AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Gemlik  Belediyesi Hisar Mahallesi Balıkçı Barınağı Alanında Hizmet Binasi, Balık Satış  Birimleri ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı Yapım İşi
  İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME


  I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
  Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
  1.1. İdarenin;
  a) Adı:GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi:Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/Bursa
  c) Telefon numarası:2245134521
  ç) Faks numarası:2245134528
  d) Elektronik posta adresi:satinalma@gemlik.bel.tr
  e) İlgili personelinin adı,  soyadı ve unvanı:Adnan Salim GÜLER Fen İşleri  Müdürü
  1.2. İstekliler, ihaleye  ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat  kurmak suretiyle temin edebilirler.
  Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler
  2.1. İhale konusu işin
  a) Adı:Gemlik Belediyesi Hisar Mahallesi Balıkçı Barınağı Alanında Hizmet  Binasi, Balık Satış Birimleri ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı Yapım İşi
  b) Yatırım proje no’su/kodu:
  c) Miktarı (fiziki) ve türü:
   1 AD. ANA HİZMET BİNASI, 6 AD. BALIK SATIŞ  BİRİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
  ç) Yapılacağı yer:Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Balıkçı Barınağı Alanında
  d) Bu bent boş bırakılmıştır.
  Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son  teklif verme tarih ve saati
  3.1.
  a)İhale kayıt numarası:2010/549998
  b) İhale usulü: Açık ihale.
  c) Tekliflerin sunulacağı adres:Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü
  ç) İhalenin yapılacağı adres:Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/Bursa
  d) İhale tarihi:14.12.2010
  e) İhale saati:10:00
  f) İhale son teklif verme tarihi:14.12.2010
  g) İhale son teklif verme saati:10:00
  h) İhale komisyonunun toplantı  yeri:Gemlik Belediyesi Hizmet Binası İhale Odası
  3.2.Teklifler, ihale (son  teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği  gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif  verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
  3.3. Verilen teklifler,  zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
  3.4. İhale tarihinin tatil  gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen  yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
  3.5. İlan tarihinden sonra  çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte  yapılır.
  3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun  (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
  Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini
  4.1. İhale dokümanı  aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif  verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
  a) İhale dokümanının  görülebileceği yer:Gemlik Belediyesi Satın Alma  Müdürlüğü
  b) İhale dokümanının  görülebileceği internet adresi:www.gemlik.bel.tr
  c) İhale dokümanının satın  alınabileceği yer:Gemlik Belediyesi Satın Alma  Müdürlüğü
  ç) İhale dokümanı satış bedeli  (varsa vergi dahil):50 TRY (Türk Lirası) (Elli)
  d) Bu madde boş bırakılmıştır
  4.2. İhale dokümanını  satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına  uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden  sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak  teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha  olarak düzenlenir.
  4.3. Bu madde boş  bırakılmıştır.
  4.4. İhale dokümanının  tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde  de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında,  yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
  Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı
  5.1. İhale dokümanı  aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
  a) İdari Şartname.
  b) Teknik Şartnameler.
  c) Sözleşme Tasarısı.
  ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.  (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)
  d) Standart formlar:
  Standart  Form-KİK015.2/Y: Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu, Standart  Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici  Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart  Form-KİK026.1/Y: Form-KİK026.2/Y: Form-KİK027.0/Y: Form-KİK028.1/Y:  Form-KİK028.2/Y: Form-KİK029.1/Y: Form-KİK029.2/Y: Form-KİK030.1/Y:  Form-KİK030.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum,  Alt Yüklenici İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme, Devam Eden İşler İçin İş  Deneyim Belgesi-İş Denetleme, Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi-İş  Yönetme, İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi ve Devam Eden İşler İçin İş Deneyim  Belgesi-İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: Form-KİK031.2/Y:  Form-KİK031.3/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına  İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin  Ortaklık Durum Belgesi ve Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık  Durum Belgesi
  e)
  1-Pursantaj
    2- Projeler (mimari,elektrik,statik,tesisat proje ve harita)
    3- Genel Teknik Şartname
    4- Özel Teknik Şartname Birim Fiyat Tarifleri
    5- Yüzey Kumlama Teknik Şartnamesi
    6- Yapı Çeliği İmalat Genel Şartnamesi

  5.2. Ayrıca, bu  Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile  isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar,  ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
  5.3. İstekli tarafından,  ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin  verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk  teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil  kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
  Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
  6.1. Bildirim ve tebligat  iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale  dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda  elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese  veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt  edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla  bildirim de yapılabilir.
