BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARININ TOPLANMASI, TEDAVİSİ,  KISIRLAŞTIRILMASI, REHABİLİTASYONU VE DEZENFEKSİYON MÜCADELESİ HİZMETİ  ALINACAKTIR
    GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
    
  Gemlik  Belediyesi Mücavir Alanları içerisinde 365 gün süre ile toplum sağlığının korunması  için; Yaklaşık 600 adet başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavisi,  kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve dezenfeksiyon mücadelesi hizmet işidir. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin  ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                

        İhale Kayıt Numarası

:

2010/545897

1-İdarenin

                                                                

        a) Adresi

:

DEMIRSUBASI    MAHALLESI AHMET DURAL MEYDANI 1 16600 GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale  konusu hizmetin

                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gemlik Belediyesi Mücavir Alanları içerisinde 365    gün süre ile  toplum sağlığının korunması için; Yaklaşık 600 adet    başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavisi, kısırlaştırılması,    rehabilitasyonu ve dezenfeksiyon mücadelesi hizmet işidir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik    Belediyesi ve Mücavir alanları sınırları dahilinde

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2011


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Gemlik    Belediye Başkanlığı Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik

b) Tarihi ve saati

:

03.12.2010    - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya  Meslek Odası Belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu  gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü  göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart  forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali    yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son beş yıl içinde bedel içeren    bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya    benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
  4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer    ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
  

    
 • 1         (bir) adet 2007 model ve üstü çift kabin kapalı kasa kamyonet.
 •   
 • 1         (bir) adet 2007 model ve üstü çift kabin açık kasa kamyonet.
 •   
 • 21         m2?lik rehabilitasyon merkezi oluşumuna uygun prefabrik konteynır            ( En az 2 odalı, mutfak, duş ve banyo kapasiteli )
 •   
 • 2         adet sırt pompası.
 •   
 • 1         adet Motorlu sırt pülverizatörü
 •   
 • 2         adet üfleme borusu.
 •   
 • 2         adet köpek taşımada kullanılacak katlanabilir sedye
 •   
 • 2 adet         köpek yakalama aparatı.
 •   
 • 200         adet üfleme enjektörü. (500 adet yedek iğne)
 •   
 • 600         adet köpek tedavi ve operasyon için gerekli sarf malzemeler.         (Antibiyotik, vitamin, gazlı bez, sargı bezi, antiseptik solisyon,         anestezik solisyon vb. )
 •   
 • 1         adet Cerrahi set ( 2 adet makas birinin ucu küt, 2 adet pens birinin ucu         dişli, 6 adet serviyet pensi, 2 adet portequi, 2 adet Işıklı spekulum(         küçük hayvan) 1 adet elektro koter, 3 adet küçük hayvan uterus pensi )
 •   
 • 1         adet Yükseklik Ayarlı Operasyon Masası
 •   
 • Dezenfeksiyon         solisyonu (350 lt.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak    kabul edilecek işler:
   4.4.1.
Her türlü    başıboş sokak hayvanı toplama, rehabilitasyon ve dezenfekte işi benzer iş    olarak kabul edilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
  
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY  (Türk Lirası) karşılığı Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresinden  satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
  
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta  vasıtasıyla da gönderilebilir.
  
  9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale  sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.