak koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak,
c) Hasta Nakil Hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, İlçemizde hizmet veren kamuya ait okul, cami vb. ortak kullanım alanlarının haşere ilaçlamasını ve dezenfeksiyonunu sağlamak,
c) İlçe hıfzısıhha komisyonuna katılmak, İlçe tarım müdürlüğü ve İlçe sağlık grup başkanlığı ile koordineli çalışmak,
ç) Hasta nakil aracı ve polis nezaretini sağlayarak akıl hastası vatandaşlarının naklini sağlamak,
d) Çevre sağlığı ve koruma hizmetleri, Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak,
e) Sağlık İşleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlamak, Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek,
f) Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkileri yok etmek,
g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdürün görev,  yetki ve sorumlulukları
MADDE  6- (1)Sağlık işleri müdürünün görev ve yetkileri:

 • Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
 • Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
 • Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam
  ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
 • Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
 • Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
 • Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
 • Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
 • Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin
  hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
 • Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral,  motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
 • Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Çalışma bürolarının, salon  ve  koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
 • Bağlı personelinin  mesai  takibini  yapmak, disiplin işlemlerini  yürütmek,
 • Birimiyle  ilgili  iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan  ve  program dahilinde yapılmasını  sağlamak,
 • Birimine ait faaliyet  raporunu   ve  performans  bilgilerini hazırlamak,
 • İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.

(2) Sağlık işleri müdürünün sorumlulukları:

a)  Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve  mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru
yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin
gerçekleştirilmesinden sorumludur,
b)  Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama
hususunda yetkili olup, Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.

Şef veya büro sorumlusunun görev,  yetki ve sorumlulukları

MADDE  7- (1)Müdürlükte görevli  Şefler veya büro sorumluları, başında  bulunduğu  büroda  yapılan  tüm  iş  ve  işlemlerin  mevzuata  uygun  olarak,  tam  ve  zamanında    yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime  karşı  sorumludur.

(2)Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

Memur ve işçi personelin görev,  yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1)Müdürlükçe yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında yapmakla görevlidirler. Yaptıkları işin günlük beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de yaparlar.

(2)Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.
Müdürlüğün çalışma düzeni
Son Hükümler
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.