  6.2. İadeli taahhütlü  mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci  gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın  bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
  6.3. Elektronik posta  yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi  sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit  edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin  gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime  çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan  bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca  belgelenir.
  6.4. Elektronik posta  yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi  kullanılarak yapılır.
  6.5. İdare tarafından  ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre  pilot/koordinatör ortağa yapılır.
  6.6. İstekli olabilecekler  ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve  faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta  yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının  posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.
  II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
  Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler  ve yeterlik kriterleri
  7.1. İsteklilerin ihaleye  katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları  gerekir:
  a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu  ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek  odası belgesi;
  1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı  olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya  ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda  alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2) Tüzel kişi olması halinde,  ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk  ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  b) Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1) Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesi,
  2) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil  Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması  halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri  veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri.
  c) Bu Şartname ekinde yer alan  standart forma uygun teklif mektubu.
  ç) Bu Şartnamede belirlenen  geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları  dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını  gösteren makbuzlar.
  d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5.  maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama  Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
  e) Vekaleten ihaleye katılma  halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname  ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  f) İsteklinin ortak girişim  olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı  beyannamesi,
  g) Alt yüklenici çalıştırılmasına  izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt  yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.
  ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4  md.)
  h) Tüzel kişi tarafından iş  deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla  hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret  odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir  ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra  düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz  olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  ı) Tüzel kişi tarafından iş  deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar  veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve  sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya  yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan  tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş  yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
  i) Bu bent boş bırakılmıştır
  7.2. İhaleye iş ortaklığı  olarak teklif verilmesi halinde;
  7.2.1. İş ortaklığının her bir  ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin  ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından,  iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla  hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h)  ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
  7.3. İhaleye konsorsiyum  olarak teklif verilmesi halinde;
  7.3.1. İhaleye konsorsiyum  olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır
  7.4. Ekonomik ve mali  yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  7.4.1. Bu bent boş  bırakılmıştır.
  7.4.2. Bu bent boş  bırakılmıştır.
  7.4.3. Bu bent boş  bırakılmıştır.
  7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  7.5.1. İsteklinin, yurt  içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme  kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
  a) İlk ilan tarihinden geriye  doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
  b) İlk ilan tarihinden geriye  doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme  bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
  c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme  bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl  içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve  kusursuz olarak gerçekleştirilen,
  ç) Devam eden işlerde; ilk  sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son  onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine  ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en  az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
  d) Devredilen işlerde, devir  öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin  gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl  içinde geçici kabulü yapılan,
  işlere ilişkin deneyimini  gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin  % 50’inden az olmamak üzere, ihale  konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren  belgelerin sunulması gerekir.
  İş ortaklığında, pilot ortağın  istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her  birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, konsorsiyumda  ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını  sağlaması zorunludur.
  7.5.2. Bu bent boş  bırakılmıştır.
  7.5.3. Bu bent boş  bırakılmıştır.
  7.5.4. Bu bent boş  bırakılmıştır.
  7.6. Bu ihalede benzer iş  olarak kabul edilecek işler:
  
    Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de  yer alan B/IV Grubundakiişler benzer iş sayılacaktır

7.6.1. Mezuniyet  belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği,  Mimarlık
    7.7. Belgelerin sunuluş  şekli
    7.7.1. İstekliler,  yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış  örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi  Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete  İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca  "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret  Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul  edilecektir.
