Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın

                                                                                                               

T.C.GEMLİK BELEDİYESİ

GEMLİK İLÇESİ, BALIKÇI BARINAĞI ALANINDA HİZMET BİNASI, BALIK SATIŞ    BİRİMLERİ ve ÇEVRE DÜZENLEMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19    uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin    ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No : 2010/87391

1. İdarenin

 

a ) Adresi

:

Ahmet Dural Meydanı Gemlik - BURSA GEMLİK/BURSA

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 513 45 21 pbx - 224 513 45 28

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr

                                                                                                                                                                               

 

2. İhale konusu yapım işinin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Yapım İşi 1 Ad. Ana Hizmet Binası, 6 Ad. Balık Satış Birimi ve Çevre    Düzenlemesi

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

GEMLİK SUNİĞPEK YERLEŞKESİ GİRİŞİ

 

 

c ) İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi    yapılarak işe başlanacaktır.

 

 

ç ) İşin Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 485 takvim günüdür.

                                                                                 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

GEMLİK BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

 

b ) Tarihi ve Saati

:

26.08.2010 - 14:30

                                                                                                                                               

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik    değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

                                                                                                                                                                 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu      Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili      Meslek Odası Belgesi.
            4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi      odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından,      ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı      olduğunu gösterir belge,
            4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı      bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin      içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu      gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya      İmza Sirküleri.
            4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin      ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki      görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu      bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu      bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu      hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza      sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari      Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari      Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya      bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş      deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla      hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi      odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya      yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk      ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son      bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin    taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
        Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve    teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya    benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
        4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
        Yüklenici istenen makina ve techizatı işin sonuna kadar bulunduracağını    taahhüt edecektir.
        ANA EKİPMAN LİSTESİ

    

 Ekipman Cinsi ve Özellikleri

Çeşidi

Kapasitesi

Adet

Kamyon

Kamyon

 

3

Yükleyici

Yükleyici

 

1

Ekskavatör

Ekskavatör

 

1

Motopomp

Motopomp

 

1

Vinç

Vinç

 

1

Vibratör

Vibratör

 

1

Su Tankeri

Su Tankeri

 

1

Jeneratör

Jeneratör

 

1

İnşaat Asansörü

İnşaat Asansörü

 

2

Boru İskele Takımı

1000 metrekare

 

1

Playwood

Film Kaplı düz yüzeyli ba kalıbı 2000 metrekare

 

1

Nivo

Nivo

 

1

Total Station

Total Station

 

1

Cat Yazılımı

Cat Yazılımı

 

1

       

4.3.3. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgelera)    Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.b) Teknik Personel
          İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
         

                                

                Sıra

Pozisyonu

MeslekiUnvanı

Mesleki Özellikleri ( varsa )

Adet

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi/Mimar

5 yıl deneyimli

1

2

Şantiye Personeli

Mimar

5 yıl deneyimli

1

3

Şantiye Personeli

İnşaat Mühendisi

5 yıl deneyimli

1

4

Şantiye Personeli

Makine Mühendisi

5 yıl deneyimli

1

5

Şantiye Personeli

Elektrik Mühendisi

5 yıl deneyimli

1

6

Şantiye Personeli

Harita Mühendisi

5 yıl deneyimli

1

7

Şantiye Personeli

İnşaat Teknikeri

2 yıl deneyimli

1

8

Şantiye Personeli

Makine Teknikeri

2 yıl deneyimli

1

9

Şantiye Personeli

Elektrik Teknikeri

2 yıl deneyimli

1

10

Şantiye Personeli

Harita Teknikeri

2 yıl deneyimli

1

       


          Teknik personele ait diploma ve belgelerin onaylı örnekleri idareye    sunulacaktır.
       

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere    denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
        Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de    yer alan B/IV Grubundakiişler benzer iş sayılacaktır.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;    İnşaat Mühendisliği, Mimarlık dir

                                                                                                                                                                                       

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre    belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası    karşılığı GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA ve DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları    zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA ve    DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜEŞREF DİNÇER MAH. AHMET DURAL MEYDANI 3. KAT    adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta    vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden    verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi    götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin    tamamı için teklif verilecektir.
                  

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi    belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120    (yüzyirmi) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın


\r\n