İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 Belediyemize ait 3/8 ve 3/16 ebatlarındaki (ikinci el) 2 adet kantar , 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü ihale ile satılacaktır..

   MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
3/8 ve 3/16 ebatlarında
iki adet kantar
10.000,00 TL + KDV  300,00  TL

 

    Kantarlar  11/04/2012 Çarşamba günü  saat 10:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. İkametgah ve Nüfus sureti.
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
  3. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
  4. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
  5. Adli Sicil kaydı
  6.  Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
  7. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi


İhaleye müracaat edenlerin 10/04/2012 Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğün’e teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan V.