    7.7.2. Noter onaylı  belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,  sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin  aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul  edilmeyecektir.
    7.7.3. İstekliler, istenen  belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı  idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen  suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
    7.7.4. Türkiye  Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen  belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin  Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
    7.7.4.1. Tasdik  işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi  sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı  olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
    7.7.4.2. Yabancı Resmi  Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde  düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler,  "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti  Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden  muaftır.
    7.7.4.3. Türkiye  Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür  veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya  sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi  bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
    7.7.4.4. "Apostil  tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren  bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen  belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye  Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği  ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı  tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun  bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin  Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti  Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
    7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki  temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri  Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
    7.7.4.6. Fahri  konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
    7.7.4.7. Tasdik işleminden  muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:
    7.7.4.7.1. Bu madde boş  bırakılmıştır.
    7.7.5. Teklif kapsamında  sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu  tercümelerin tasdik işlemi:
    7.7.5.1. Yerli istekliler  tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu  tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
    7.7.5.1.1. Yerli  istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti  kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya  konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin  tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter  tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri  Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
    7.7.5.2. Yabancı  istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin  tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
    7.7.5.2.1. Tercümelerin  tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa  belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi  anlaşılır.
    7.7.5.2.2. Belgelerin  tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması  ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu  tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil  tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa  üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti  Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin  Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı  tarafından tasdik edilmelidir.
    7.7.5.2.3. Türkiye  Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür  veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya  sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma  veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
    7.7.5.2.4. Türkiye  Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin  tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması  ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz  konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu  ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye  Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye  Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
    7.7.5.2.5. Yabancı dilde  düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar  tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu  tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
    7.7.6. Kalite ve standarda  ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
    7.7.6.1. Bu madde boş  bırakılmıştır.
    7.8. Yabancı istekli  tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen  belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan  dengi belgelerin sunulması gerekir.
    7.9. Tekliflerin dili:
    7.9.1. Teklifi oluşturan bütün  belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde  sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde  geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe  tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde  ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.
    Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:
    8.1. Bu ihaleye sadece yerli  istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli  istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli  oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik  numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru  veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.
    8.2. Yerli istekliler lehine  fiyat avantajı uygulanması:
    8.2.1. Bu madde boş  bırakılmıştır.
    Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar
    9.1. 4734 sayılı Kanunun  11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun  53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak  Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan  veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir  şekilde ihaleye katılamazlar.
    9.2. Bu yasaklara rağmen  ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir  kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit  edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir  kaydedilerek ihale iptal edilir.
    Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya  davranışlar
    10.1. İsteklilerin, ihale  tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b),  (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması  gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan  istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise  sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu  maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde  belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
    10.2. Bu Şartnamenin 9  uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10  uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini  taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
    10.3. 4734 sayılı Kanunun  11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde  sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca  fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen  hükümler uygulanır.
    Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri
    11.1. Tekliflerin  hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.  İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden  isteyemez.
    Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi
    12.1. İşin yapılacağı yeri  ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek  için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.  İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
    12.2. İstekli, işin  yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim  şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve  kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak  için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini  etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin  gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
    12.3. İstekli veya  temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin  gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare  tarafından verilecektir.
    12.4. Tekliflerin  değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini  buna göre hazırladığı kabul edilir.
    Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması
    13.1. İstekliler,  tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç  duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar  yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama  talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
    13.2. Talebin uygun  görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on  gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı  alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
    13.3. Açıklamada, sorular  ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği  belirtilmez.
    13.4. Açıklamalar,  açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının  bir parçası olarak verilir.
    Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması
    14.1. İlan yapıldıktan  sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin  hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik  hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak  bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında  değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası  olarak ihale dokümanına eklenir.
    14.2. Zeyilname, ihale  tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde  ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ  edilir.
    14.3. Zeyilname  düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç  duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla  yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale  dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.
