OYUN GRUBU, KENT MOBİLYASI, SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜOyun Grubu, KentMobilyası, Spor Aletleri Alımı ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açıkihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgileraşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası

:

2022/135110

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. KUVAYİ MİLLİYE BULVARINO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefonve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) ElektronikPosta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

ç) İhaledokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın


a) Niteliği,türü ve miktarı

:

14 Kalemden Oluşan Oyun Grubu, KentMobilyası, Spor Aletleri Alımı ( Montajı Dahil)İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idarişartnameden ulaşılabilir.

b) Teslimyerleri

:

Park ve Bahçeler Müdürlüğüsorumluluğundaki alanlarına ve belirlediği yerlere

c) Teslimtarihleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyacabinaen sipariş tarihinden itibaren 250(ikiyüzelli) takvim günü içinde peyderpey Teknik şartnameye uygun şekilde , idare tarafından altyapısı hazırlanacakolan Rekreasyon alanı, Mesire alanı, Park ve Yeşil alanlara montajı yapılarakteslim edilecektir.


3- İhalenin


a) Yapılacağıyer

:

Hamidiye Mah. Kuvayi Milliye Bulv.No:138 16600 Gemlik BURSA

b) Tarihive saati

:

21.03.2022 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın notertasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindekigörevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilenhisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tanalınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülkemevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgelersunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonradüzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisizolarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösterenbelgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren birsözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilenbedelin % 40 oranındanaz olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyiminigösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veyaimalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunugösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkilitemsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdakibelgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veyabelgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdakibelgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenenSanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veyaistekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veyaistekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veyaistekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarakilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve adayveya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler; teklif ettikleri ürünlereait aşağıda belirtilen belgeleri ihale teklifi ile birlikte sunacaktır.
1-Spor Aletleri için; TSE – 16630(Türkak onaylı kurumlar veya eşdeğer uluslar arası muadilleri) standartlarınıgösteren belgesini ,
2-Banklar için TS-7941 (Türkak onaylıkurumlar veya eşdeğer uluslararası muadilleri) standartlarını gösterenbelgesini ,
3-Oyun grupları için; TS EN 1176-2salıncak, TS EN 1176-3 bağlı kaydırak, TS EN 1176-6 tahteravalli ve yaylıbinek için, TS EN 1176-11 havada asılı ağ (Türkak onaylı kurumlar veyaeşdeğer uluslararası muadilleri) standartlarını gösteren belgelerini ,
belgelerinin asıllarını/aslınauygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içindesunmaları zorunludur. İsteklinin yetkili satıcı/temsilci olması halinde,yetkili satıcısı/temsilcisi olduğu ürünün üreticisine ait belgeleri sunmakzorundadır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabuledilecek işler:

4.4.1.
Her türlü çocuk oyun grubu ve/veyaaçık alan spor-fitness aletleri ve/veya Kent Mobilyası imalatı ve/veya satışıişleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhaledokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerindene-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilertekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir malkalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

13. Buihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Tekliffiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilenisteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.