\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
 GEMLİK BELEDİYESİ
 \r\nGEMLİK BELEDİYESİ VE MÜCAVİR ALANLARINDA BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARININ\r\nTOPLANMASI, REHABİLİTASYONU VE DEZENFEKSİYONU HİZMET ALIMIhizmet alımı\r\n4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale\r\nusulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda\r\nyer almaktadır.
 İhale Kayıt No : 2009/179860
  1. İdarenin

 a ) Adresi : Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 GEMLİK/BURSA

 b ) Telefon ve Faks Numarası:224\r\n5134521 - 224 5134528

 c ) Elektronik Posta Adresi : destek@gemlik.bel.tr

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): www.gemlik.bel.tr
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  2.\r\n İhale Konusu hizmetin \r\n

 a ) Niteliği, Türü ve Miktarı\r\n

:

\r\n 600 Adet Başıboş Sokak hayvanı.\r\n

 b )\r\n Yapılacağı Yer\r\n :Gemlik İlçesi ve Mücavir Alanları içerisinde kalan tüm alanlarda
  \r\n c \r\n ) İşin Süresi:\r\n 22/01/2010-31/12/2010 344 Takvim Günü\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
3.\r\n İhalenin \r\n
 a ) Yapılacağı Yer \r\n

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası Düğün Salonu

b ) Tarihi ve Saati : 11.01.2010 - 10:00
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

4.\r\nİhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik\r\ndeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1.\r\n İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:\r\n
  \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1\r\nGerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi\r\nodasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin\r\niçinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2\r\nTüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu\r\nticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde\r\nbulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu\r\ngösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2\r\nTüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,\r\nüyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri\r\nbelirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin\r\ntamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu\r\nbilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya\r\nbu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza\r\nsirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel\r\nkişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel\r\nkişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,\r\nticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil\r\nmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali\r\nmüşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği\r\ntarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın\r\nkorunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
\r\n
 4.3. \r\n \r\n Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler\r\n \r\n \r\n
  \r\n

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
Veteriner Hekim (Deneyimli-sözleşme süresince sürekli çalışaçak)  : 1 Adet,
Şöför (B Sınıf Ehliyetli-sözleşme süresince sürekli çalışacak)  : 2 Adet,
Toplama işçisi (Deneyimli işçi-sözleşme süresince sürekli çalışacak ) :2 Adet
 
 
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
1-2007 model ve üstü çift kabin kapalı kasa kamyonet    :1 Adet
2- 2007 model ve üstü çift kabin açık kasa kamyonet : 1 Adet 
3- Sırt pompası   : 2 Adet
4- Üfleme borusu : 2 Adet
5- Üfleme enjektörü  : 100 Adet (100 Adet yedek iğne)
6- Köpek yakalama araratı : 2 Adet
7- Yeterli miktarda diğer sarf malzemeler
\r\n

4.4.\r\n \r\n \r\n Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:\r\n \r\n

4.4.1\r\n \r\n
\r\nHer türlü başıboş sokak hayvanı toplama, rehabilitasyon ve dezenfekte\r\nişi benzer iş olarak kabul edilecektir.
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
 5. Ekonomik açıdan \r\n en avantajlı teklif, \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. \r\n \r\n\r\n
 6. \r\n \r\n İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
\r\n \r\n

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
\r\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı \r\n aynı adresten\r\n satın alınabilir.
 İhale\r\ndokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla\r\nihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 250 Türk Lirası\r\ndoküman bedelini Gemlik Belediyesine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla\r\nihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin\r\nödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de\r\nbelirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks\r\nnumarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün\r\nönce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen\r\nadrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla\r\ngönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya\r\nda dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu\r\ntutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma\r\ntarihi olarak kabul edilecektir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. \r\n
  8.\r\nTeklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Satın Alma\r\nMüdürlüğü Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese\r\niadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler \r\n tekliflerini, \r\n \r\n Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale \r\n yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme \r\n imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. \r\n \r\n
 10. İstekliler \r\n teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri \r\n tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11.Verilen tekliflerin geçerlilik \r\n süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim \r\n günüdür.
 12.\r\n Konsorsiyum olarak ihaleye teklif \r\n \r\n verilemez. \r\n \r\n
\r\n\r\n