    14.4. Zeyilname  düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler  tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
    14.5. 4734 sayılı Kanunun  55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin  hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik  hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme  yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme  yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha  ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda  da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26  ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için  Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal  edilir.
    Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal  edilmesi
    15.1. İdare tarafından  gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına  engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit  edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
    15.2. Bu durumda, iptal  nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur.  Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ  edilir.
    15.3. İhalenin iptal  edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu  teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
    15.4. İhalenin iptal  edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde  bulunulamaz.
    Madde 16 - İş ortaklığı
    16.1. Birden fazla gerçek  veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
    16.2. İş ortaklığında en  çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün  ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla  hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş  ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
    16.3. İş ortaklığı  oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı  yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş  ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.
    16.4. İhalenin iş  ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme  imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi  zorunludur.
    16.5. İş ortaklığı  sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin  yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları  belirtilecektir.
    Madde 17 - Konsorsiyum
    17.1. Konsorsiyumlar ihaleye  teklif veremez.
    Madde 18 - Alt yükleniciler
    18.1. İhale konusu işin tamamı  veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
  Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü
  19.1. İstekliler tekliflerini,  anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale  üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme  imzalanacaktır.
  Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi
  20.1. Bu ihalede işin tamamı  için teklif verilecektir.
  20.2. Kısmi teklife ilişkin  açıklamalar.
  20.2.1. Bu madde boş  bırakılmıştır.
  Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
  21.1. İstekliler teklifini  gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir.  Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.
  Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli
  22.1. Teklif mektubu ve  geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu  Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya  paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık  adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi  yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir  veya kaşelenir.
  22.2. Teklifler, ihale  dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında  İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen  teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir  tutanakla tespit edilir
  22.3. Teklifler iadeli  taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek  tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması  şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin  alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye  alınmaz.
  22.4. Zeyilname ile teklif  verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme  tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit  edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
  Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği
  23.1. Teklif mektupları,  ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
  23.2. Teklif mektubunda;
  a) İhale dokümanının tamamen  okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  b) Teklif edilen bedelin rakam ve  yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
  c) Kazıntı, silinti, düzeltme  bulunmaması,
  ç) Türk vatandaşı gerçek  kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
  d) Teklif mektubunun ad, soyad  veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  zorunludur.
  23.3. İş ortaklığı olarak  teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
  23.4. Konsorsiyum olarak  teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin  uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı  yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum  ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri  bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
  Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi
  24.1. Tekliflerin  geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120
  (Yüzyirmi)  takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye  alınmayacaktır.
  24.2. İhtiyaç duyulması  halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar  uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul  veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini  reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.
  24.3. Teklifinin  geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden,  geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici  teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.
  24.4. Bu konudaki istek ve  cevaplar yazılı olarak yapılır.
  Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler
  25.1. İsteklinin sözleşmenin  uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi,  resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile  ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.
  25.2. 25.1. maddesinde yer  alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin  oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları  karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri  sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
  25.3. Sözleşme konusu işin  bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili  mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
  Madde 26- Geçici teminat
  26.1. İstekliler, teklif  ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda  geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici  teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
  26.2. İsteklinin ortak  girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya  işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın  ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
  26.3. Geçici teminat  olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 12.05.2011 tarihinden önce olmamak  üzere istekli tarafından belirlenir.
  26.4. Kabul edilebilir bir  geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen  katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler
  27.1. Teminat olarak kabul  edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
  a) Tedavüldeki Türk Parası.
  b) Bankalar tarafından verilen  teminat mektupları.
  c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç  edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
  27.2. (c) bendinde  belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere  faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri  üzerinden teminat olarak kabul edilir.
  27.3. İlgili mevzuatına  göre Türkiye?de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların  düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan  banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de  faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat  olarak kabul edilir.
  27.4. Teminat mektubu  verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından  belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve  standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul  edilmez.
