İ L A N


GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1 - Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen yaklaşık 53.650 kg. muhtelif hurda malzemeler, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. İhale, 17/11/2015 Salı günü saat 10:00'da Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda yapılacaktır.


S.No

CİNSİ


MİKTAR(KG)

BİRİM(TL)

TAHMİNİ BEDEL(TL)


GEÇİCİ TEM. TL


1

DEMİR-ÇELİK


50.000 KG

0,50

25.000 TL

750 TL

2

ALUMİNYUM


650 KG

2,70

1.755 TL

52,65 TL

3

PLASTİK


3.000 KG

0,50

1.500 TL

45 TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

a) Hurda satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

e) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge

i) Şartname alındı makbuzu

j) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

k) Hurda malzeme görme belgesi

3- İhale bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 17/11/2015 Salı günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 50 TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı