Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın                                                                                                                                                                                                                                           

 

GEMLiK BELEDiYESi

 

GEMLiK BELEDiYESi HiZMET ARAçLARINA AKARYAKIT ALIM işi    alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü    ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer    almaktadır.

 

ihale Kayıt No : 2010/2085

 

1. idarenin

 

 

a ) Adresi

:

DEMiRSUBAşI MAH. AHMET DURAL MEYDANI NO:1 GEMLiK/BURSA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 5134521-27 - 224 5134528

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

 

 

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr

                                                                                                                                         

 

2. ihale    konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Araçlarına Kurşunsuz Benzin (95    Oktan) : 15.000 Lt , Kırsal Motorin (Motorin 1000): 250.000 Lt, Motorin :    4.000 Lt.

 

 

b ) Teslim Yeri

:

Yüklenicinin daha önceden göstereceği ATOS (Araç Tanıma Sistemi)    sistemli akaryakıt istasyonlarında idare tarafından günlük araçların    görevlerine göre litre cinsinden istasyonda dağıtım yapacaktır.

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren aynı gün    16/02/2010-31/12/2010

                                                                                 

3. ihalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası Düğün Salonu

 

b ) Tarihi ve Saati

:

05.02.2010 - 10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen  belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen  belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı  gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve  Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde  bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da  ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu  Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde  bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için  ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi  veya belgeler : 4.1.1.3.1. istekli Tüpraş standartlarına uygun; Gemlik  ilçesinde an az 1 adet olmak üzere Atos sistemli akaryakıt istasyonu olduğuna  dair belgeyi,
  4.1.1.3.2. istekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise EPDK  tarafından verilmiş ve işin bitiş tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin  akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren dağıtıcı lisans  belgesini,
  4.1.1.3.3. istekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi ise teklif  sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve işin bitiş tarihine kadar  geçerliliği olan akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşu bayisi olduğuna dair  istasyonlu bayilik belgesini veya bayilik sözleşmesini,
  4.1.1.3.4. istekli bayi ise akaryakıt dağıtım kuruluşu ile bayi arasında  yapılan tek elden satış sözleşmesini,
  4.1.1.3.5. isteklinin bağlı bulunduğu belediye başkanlığından alınmış olan  işyeri açma ve izin belgesini teklifleri ile birlikte verecektir
  4.1.2. Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,  üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret  Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere  ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel  kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. şekli ve  içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
  4.1.4. şekli ve  içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
  4.1.5. ihale  konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6. Tüzel kişi  tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi  odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli  mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan  tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir  yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun  belge,
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin  belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.3.1. iş deneyim  belgeleri::
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri  tamamlanan ve
 
  Teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya  benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili  satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
     a) imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya  belgeler,
    b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da  yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
     c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise  yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  verilmesi isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge  veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. isteklinin imalatçı olduğu  aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
 
  a) istekli imalatçı ise adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
  b) istekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler  verilmesi
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul  edilecek işler:
  4.4.1
  ülkemiz rafinerilerinde üretilen veya dışarıdan ithal edilen akaryakıt ürünleri  (kurşunsuz benzin-euro dizel-motorin) satışı işleridir
  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,  sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere  açıktır.
  7. ihale dokümanının görülmesi ve satın  alınması
  7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın  alınabilir.
  7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını  satın almaları zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi  Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. istekliler tekliflerini, mal kalem-  kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı  için teklif verilecektir.
  10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3  ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  vereceklerdir.
  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,  ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez                     

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın

\r\n\r\n