İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 Belediyemizce kiralanmasına karar verilen Hamidiye Mah. Halönü Sokakta bulunan 300 araç kapasiteli Katlı Otoparkın işletme hakkı , 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü  ile 8 aylığına ihale edilecektir.

  MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
Katlı Otopark   5.000,00 TL + KDV  1.200,00  TL

Katlı Otopark  18/04/2012 Çarşamba günü  saat  09:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 4. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 5. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 6. Adli Sicil kaydı
 7. Yer gördü belgesi
 8. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 9. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 10. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

  İhaleye müracaat edenlerin 17/04/2012 Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.  

 

 

Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan  V.