GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
   
 GEMLİK BELEDİYESİ 2012 YILI ARAÇ TAMİR, KAYNAK, İNŞAAT VE SIHHİ TESİSAT   İŞLERİ, ŞOFÖR VE OPERATÖRLÜK İŞLERİ, PARK VE BAHÇELERİN BAKIMI, CENAZE NAKİL   İŞLERİ, ALO BELEDİYE VE ANONS İŞLERİ VE BİNA TEMİZLİK İŞLERİ HİZMET ALIMI   hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık   ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda   yer almaktadır:

                  

    İhale Kayıt Numarası

:

2011/161649

 

1-İdarenin

                                                           

a) Adresi

:

DEMİRSUBAŞI   MAH. AHMET DURAL MEYDANI NO:1 GEMLİK/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521   - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale   dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


  2-İhale konusu hizmetin

                                             

    a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin   niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik   Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari   şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

GEMLİK   BELEDİYESİ SINIRLARI

c) Süresi

:

İşe   başlama tarihi 01.01.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2012

 


  3- İhalenin

                               

a) Yapılacağı yer

:

DEMİRSUBAŞI   MAH. AHMET DURAL MEYDANI NO:1 GEMLİK/BURSA

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2011   - 10:00

 


   4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik   değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası   veya Meslek Odası Belgesi;
   4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya   sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin   içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı   bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin   içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu   gösterir belge,
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya   İmza Sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin   ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki   görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu   bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu   bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu   hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza   sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere   yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan   belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait   olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan   ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci   mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği   tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu   gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler   ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek   belgeler:
 Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere   istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış   nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan   mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka   referans mektubu sunularak sağlanabilir.
 4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki   yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
 a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma   zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli   kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan   istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin   sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını   göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir   tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük   olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki   yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal   tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp   sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve   onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere   göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla   ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak   oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin   yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi   dairesince onaylı olması gerekir.
 4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
 a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait   toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının   veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin   yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , taahhüt altında devam eden   işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının   ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden   herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli   yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait   belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının   ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına   bakılır.

                                           

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler   ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme   kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30   oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş   deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Kalite ve standarda ilişkin belgeler hizmetin   sağlıklı ve kaliteli sürdürülebilmesi için istekliler ihale tarihi   itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS   12866), Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (TS EN ISO 9001) ve Çevre Yönetim   Sistemi (TS EN ISO 14001) belgelerine sahip olması ve bu belgeleri ibraz   etmesi gerekmektedir.

    

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim   sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen   belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı   Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite   edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu   belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı   Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite   edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen   belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan   alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten   önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk   Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme   kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan   belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması   zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
    İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması   yeterlidir.

                   

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek   işler:

4.4.1.
   Park ve yeşil alanların bakım, onarım hizmet işi   veya ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından   benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, techizat,   ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri   bakımından benzer özellik taşıyan işleri veya personel çalıştırmaya dayalı   hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre   belirlenecektir.
   
   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   
   7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
   7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk   Lirası) karşılığı SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları   veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
   
   8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA   MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli   taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
   
   9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.   İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı   ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan   toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere   kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60   (ALTMIŞ) takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.