  27.5. Teminatlar, teminat  olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
  27.6. Her ne suretle  olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir  konulamaz.
  Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri
  28.1. Teminat mektupları,  teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.
  28.2. Teminat mektupları  dışındaki teminatların Gemlik Belediyesi Mali  Hizmetler Müdürlüğü yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının  içinde sunulması gerekir.
  Madde 29- Geçici teminatın iadesi
  29.1. İhale üzerinde  bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye  ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine  teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
  29.2. İhale üzerinde  bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip  sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
  29.3. İhale üzerinde  bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en  avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen  sonra iade edilir.
  IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA  İLİŞKİN HUSUSLAR
  Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması
  30.1. Teklifler, bu  Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere)  verilecektir.
  30.2. İhale komisyonunca,  tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
  30.2.1. İhale komisyonunca  bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç  teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara  duyurulur.
  30.2.2. İhale komisyonu  teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde  isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi,  teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın  yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi  hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla  belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
  30.2.3. Zarflar  isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.  İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici  teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan  veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler  tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri ile işin yaklaşık  maliyeti açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale  komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir  sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
  30.2.4. Bu aşamada hiçbir  teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler  düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum  kapatılır.
  Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi
  31.1. Tekliflerin  değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile  geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin  tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
  31.2. Teklifin esasını  değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği  bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması  yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi  eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak  İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi  verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme  dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
  31.3. Bilgi  eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde  isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte  düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye  katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.
  31.4. Bu ilk değerlendirme  ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı  usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine  geçilir.
  31.5. Bu aşamada, isteklilerin  ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve  tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim  fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun  olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik  hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
  Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık  getirmelerinin istenmesi
  32.1. İhale komisyonunun  talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili  isteklilerden açıklama isteyebilir.
  32.2. Bu açıklama, hiçbir  şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen  kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla  istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
  32.3. İdarenin yazılı  açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
  Madde 33 - Aşırı düşük teklifler
  33.1. İhale komisyonu,  verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık  maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri  reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli  olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
  33.2. İhale komisyonu  tarafından;
  a) Yapım yönteminin ekonomik  olması,
  b) Seçilen teknik çözümler ve  teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
  hususlarında belgelendirilmek  suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, Kamu İhale Kurumu  tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde aşırı düşük teklifler  değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen  veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
  33.3. İhale komisyonu  tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik  açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sınır değer veya sorgulama  kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurum tarafından  belirlenen kriterler esas alınacaktır.
  Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin  iptal edilmesi
  34.1. İhale komisyonu  kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal  etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir  yükümlülük altına girmez.
  34.2. İhalenin iptal  edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal  bildirilir
  Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin  belirlenmesi
  35.1. Bu ihalede ekonomik  açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
  35.1.1. Bu madde boş  bırakılmıştır
  35.2. Ekonomik açıdan en  avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;
  35.2.1. Birden fazla istekli  tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik  açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş  deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin  teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş  ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş  deneyim belgesi esas alınacaktır.
  35.3. Bu madde boş  bırakılmıştır.
  35.4. Yerli istekliler lehine  fiyat avantajı uygulanması:
  35.4.1. Bu madde boş  bırakılmıştır.
  Madde 36 - İhalenin karara bağlanması
  36.1. Yapılan  değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en  avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
  36.2. İhale komisyonu,  yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin  onayına sunar.
  Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali
  37.1. İhale kararı ihale  yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik  açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan  yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına  eklenir.
  37.2. Yapılan teyit işlemi  sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
  37.3. İhale yetkilisi,  karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya  gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
  37.4. İhale; kararın ihale  yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz  sayılır.
  Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
  38.1. İhale sonucu, ihale  kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün  içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere  bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama  veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
  38.2. İhale kararının  ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri  belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
  38.3. İhale sonucunun  bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme  imzalanmayacaktır.
  Madde 39 - Sözleşmeye davet
  39.1. 4734 sayılı Kanunun  41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması  gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren  üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu  davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini  yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı  istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.
  39.2. İsteklinin, bu davet  yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine  getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.
  Madde 40 - Kesin teminat
  40.1. İhale üzerinde  bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı  oranında kesin teminat alınır.
  40.2. Ancak, 4734 sayılı Kanunun  38 inci maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda,  ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde  bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, sınır değerin yüzde  altısı oranında alınır.
  40.3. İhale üzerinde  bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat  miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen  teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından  karşılanabilir.
  Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve  sorumluluğu
  41.1. İhale üzerinde  bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün  içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü  fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda  olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini  de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan  sonra geçici teminat iade edilecektir.
  41.2. İhale üzerinde  bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı  Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak  ayrı ayrı sunmak zorundadır.
  41.3. İhale üzerinde  bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu  maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde  sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat  uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi  olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün  olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu  husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel  kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki  temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına  teyit ettirilecektir.
  41.4. Mücbir sebep halleri  dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda  geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi  hükümleri uygulanır. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde,  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu  tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı  hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte,  hakkında yasaklama kararı verilmez.
  Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif  sahibine bildirim
  42.1. İhale üzerinde  bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en  avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla,  bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin  imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi  isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale  sonucu Kuruma gönderilir.
  42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı  ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde  belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet  edilir.
  42.3. Ekonomik açıdan en  avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim  tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu  maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde  sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer  yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.  Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir
  42.4. Mücbir sebep halleri  dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin  sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında  4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, diğer yasal  yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi  kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan  belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici  teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.
  42.5. Ekonomik açıdan en  avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda,  ihale iptal edilir.
  Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve  sorumluluğu
  43.1. İdarenin sözleşme  yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734  sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen  günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile  durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
  43.2. Bu takdirde geçici  teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş  giderleri isteyebilir.
  Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması
  44.1. Sözleşme bedelinin,  4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde  belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar,  sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce  Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.
  44.2. Sözleşmenin  imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu  İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı  olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
  44.3. İdare tarafından  ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale  yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir  örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha  olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası  düzenlenir.
  44.4. Bu madde boş  bırakılmıştır.
  44.5. Yüklenicinin iş  ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar  tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara  verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi  talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
  44.6. Sözleşmenin  imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri  yükleniciye aittir.
  V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
  Madde 45 - İhale konusu işte çalıştırılacak teknik  personel ve iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipman
  45.1. İhale konusu işte  çalıştırılacak teknik personelin sayısı, niteliği ve çalışma koşullarına  ilişkin bilgiler sözleşme tasarısında yer almaktadır.
  45.2. (Ek:  03/07/2009-27277 R.G./18 md.) İhale konusu işin yürütülmesi için iş yerinde  bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler  sözleşme tasarısında yer almaktadır.
  Madde 46 - Ödeme yeri ve şartları
  46.1. Yüklenicinin  hakedişi Gemlik Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğü saymanlığınca/muhasebe müdürlüğünce ödenecektir.
  46.2. Hakedişlerin  düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler  sözleşme tasarısında belirtilmiştir.
  46.3. Yüklenici yapım işi  için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat  ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
  46.4. Yüklenici, sözleşme  bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı  taktirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.
  46.5. Bu iş için planlanan  yıllık ödenek dilimleri
  Yıllar Ödenek %
    2011 80
    2012 20

  Madde 47- Avans verilmesi, şartları ve miktarı
  47.1. Yükleniciye taahhüdün  gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.
  47.2. Bu madde boş  bırakılmıştır.
  Madde 48 - Fiyat farkı
  48.1. Fiyat farkı  hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin  bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale  tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı  hesaplanacaktır.
