AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
    GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
    
  Akaryakıt  (Kurşunsuz Benzin 95 oktan, Kırsal Motorin, Motorin 10 (Euro Dizel) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin  ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                

        İhale Kayıt Numarası

:

2010/533404

                                                                        

1-İdarenin

a) Adresi

:

DEMIRSUBASI    MAHALLESI AHMET DURAL MEYDANI 1 16600 GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale  konusu malın

                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin    niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik    Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari    şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenicinin    daha önceden göstereceği Araç Tanıma Sistemli (TAŞIT MATİK) Akaryakıt    istasyonlarında idare tarafından günlük araçların görevlerine göre litre    cinsinden dağıtım yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

Malın    teslim tarihi veya tarihleri (teslim programı): Sözleşmenin imzalandığı    tarihten itibaren Teknik Şartname hükümleri doğrultusunda sözleşme konusu    akaryakıt, idarenin araçları için yüklenicinin Araç Tanıma Sistemi    (Taşıtmatik) olan istasyonlarından idarenin araçları için talep edildiği    miktarda akaryakıt alınacaktır.


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Gemlik    Belediye Başkanlığı Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik

b) Tarihi ve saati

:

22.11.2010    - 14:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da  ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya  da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir  belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya  imza sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,  tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest  muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra  düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz  olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,


  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali    yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren    bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen    bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale    konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya    imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu    gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili    temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki    belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya    belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki    belgeler ile tevsik edilir.

7.5.2.1. İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise: 5015 Sayılı Petrol    Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine    kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayii lisansı ile birlikte dağıtıcı ile    yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesini veya bayii olduğu dağıtım    şirketinden sözleşme süresince idaremize ait araçların Gemlik İlçesinde veya    Belediye Sınırları içinde en az birinde  bayisi olduğu dağıtım    şirketinin tüm istasyonlarından akaryakıt ihtiyacını karşılayacağına dair    destek taahhütnamesini, (destek taahhütnamesi dağıtım şirketi yetkilisince    imzalanacak)
    7.5.2.2- İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise teklif sahibinin bayisi    olduğu kuruluştan verilmiş ve işin bitiş tarihine kadar geçerliliği olan    akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşu bayisi olduğuna dair istasyonlu    bayilik belgesini veya bayilik sözleşmesini,
    7.5.2.3-. İstekli bayi ise akaryakıt dağıtım kuruluşu ile bayi arasında    yapılan tek elden satış sözleşmesini,
    7.5.2.4-  İsteklinin alınacak akaryakıt ürünlerinin EPDK’ca    belirlenmiş olan standartlarda olacağın belirteceği taahhütnameyi,
    7.5.2.5-. İsteklinin bağlı bulunduğu belediye başkanlığından işyeri açma    ve izin belgesini teklif zarfı içinde vermek zorundadır.

4.3.3.
  4.3.3.1. Standarda ilişkin    belgeler:
  İsteklinin    alınacak akaryakıt ürünlerinin EPDK’ca belirlenmiş olan standartlarda    olacağın belirteceği taahhütnameyi,
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak    kabul edilecek işler:
  4.4.1.

İş deneyim    belgeleri benzer iş olarak Ülkemiz rafinerilerinde üretilen veya dışardan    ithal edilen akaryakıt ürünleri (Kurşunsuz Benzin- Eurodizel-Motorin)satışı    işleridir.Petrol ürünleri konulu iş dışında iş deneyimi kabul edilmeyecektir


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
    
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY  (Türk Lirası) karşılığı Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü  adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
    
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta  vasıtasıyla da gönderilebilir.
    
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim  fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan  istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen  birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat  sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.