TUTANAK - MUBARAK MA ALMARRI

TUTANAKİlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 198 ada, 8 nolu parseldeki mal sahibi Fatma MUBARAK MA ALMARRI adına kayıtlı taşınmazın ön kısımda yer alan istinat duvarının yıkılması sonucu, toprak kayması meydana gelmiş ve taşınmaz üzerindeki yapının da yıkılma riski ortaya çıkmıştır.  Belediyemiz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi teknik elemanlarınca yerinde yapılan  incelemeler ve alınan Kurum görüşleri (Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü )  doğrultusunda, yapının güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde " (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genelgüvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." şeklinde tanımlanmıştır.

   Bu bağlamda yapının; 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden tehlike arz eden yapının 30 gün içerisinde mal sahibince yıkılması gerekmekte olup, yıkılmadığı takdirde Belediyemiz ekiplerince yıkımı yapılmasına yönelik işlemler  başlatılacaktır.

   İş bu tutanak yapı sahiplerine ulaşılamadığıdan 3194 sayılı imar kanunu 39.maddesine istinaden yıkılma tehlikesi arz eden bina mahalline asılarak ilanen  ve Gemlik Belediyesi internet sayfasında    (30 gün süre ile ) tebliğ edilmiştir.

Duyuru Tarihi: 21 Mart 2023 Salı
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.