  Madde 49 - İşe başlama ve iş bitirme tarihi
  49.1. Sözleşmenin  imzalandığı tarihten itibaren 10
  (On)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  49.2. Yüklenici ile İdare  yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla  yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer  tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi  halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer  teslimi yapılmış olur.
  49.3. İşin süresi, yer  tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 486
  (Dörtyüzseksenaltı)  takvim günüdür.
  49.4. Bu Şartnamede  belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır.  Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı  isteyemez.
  Madde 50 - Yapım işlerinde çalışılamayacak günler
  50.1. Bu işin fen noktasından  çalışılamayacak günleri 01.01.2011 - 01.03.2011 tarihleri arasıdır.
  Madde 51 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve  şartları
  51.1. Mücbir sebepler  nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:
  51.1.1. Mücbir sebepler
  a) Doğal afetler.
  b) Kanuni grev.
  c) Genel salgın hastalık.
  ç) Kısmi veya genel seferberlik  ilanı.
  d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu  tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
  51.1.2. Yukarıda  belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı  verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
  a) Yüklenicinin kusurundan  kaynaklanmamış olması,
  b) Taahhüdün yerine getirilmesine  engel nitelikte olması,
  c) Yüklenicinin bu engeli ortadan  kaldırmaya gücünün yetmemesi
  ç) Mücbir sebebin meydana geldiği  tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde  bulunması,
  d) Yetkili merciler tarafından  belgelendirilmesi,
  zorunludur.
  51.2. İdareden kaynaklanan  nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller:
  51.2.1. İdarenin, işin  sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına  ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer  teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek  yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan  gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel  nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş  olması halinde;, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre,  işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
  Madde 52 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave  işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
  52.1. Öngörülemeyen  durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
  a) Sözleşmeye esas proje içinde  kalması,
  b) İdareyi külfete sokmaksızın  asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
  şartlarıyla, anahtar teslimi  götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin % 10’una; birim fiyat  teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin % 20’sine, karma  sözleşmelerde işin; birim fiyat teklif alınan kısmının bedelinin %20’sine,  anahtar teslim götürü bedel teklif alınan kısmının bedelinin % 10’una kadar  oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler  çerçevesinde, ilave işi yükleniciye yaptırılabilir.
  52.2. İşin bu şartlar  dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın  hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme  bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun  olarak yerine getirmesi zorunludur.
  52.3. İşin, sözleşme bedelinin  % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de,  yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda, yükleniciye yapmış olduğu gerçek  giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile  sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i,  geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir.
  52.4. Sözleşme kapsamında  gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, İdare ile yüklenicinin  yükümlülükleri konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinde  belirtilen ilgili hükümler uygulanır.
  Madde 53 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve  sözleşmenin feshi
  53.1. Yüklenici sözleşmeye  uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde İdare tarafından en az on gün  süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin  % 0,05 oranında gecikme cezası  uygulanır
  53.2. Bu madde boş  bırakılmıştır.
  53.3. İhtarda belirtilen  sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto  çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme  feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
  53.4. Gecikme cezası  ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden  kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca  tahsilat yapılır.
  Madde 54 - İş ve işyerinin sigortalanması
  54.1 Yüklenici;  işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri,  taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine  göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde  oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal  afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel  Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta  yaptırmak zorundadır.
  54.2. Yüklenici, işin  geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin Tüm riskler dahil ( all risk ) sigorta yaptırılacaktır karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak  zorundadır.
  Madde 55 - Denetim, muayene ve kabul işlemlerine  ilişkin şartlar
  55.1. Sözleşme konusu işin  denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Yapım İşleri Genel  Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.
  Madde 56 - İşin kısmi kabulü
  56.2. Sözleşme konusu işte  kısmi kabul yapılması öngörülmemektedir.
  Madde 57 - Anlaşmazlıkların çözümü
  57.1. Sözleşmenin  imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, 4734  sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde  bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere, idari yargıda dava konusu  edilebilecektir.
  57.2. Sözleşmenin  uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan bu  konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.
  VI-DİĞER HUSUSLAR