Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın

Sözleşme Tasarısını indirmek için tıklayın

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
    GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
    
    Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin 95 oktan, Kırsal Motorin, Motorin 10 (Euro  Dizel) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin  ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

                

        İhale    Kayıt Numarası

:

2010/533404

                                                                        

1-İdarenin

a) Adresi

:

DEMIRSUBASI MAHALLESI AHMET DURAL MEYDANI 1 16600 GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının    görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


    2-İhale konusu malın

                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta    (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan    idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenicinin daha önceden göstereceği Araç Tanıma Sistemli (TAŞIT MATİK)    Akaryakıt istasyonlarında idare tarafından günlük araçların görevlerine göre    litre cinsinden dağıtım yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

Malın teslim tarihi veya tarihleri (teslim programı): Sözleşmenin    imzalandığı tarihten itibaren Teknik Şartname hükümleri doğrultusunda    sözleşme konusu akaryakıt, idarenin araçları için yüklenicinin Araç Tanıma    Sistemi (Taşıtmatik) olan istasyonlarından idarenin araçları için talep    edildiği miktarda akaryakıt alınacaktır.


    3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Gemlik Belediye Başkanlığı Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1    Gemlik

b) Tarihi ve saati

:

22.11.2010 - 14:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen  belgeler: 
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya  Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi  Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir  belge, 
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı  gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge, 
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza  beyannamesi veya imza sirküleri; 
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza  beyannamesi, 
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel  kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  teklif mektubu. 
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  geçici teminat. 
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt  yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,  tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest  muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra  düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz  olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken    kriterler:
İdare    tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması    gereken kriterler:
  4.3.1. İş    deneyim belgeleri:
  Son beş    yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri    tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından    az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini    gösteren belgeler, 
  4.3.2.    Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a)    İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili    temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki    belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya    belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki    belgeler ile tevsik edilir. 

7.5.2.1. İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise: 5015 Sayılı Petrol    Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine    kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayii lisansı ile birlikte dağıtıcı ile    yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesini veya bayii olduğu dağıtım    şirketinden sözleşme süresince idaremize ait araçların Gemlik İlçesinde veya    Belediye Sınırları içinde en az birinde  bayisi olduğu dağıtım    şirketinin tüm istasyonlarından akaryakıt ihtiyacını karşılayacağına dair    destek taahhütnamesini, (destek taahhütnamesi dağıtım şirketi yetkilisince    imzalanacak)
    7.5.2.2- İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise teklif sahibinin bayisi    olduğu kuruluştan verilmiş ve işin bitiş tarihine kadar geçerliliği olan    akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşu bayisi olduğuna dair istasyonlu    bayilik belgesini veya bayilik sözleşmesini,
    7.5.2.3-. İstekli bayi ise akaryakıt dağıtım kuruluşu ile bayi arasında    yapılan tek elden satış sözleşmesini,
    7.5.2.4-  İsteklinin alınacak akaryakıt ürünlerinin EPDK’ca    belirlenmiş olan standartlarda olacağın belirteceği taahhütnameyi,
    7.5.2.5-. İsteklinin bağlı bulunduğu belediye başkanlığından işyeri açma    ve izin belgesini teklif zarfı içinde vermek zorundadır.

4.3.3.
   4.3.3.1.    Standarda ilişkin belgeler: İsteklinin alınacak akaryakıt ürünlerinin EPDK’ca belirlenmiş olan    standartlarda olacağın belirteceği taahhütnameyi,
  4.4. Bu    ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. İş deneyim belgeleri benzer iş olarak Ülkemiz rafinerilerinde üretilen    veya dışardan ithal edilen akaryakıt ürünleri (Kurşunsuz Benzin-    Eurodizel-Motorin)satışı işleridir.Petrol ürünleri konulu iş dışında iş    deneyimi kabul edilmeyecektir


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece  fiyat esasına göre belirlenecektir. 
    
    6. İhaleye sadece yerli istekliler  katılabilecektir. 
    
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın  alınması: 
    7.1. İhale dokümanı,  idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğüadresinden satın alınabilir. 
    7.2. İhaleye teklif  verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
    
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine  kadar Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli  taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
    
    9. İstekliler tekliflerini, mal  kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale  sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif  verilecektir. 
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin  %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  vereceklerdir. 
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik  süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez. 

  
    

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın

Sözleşme Tasarısını indirmek için tıklayın