İ L A N
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 

 Belediyemize ait 3/8 ve 3/16 ebatlarındaki (ikinci el) 2 adet kantar , 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü ihale ile satılacaktır..

MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
3/8 ve 3/16 ebatlarında iki adet kantar12.000,00 TL + KDV360,00 TL

 Kantarlar 29/02/2012 Çarşamba günü saat 10:00’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

 İHALEYE KATILACAKLARDAN

 İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti.
b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
c- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
d- SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
e- Adli Sicil kaydı
f- Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
h- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

 İhaleye müracaat edenlerin 28/02/2012 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğün’e teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.

 İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.


 Av.Refik YILMAZ 
Belediye Başkan V.