İHALE İLANI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - Belediyemize ait ekonomik ömürlerini doldurmuş hurdaya çıkartılan araçlar ile muhtelif hurda malzemelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. Gemlik Belediyesi Encümenince 28/10/2016 Cuma günü saat 10:00 da Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

Malzeme Veya İşin Cinsi

Miktarı(KG)

Birim(TL)

Tahmini Bedel
(TL)

Geçici Teminat
(TL)

1

Demir-Çelik

75.000

0,56

42.000

1.260

2

Alüminyum

4.000

8,37

33.480

1.004,40

3

Plastik

4.000

0,45

1.800

54

4

Pirinç

1.000

7,33

7.330

219,90

5

Kompozit

3.500

0,50

1.750

52,50

6

Araç Hurdası (25 adet araç)

115.570

0,56

64.719,20

1.941,58

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

a) Hurda satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

e) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce ilgili Vergi Dairesinden alınmış vergi borcunun bulunmadığına dair belge

i) Şartname alındı makbuzu

j) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

k) Hurda araç ve hurda malzeme görme belgesi

3- İhale bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 28/10/2016 Cuma günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100- TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı